Dodatak za zaštitu podataka

Last updated

22. travnja 2024.

1. Uvod

Trgovac, kako je navedeno u Ugovoru o prihvatu kartica/Obrascu za prijavu trgovca („Trgovac“) i Teya Iceland hf. („Teya“) sklopili su okvirni Ugovor o prihvatu kartica u odnosu na prihvat određenih transakcija Trgovca od strane društva Teya („Ugovor o prihvatu kartica“).  

Ovim se Ugovorom o obradi osobnih podataka („Ugovor“) utvrđuju dodatni uvjeti i zahtjevi za Trgovca u vezi s obradom osobnih podataka tijekom ispunjenja obveza iz Ugovora o prihvatu kartica. Ovaj Ugovor sadrži obvezne odredbe predviđene čl. 28., st. 3. Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka ((EU) 2016/679) za ugovore sklopljene između voditelja obrade i izvršitelja obrade. 

2. Ugovoreni uvjeti

2.1Definicije i tumačenje 

Sljedeće definicije i pravila tumačenja primjenjuju se u ovom Ugovoru. Svi izrazi s velikim početnim slovom koji nisu definirani u ovom Ugovoru, imat će značenje koje im je dodijeljeno u Ugovoru o prihvatu kartica. 

2.2 Definicije: 

Poslovne svrhe: usluge opisane u Ugovoru o prihvatu kartica ili bilo koje druge svrhe posebno utvrđene u Prilogu A. 

Zakonodavstvo u vezi sa zaštitom osobnih podataka: svi važeći zakoni o privatnosti i zaštiti podataka uključujući Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ((EU) 2016/679) i svi važeći nacionalni provedbeni zakoni, uredbe i sekundarno zakonodavstvo u odgovarajućoj državi kako je navedeno u Ugovoru o prihvatu kartica u vezi s obradom osobnih podataka i privatnošću elektroničkih komunikacija, s povremenim izmjenama i dopunama, zamjenama i ažuriranjima, uključujući Direktivu o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (2002/58/EZ) i Uredbu o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (Direktiva EZ) 2003. (SI 2003/2426).  

Ispitanik: pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci.  

Osobni podaci: znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi koje obrađuje pružatelj usluga kao rezultat i u vezi s pružanjem usluga prema Glavnom ugovoru; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.  

Povreda osobnih podataka: znači povreda sigurnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;  

Obrada, obrade i obrađivanje: bilo koja aktivnost koja uključuje upotrebu osobnih podataka ili drugačiji način na koji zakonodavstvo u vezi sa zaštitom osobnih podataka određuje obradu, obrade ili obrađivanje. To znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Obrada također uključuje prenošenje osobnih podataka trećim osobama. 

2.3 Na ovaj se Ugovor primjenjuju uvjeti iz Ugovora o prihvatu kartica te čini sastavni dio Ugovora 2 o prihvatu kartica. Tumačenja i definirani izrazi navedeni u Ugovoru o prihvatu kartica primjenjuju se na tumačenje ovog Ugovora.  

2.4 Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora te su važeći kao da u cijelosti čine dio teksta ovog Ugovora. Svako pozivanje na ovaj Ugovor uključuje i Priloge.  

2.5 Odnošenje na pisanje ili pisani oblik uključuje elektroničku poštu.  

2.6 U slučaju sukoba ili dvosmislenosti između: 

a) odredbi sadržanih u tekstu ovog Ugovora i odredbi sadržanih u Prilozima, mjerodavna je odredba iz teksta ovog Ugovora  

b) uvjeta iz popratnih računa ili drugih dokumenata priloženih ovom Ugovoru i odredbi sadržanih u Prilozima, mjerodavna je odredba sadržana u Prilozima  

c) odredbi iz ovog Ugovora i odredbi iz Ugovora o prihvatu kartica, mjerodavne su odredbe iz ovog Ugovora.  

3. Vrste osobnih podataka i svrhe obrade

3.1Teya i Trgovac suglasni su da je u pogledu zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka i u odnosu na podatke koje je Trgovac prikupio o vlasnicima kartica za ispunjenje obveza iz Ugovora o prihvatu kartica, Teya voditelj obrade, a Trgovac izvršitelj obrade. Međutim, Trgovac je voditelj obrade ostalih podataka u vezi s prodajom robe i/ili proizvoda Trgovca. 

