Pravna Obavijest

Last updated

22. travnja 2024.

Licence trećih strana

Licence trećih strana su ugovori koji reguliraju korištenje softvera, fontova ili drugog intelektualnog vlasništva koje nije u našem vlasništvu, ali vam je dostupno putem svih naših platformi. Ove licence daju relevantni vlasnici trećih strana i obično određuju odredbe i uvjete kojih se morate pridržavati da biste koristili softver, font ili drugo intelektualno vlasništvo. Nepoštivanje ovih uvjeta i odredbi može rezultirati obustavom ili prekidom vašeg pristupa relevantnoj značajci, usluzi ili našim platformama. Toplo preporučujemo da pregledate relevantne licencne odredbe i uvjete prije korištenja bilo kojeg softvera, fonta ili drugog intelektualnog vlasništva treće strane i da se pridržavate svih zahtjeva ili ograničenja koja oni nameću.

1. Figtree Open Font License

Autorska prava 2022., autori projekta Figtree (https://github.com/erikdkennedy/figtree), s rezerviranim nazivom

Ovaj softver za fontove licenciran je pod licencom SIL Open Font, verzija 1.1.

Ova licenca je kopirana u nastavku, a također je dostupna uz FAQ na: https://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENCA

Verzija 1.1 - 26. veljače 2007

Preambula

Ciljevi Open Font License (OFL) su potaknuti svjetski razvoj zajedničkih projekata fontova, podržati napore akademskih i lingvističkih zajednica u stvaranju fontova te pružiti besplatan i otvoren okvir u kojem se fontovi mogu dijeliti i poboljšavati u partnerstvu s drugima.

OFL dopušta da se licencirani fontovi slobodno koriste, proučavaju, mijenjaju i dalje distribuiraju sve dok se ne prodaju sami. Fontovi, uključujući sve izvedene radove, mogu se pakirati, ugrađivati, redistribuirati i/ili prodavati s bilo kojim softverom pod uvjetom da se bilo koji rezervirani nazivi ne koriste u izvedenim radovima. Međutim, fontovi i izvedenice ne mogu se izdati pod bilo kojom drugom vrstom licence. Zahtjev da fontovi ostanu pod ovom licencom ne odnosi se na bilo koji dokument stvoren korištenjem fontova ili njihovih izvedenica.

Definicije

"Softver za fontove" odnosi se na skup datoteka koje su izdali nositelji autorskih prava pod ovom licencom i koje su jasno označene kao takve. To može uključivati ​​izvorne datoteke, skripte za izgradnju i dokumentaciju.

"Rezervirani naziv fonta" odnosi se na bilo koji naziv koji je kao takav naveden nakon izjave(a) o autorskim pravima.

"Izvorna verzija" odnosi se na zbirku komponenti softvera za fontove koje distribuira Nositelj(i) autorskog prava.

"Modificirana verzija" odnosi se na bilo koju izvedenicu napravljenu dodavanjem, brisanjem ili zamjenom - djelomično ili u cijelosti - bilo koje komponente Izvorne verzije, promjenom formata ili prijenosom softvera za fontove u novo okruženje.

"Autor" se odnosi na bilo kojeg dizajnera, inženjera, programera, tehničkog pisca ili drugu osobu koja je pridonijela softveru za fontove.

Dozvola i uvjeti

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja nabavi kopiju softvera za fontove, da koristi, proučava, kopira, spaja, ugrađuje, mijenja,
redistribuira i prodaje modificirane i neizmijenjene kopije softvera za fontove, podložno sljedećim Uvjeti:

1) Niti Softver za font niti bilo koja njegova pojedinačna komponenta, u izvornoj ili modificiranoj verziji, ne smije se prodavati samostalno.

2) Izvorne ili modificirane verzije softvera za fontove mogu se pripajati, redistribuirati i/ili prodavati s bilo kojim softverom, pod uvjetom da svaka kopija sadrži gornju obavijest o autorskim pravima i ovu licencu. One se mogu uključiti ili kao samostalne tekstualne datoteke, zaglavlja čitljiva ljudima ili u odgovarajuća strojno čitljiva polja metapodataka unutar tekstualnih ili binarnih datoteka sve dok ta polja korisnik može lako vidjeti.

3) Nijedna modificirana verzija softvera za font ne smije koristiti naziv(e) rezerviranog fonta osim ako odgovarajući Nositelj autorskih prava ne izda izričito pismeno dopuštenje. Ovo se ograničenje odnosi samo na naziv primarnog fonta koji je predstavljen korisnicima.

4) Ime(na) Nositelj(a) autorskog(ih) prava ili Autor(i) softvera za fontove neće se koristiti za promicanje, odobravanje ili reklamiranje bilo koje
modificirane verzije, osim za priznanje doprinosa(a) Nositelja autorskog prava (s) i Autor(i) ili uz njihovo izričito pisano dopuštenje.

5) Softver za fontove, modificiran ili neizmijenjen, djelomično ili u cijelosti, mora se u cijelosti distribuirati pod ovom licencom i ne smije se
distribuirati pod bilo kojom drugom licencom. Zahtjev da fontovi ostanu pod ovom licencom ne odnosi se na bilo koji dokument stvoren
pomoću softvera za fontove.

Raskid

Ova licenca postaje ništavna i nevažeća ako bilo koji od gore navedenih uvjeta nije ispunjen.

Odricanje

Softver za fontove daje se "kakv jest", bez jamstva bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakva jamstva prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja autorskog prava, patenta, zaštitnog znaka ili drugog prava. Nositelj
autorskog prava ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakav zahtjev, štetu ili drugu odgovornost, uključujući bilo koju opću, posebnu, neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, bilo u radu ugovora, deliktu ili na drugi način, koji proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja softvera za fontove ili drugih radova u softveru za fontove.

This section provides important legal notices that pertain to third-party licenses and regulatory requirements that apply to Teya, and which may affect your use of certain features or services that we provide. These notices may include open font licenses, copyright notices, trademark notices, and any other legal notices required by applicable laws or regulations, as updated from time to time. It is essential that you carefully review these legal notices and comply with any requirements or restrictions that they impose. Please note that failing to comply with these legal notices may result in the suspension or termination of your access to specific features or services provided by us.

Third-party licenses

Third-party licenses are agreements that govern the use of software, fonts, or other intellectual property that is not owned by us but is made available to you through across our platforms. These licenses are provided by the relevant third-party owners and typically set out the terms and conditions that you must comply with to use the software, font, or other intellectual property. Failure to comply with these terms and conditions may result in the suspension or termination of your access to a relevant feature, service or our platforms. We strongly recommend that you review the relevant license terms and conditions before using any third-party software, font, or other intellectual property, and comply with any requirements or restrictions that they impose.

1. Figtree Open Font License

Copyright 2022, The Figtree Project Authors (https://github.com/erikdkennedy/figtree), with Reserved Font Name Figtree.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at https://scripts.sil.org/OFL.

SIL OPEN FONT LICENSE

Version 1.1 - 26 February 2007

Preamble

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting — in part or in whole — any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

Permission & conditions

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.

Termination

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

Disclaimer

The font software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of copyright, patent, trademark, or other right. In no event shall the copyright holder be liable for any claim, damages or other liability, including any general, special, indirect, incidental, or consequential damages, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of the use or inability to use the font software or from other dealings in the font software.

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)