3.2 Društvo Teya zadržava nadzor nad osobnim podacima te je odgovorno za ispunjenje svojih obveza prema važećem zakonodavstvu u vezi sa zaštitom osobnih podataka, uključujući dostavljanje svih potrebnih obavijesti i ishođenje svih potrebnih privola te za upute za obradu koje dostavlja Trgovcu. 

3.3 Prilog A opisuje predmet, trajanje, prirodu i svrhu obrade i kategorije osobnih podataka te vrste ispitanika čije podatke društvo Teya može obraditi radi ispunjenja poslovnih svrha iz Ugovora o prihvatu kartica. 

4. Obveze trgovca

4.1Trgovac će obrađivati Osobne podatke isključivo u mjeri i na način koji su potrebni za Poslovne svrhe u skladu s pisanim uputama društva Teya. Trgovac neće izvršiti obradu osobnih podataka u bilo koje druge svrhe ili na način koji nije u skladu s ovim Ugovorom ili zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Trgovac je obvezan bez odlaganja obavijestiti Teya ako, prema njegovom mišljenju, upute društva Teya nisu u skladu sa zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka. 

4.2 Trgovac je dužan bez odlaganja ispuniti zahtjev ili uputu društva Teya kojima se traži da Trgovac izmijeni, prenese, izbriše ili na drugi način obradi osobne podatke, ili da zaustavi, umanji ili ispravi neovlaštenu obradu. 

4.3 Trgovac će čuvati u tajnosti sve osobne podatke te neće osobne podatke otkriti trećim osobama, osim ako društvo Teya ili ovaj Ugovor izričito ne dopuštaju takvo otkrivanje, ili ako je otkrivanje predviđeno zakonom. U slučaju da određeni zakon, sud, regulatorno ili nadzorno tijelo od Trgovca zatraži obradu ili otkrivanje osobnih podataka, Trgovac je obvezan prvo obavijestiti društvo Teya o zakonskom ili regulatornom zahtjevu te pružiti društvu Teya mogućnost da dostavi prigovor ili da ospori takav zahtjev, osim ako je takvo obavještavanje zabranjeno zakonom. 

4.4 Trgovac će na uobičajen način pomoći društvu Teya da ono ispuni svoje obveze u skladu sa zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka, imajući u vidu prirodu obrade od strane Trgovca i informacije dostupne Trgovcu, uključujući u vezi s pravima ispitanika, procjenu učinka na zaštitu podataka i izvješćivanje i savjetovanje s nadzornim tijelima temeljem zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka. 

4.5 Trgovac je dužan bez odlaganja obavijestiti društvo Teya o promjenama u zakonodavstvu u vezi sa zaštitom osobnih podataka koji bi mogli negativno utjecati na ispunjenje Ugovora o prihvatu kartica od strane Trgovca. 

5. Zaposlenici trgovca

5.1Trgovac će se pobrinuti da su njegovi zaposlenici:  

a) upoznati s povjerljivom prirodom osobnih podataka te da su obvezani postojećim obvezama o povjerljivosti te da se koriste ograničenjima u odnosu na osobne podatke  

b) završili obuku o zakonodavstvu u vezi sa zaštitom osobnih podataka koje se odnosi na obradu osobnih podataka i o načinu na koji si primjenjuje na njihove specifične zadatke i  

c) upoznati s dužnostima Trgovca kao i vlastitim dužnostima i obvezama temeljem zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka i ovog Ugovora. 

6. Sigurnost

6.1Trgovac je dužan u svakom trenutku provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade, pristupa, otkrivanja, kopiranja, izmjene, pohrane, reprodukcije, prikazivanja ili distribucije osobnih podataka i od slučajnog ii nezakonitog gubitka, uništenja, izmjene, otkrivanja ili štete osobnih na osobnim podacima, uključujući ali ne ograničeno na sigurnosne mjere navedene u Prilogu B.  

6.2 Trgovac je dužan provesti takve mjere kako bi osigurao stupanj sigurnosti koji odgovara nastalom riziku, uključujući, po potrebi:  

a) pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka  

b) sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade  

c) sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta i  

d) proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera. 

7. Povreda osobnih podataka

7.1Trgovac će odmah i bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti društvo Teya u slučaju gubitka ili uništenja, štete, oštećenja ili neiskoristivosti osobnih podataka. Trgovac će ponovno uspostaviti takve osobne podatke na vlastiti trošak.  

7.2 Trgovac će bez nepotrebnog odgađanja i u roku od 12 sati obavijestiti društvo Teya nakon što sazna za:  

a) bilo kakvu slučajnu, neovlaštenu ili nezakonitu obradu osobnih podataka ili  

b) bilo kakvu povredu osobnih podataka. 

7.3 U slučaju da Trgovac ima saznanja o slučajevima iz prednjih točaka (a) i/ili (b), također će bez nepotrebnog odgađanja društvu Teya dostaviti sljedeće informacije:  

a) opis prirode povrede pod (a) i/ili (b), uključujući kategorije i približan broj dotičnih ispitanika i evidencija osobnih podataka  

b) opis vjerojatnih posljedica i  

c) opis mjera koje je poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede pod (a) i/ili (b), uključujući mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.  

7.4 Odmah po nastupanju neovlaštene ili nezakonite obrade ili povrede osobnih podataka, ugovorne će se strane međusobno koordinirati oko provedbe istrage o navedenom pitanju. Trgovac će na uobičajen način surađivati s društvom Teya u rješavanju pitanja od strane društva Teya, uključujući:  

a) pružanje pomoći tijekom istrage  

b) pružanje fizičkog pristupa društvu Teya svim pogođenim objektima i poslovanju  

c) omogućavanje provedbe razgovora sa zaposlenicima Trgovca, kao i bivšim zaposlenicima i osobama uključenima u slučaj  

d) davanje na raspolaganje svih bitnih evidencija, upisnika, datoteka, izvještaja o podacima i ostalih materijala potrebnih za usklađivanje sa zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka ili prema opravdanom zahtjevu društva Teya i  

e) poduzimanje uobičajenih i hitnih koraka za umanjenje učinaka i umanjenje štete proizašle iz povrede osobnih podataka ili nezakonite obrade osobnih podataka.  

7.5 Trgovac neće obavijestiti treće osobe o povredi osobnih podataka bez ishođenja prethodne pisane suglasnosti društva Teya, osim ako je to zakonom obvezan.  

7.6 Trgovac će snositi sve uobičajene troškove povezane s ispunjenjem obveza iz klauzule 7.2 i klauzule 7.4 osim ako događaj nije nastao zbog specifičnih uputa društva Teya, nemara, namjernog neispunjenja obveza ili povrede ovog Ugovora od strane društva Teya te će u tom slučaju društvo Teya snositi sve uobičajene troškove.  

8. Prekogranični prijenos osobnih podataka

8.1.Trgovac (ili bilo koji podizvođač) ne smiju prenositi ili obrađivati osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA) bez ishođenja prethodne pisane suglasnosti društva Teya.  

8.2 U slučaju da prijenos osobnih podataka između društva Teya i Trgovca iziskuje potpisivanje Standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka iz Europske unije obrađivačima u trećim zemljama Europske komisije, kako je navedeno u prilogu Odluci Komisije 2010/87/EU, s naknadnim izmjenama i dopunama, u svrhu pridržavanja zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka, ugovorne strane će potpisati takve Standardne ugovorne klauzule te će poduzeti sve ostale radnje potrebne za ozakonjenje prijenosa. 

9. Podizvođači

9.1Trgovac može ovlastiti treću osobu (podizvođača) za obradu osobnih podataka samo ako:  

a) je društvu Teya omogućeno da uloži prigovor na imenovanje svakog podizvođača u roku od 30 dana nakon što je Trgovac Teya dostavio potpune podatke o tom podizvođaču  

b) je Trgovac sklopio pisani ugovor s podizvođačem koji u bitnom sadrži uvjete jednake onima iz Ugovora, posebice u odnosu na potrebu za odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama za sigurnost podataka i, na zahtjev društva Teya, ako je dostavio društvu Teya kopije tih ugovora  

c) su svi uvjeti definiranim Ugovorom o prihvatu kartica i Općim uvjetima ispunjeni od strane podizvođača  

d) Trgovac zadržava kontrolu nad svim osobnim podacima koje povjerava podizvođaču i  

e) ugovor podizvođača prestaje automatski po prestanku ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga. 

9.2 Ako podizvođač ne ispuni svoje obveze temeljem takvog pisanog ugovora, Trgovac je u cijelosti odgovoran prema društvu Teya za ispunjenje ugovornih obveza od strane podizvođača.  

9.3 Na pisani zahtjev društva Teya, Trgovac će provesti reviziju podizvođačeve usklađenosti sa svojim obvezama u vezi s osobnim podacima društva Teya te će bez odlaganja društvu Teya dostaviti rezultate revizije. 

10. Pritužbe, zahtjevi ispitanika i prava trećih osoba

10.1Trgovac je dužan, bez dodatnih troškova za društvo Teya, provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere i bez odgađanja dostaviti informacije koje društvo Teya zatraži, kako bi društvo Teya bilo u skladu s:  

a) pravima ispitanika temeljem zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka, uključujući prava pristupa ispitanika, prava ispravka i brisanja osobnih podataka, prigovora na obradu i automatiziranu obradu osobnih podataka i ograničavanja obrade osobnih podataka i  

b) informacijama ili obavijestima o procjeni koje društvu Teya dostavlja bilo koje nadzorno tijelo temeljem zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka. 

10.2 Trgovac je odmah dužan obavijestiti društvo Teya ako zaprimi pritužbe, obavijesti ili komunikacije koje se izravno ili neizravno odnose na obradu osobnih podataka.  

10.3 Trgovac je dužan obavijestiti društvo Teya u roku od tri (3) radna dana ako zaprimi zahtjev od ispitanika za pristup njegovim/njezinim osobnim podacima ili za ostvarenje njegovih/njezinih povezanih prava temeljem zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka.  

10.4 Trgovac će društvu Teya pružiti potpunu suradnju i pomoć u očitovanju na pritužbe, obavijesti, komunikacije ili zahtjeve ispitanika.  

10.5 Trgovac ne smije otkrivati osobne podatke ispitanicima ili trećim osobama osim na temelju zahtjeva ili uputa društva Teya, kako je navedeno u ovom Ugovoru ili ako je propisano zakonom.  

11. Trajanje i prestanak

11.1Ovaj Ugovor ostaje na snazi te je valjan sve dok:  

a) je Ugovor o prihvatu kartica na snazi ili  

b) Trgovac zadržava osobne podatke koji se odnose na Ugovor o prihvatu kartica koje posjeduje ili kojima upravlja (Razdoblje trajanja).  

11.2 Sve odredbe iz ovog Ugovora koje izričito ili za koje se podrazumijeva da stupaju na snagu ili ostaju na snazi u trenutku ili nakon prestanka Ugovora o prihvatu kartica radi zaštite osobnih podataka, u cijelosti ostaju na snazi.  

11.3 Ako promjena u zakonodavstvu u vezi sa zaštitom osobnih podataka sprječava bilo koju ugovornu stranu da u cijelosti ili djelomično ispunjava svoje obveze iz Ugovora o prihvatu kartica, ugovorne će strane obustaviti obradu osobnih podataka dok takva obrada ne bude u skladu s novim zahtjevima. Ako ugovorne strane ne mogu uskladiti obradu osobnih podataka sa zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka u roku od tri (3) mjeseca, ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor o prihvatu kartica dostavom pisane obavijesti o raskidu drugoj ugovornoj strani. 

12. Vraćanje i uništavanje podataka

12.1Na zahtjev društva Teya, Trgovac će društvu Teya dostaviti kopiju ili omogućiti pristup svim ili dijelu osobnih podataka društva Teya koje posjeduje ili kojima upravlja u formatu i putem medija koje društvo Teya odredi na uobičajen način.  

12.2 Po prestanku Ugovora o prihvatu kartica iz bilo kojeg razloga ili po isteku trajanja, Trgovac će na siguran način izbrisati ili uništiti ili, ako to u pisanom obliku nalaže društvo Teya, vratiti i neće zadržati, sve ili dio osobnih podataka koji se odnose na ovaj Ugovor koji su u njegovom posjedu ili koje kontrolira.  

12.3 Ako bilo kakav zakon, propis, vladino ili regulatorno tijelo zahtijeva da Trgovac zadrži dokumente ili materijale koje bi Trgovac inače trebao vratiti ili uništiti, o takvoj će obvezi za zadržavanje u pisanom obliku obavijestiti društvo Teya, navodeći detalje o dokumentima i materijalima koje je dužan zadržati, zakonskoj osnovi zadržavanja i određujući specifičan rok za uništenje nakon što prestane obveza zadržavanja. 

13. Evidencija

13.1Trgovacćevoditidetaljnu, točnuiažuriranupisanuevidenciju o obradiosobnihpodatakakojuobavlja za društvoTeya, uključujućiali ne ograničenona, pristup, nadzorisigurnostosobnihpodataka, odobrenepodizvođačeipovezaneosobe, svrhuobrade, kategorijeobrade, sveprijenoseosobnihpodatakatrećimzemljamaipovezanezaštitnemjereiopćiopistehničkihiorganizacijskihsigurnosnihmjeranavedenih u Klauzuli 6.1 (Evidencija). 

14. Revizija

14.1Trgovac će dopustiti društvu Teya i njegovim predstavnicima-trećim osobama da provedu reviziju u vezi s usklađenosti Trgovca s njegovim obvezama iz Ugovora, dostavom obavijesti najmanje deset (10) dana unaprijed, tijekom Razdoblja trajanja. Trgovac će društvu Teya i njegovim predstavnicima-trećim osobama pružiti svu potrebnu pomoć za provedbu takve revizije. Pomoć može uključivati ali nije ograničena na:  

a) fizički pristup, daljinski elektronički pristup i kopije evidencije i svih ostalih informacija koje se nalaze u prostorijama Trgovca ili na sustavima u kojima se pohranjuju Osobni podaci  

b) pristup i sastanke s osobljem Trgovca što je opravdano potrebno za pružanje svih objašnjenja i učinkovito provođenje revizije i  

c) provjeru cjelokupne evidencije i infrastrukture, elektroničkih podataka ili sustava, objekata, opreme ili aplikacijskog softvera korištenog za pohranu, obradu ili prijenos osobnih podataka. 

14.2 Obveza obavještavanja iz Klauzule 14.1 neće se primjenjivati ako društvo Teya opravdano smatra da je nastala ili je u tijeku povreda osobnih podataka ili da je Trgovac prekršio svoje obveze temeljem ovog Ugovora ili zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka.  

14.3 U slučaju da nastane ili da je u tijeku povreda osobnih podataka ili ako Trgovac sazna o povredi svojih obveza temeljem ovog Ugovora ili zakonodavstva u vezi sa zaštitom osobnih podataka, Trgovac će:  

a) odmah provesti vlastitu reviziju radi utvrđivanja uzroka  

b) dostaviti pisano izvješće koje uključuje detaljne planove za ispravak nedostataka utvrđenih revizijom  

c) dostaviti društvu Teya kopiju pisanog izvješća o reviziji i  

d) ispraviti eventualne nedostatke utvrđene revizijom u roku od 14 dana. 

14.4 Trgovac će najmanje jednom godišnje provoditi revizije na licu mjesta u odnosu na praksu obrade osobnih podataka te nadzor informacijske tehnologije i informacijske sigurnosti za sve objekte i sustave korištene za usklađivanje s njegovim obvezama temeljem ovog Ugovora, uključujući ali ne ograničeno na ishođenje procjene ranjivosti na razini mreže koju će provesti ovlašteni revizor – treća osoba u skladu s priznatom najboljom praksom u industriji.  

14.5 Na zahtjev društva Teya, Trgovac će učiniti sva odgovarajuća revizorska izvješća dostupnima društvu Teya za pregled, uključujući: izvještaj usklađenosti sa Standardom sigurnosti podataka Industrije platnih kartica (PCI) i po potrebi: Potvrdu o usklađenosti (AOC), Upitnik samoprocjene (SAQ), skenove od Ovlaštenih prodavača aplikacija za skeniranje (ASV) i/ili Izvješće o usklađenosti (ROC).  

14.6 Trgovac će se odmah pristupiti svim iznimkama navedenim u revizorskim izvješćima tako što će njegova ovlaštena osoba razviti i provesti korektivni akcijski plan. 

15. Jamstva

15.1Trgovac jamči i izjavljuje da:  

a) su njegovi zaposlenici, podizvođači, agenti i svaka osoba ili osobe koje pristupaju osobnim podacima u njegovo ime, pouzdani te da su pohađali potrebnu obuku o zakonodavstvu u vezi sa zaštitom osobnih podataka koja se odnosi na osobne podatke  

b) će on i sve osobe koje posluju u njegovo ime obrađivati osobne podatke u skladu sa zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka i ostalim zakonima, zakonskim odredbama, propisima, nalozima, normama i sličnim instrumentima  

c) ne smatra da ga zakonodavstvo u vezi sa zaštitom osobnih podataka sprječava da pruža usluge ugovorene u Ugovoru o prihvatu kartica i  

d) imajući u vidu trenutačne tehnološke i provedbene troškove, će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječio neovlaštenu ili nezakonitu obradu osobnih podataka i slučajni gubitak ili uništenje ili štetu na osobnim podacima te će osigurati odgovarajuću razinu sigurnosti prikladnu za:  

I. štetu koja bi nastala iz takve neovlaštene ili nezakonite obrade ili slučajnog gubitka, uništenja ili štete  

II. prirodu zaštićenih osobnih podataka i  

III. usklađenost sa svim važećim zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka i njegovim politikama o informacijama i sigurnosti, uključujući sigurnosne mjere iz Klauzule 6.1.  

15.2 Društvo Teya jamči i izjavljuje da će očekivana upotreba osobnih podataka od strane Trgovca u poslovne svrhe i prema specifičnim uputama društva Teya biti u skladu sa zakonodavstvom u vezi sa zaštitom osobnih podataka. 

16. Obavijest

16.1Sveobavijestiiostalakomunikacijadostavljenaugovornojstranitemeljemili u vezi s ovimUgovorom mora biti u pisanomoblikuidostavljena u skladu s uvjetimaizUgovora o prihvatukartica.

A. Prilog

Detalji i svrha obrade osobnih podataka 

Predmet obrade: informacije o imateljima kartica i transakcijama i ostale informacije potrebne društvu Teya za pružanje usluga temeljem Ugovora o prihvatu kartica.  

Trajanje obrade: Razdoblje trajanja Ugovora o prihvatu kartica.  

Priroda obrade i Poslovna svrha: cilj obrade jest taj da Trgovac svojim klijentima učini dostupnima pogodna sredstva za kupnju robe i/ili usluga upotrebom kartica izdanih pod oznakama kartičnih shema. Temeljem Ugovora o prihvatu kartica, Trgovac može prihvatiti ispravno predočene kartice kao sredstvo plaćanja i prosljediti transakcije društvu Teya radi autorizacije, prijeboja i namire kako je navedeno u Ugovoru o prihvatu kartica.  

Kategorije osobnih podataka: podaci koji se odnose na imatelje kartica i informacije o transakcijama koji u određenim okolnostima uključuju posebne kategorije podatke kako je navedeno u zakonodavstvu u vezi sa zaštitom osobnih podataka.  

Vrste ispitanika: imatelji kartica. 

B. Prilog

Sigurnosne mjere 

Trgovac će se pridržavati aktualne verzije standarda PCI-DSS. PCI-DSS i popratna dokumentacija dostupni su na https://www.pcisecuritystandards.org/document_library 

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Teya usluge plaćanja u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) pruža Teya Iceland hf. (registracijski broj: 440686-1259). Teya Island hf. ima dozvolu Uprave za financijski nadzor Središnje banke Islanda za rad kao kreditno poduzeće. Pročitajte dodatne pojedinosti o Teya Iceland hf.

Croatia (Hrvatski)