Právní oznámení

Last updated

22. dubna 2024

Pro vaše pohodlí uvádíme překlad této stránky níže. Tento překlad má pouze informativní charakter a konečnou verzí této stránky je anglická verze.

This section provides important legal notices that pertain to third-party licenses and regulatory requirements that apply to Teya, and which may affect your use of certain features or services that we provide. These notices may include open font licenses, copyright notices, trademark notices, and any other legal notices required by applicable laws or regulations, as updated from time to time. It is essential that you carefully review these legal notices and comply with any requirements or restrictions that they impose. Please note that failing to comply with these legal notices may result in the suspension or termination of your access to specific features or services provided by us.

Third party licenses

Third-party licenses are agreements that govern the use of software, fonts, or other intellectual property that is not owned by us but is made available to you through across our platforms. These licenses are provided by the relevant third-party owners and typically set out the terms and conditions that you must comply with to use the software, font, or other intellectual property. Failure to comply with these terms and conditions may result in the suspension or termination of your access to a relevant feature, service or our platforms. We strongly recommend that you review the relevant license terms and conditions before using any third-party software, font, or other intellectual property, and comply with any requirements or restrictions that they impose.

1. Figtree Open Font License

Copyright 2022, The Figtree Project Authors (https://github.com/erikdkennedy/figtree), with Reserved Font Name Figtree.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at https://scripts.sil.org/OFL.

SIL OPEN FONT LICENSE

Version 1.1 - 26 February 2007

Preamble

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting — in part or in whole — any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

Permission & conditions

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

Termination

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

Disclaimer

The font software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of copyright, patent, trademark, or other right. In no event shall the copyright holder be liable for any claim, damages or other liability, including any general, special, indirect, incidental, or consequential damages, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of the use or inability to use the font software or from other dealings in the font software.

Právní upozornění

Tato část obsahuje důležitá právní upozornění týkající se licencí třetích stran a regulačních požadavků, které se vztahují na Teya a které mohou ovlivnit vaše používání některých funkcí nebo služeb, které poskytujeme. Tato upozornění mohou zahrnovat licence na otevřená písma, upozornění na autorská práva, upozornění na ochranné známky a jakákoli další právní upozornění vyžadovaná platnými zákony nebo předpisy, která jsou čas od času aktualizována. Je nezbytné, abyste si tato právní upozornění pečlivě prostudovali a dodržovali veškeré požadavky nebo omezení, které ukládají. Upozorňujeme, že nedodržení těchto právních upozornění může mít za následek pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu k určitým funkcím nebo službám, které poskytujeme.

Licence třetích stran

1. Figtree Open Font License

Copyright 2022, The Figtree Project Authors (https://github.com/erikdkennedy/figtree), s vyhrazeným názvem písma Figtree.

Tento software písma je licencován pod licencí SIL Open Font License, verze 1.1.

Tato licence je zkopírována níže a je také k dispozici s často kladenými dotazy na adrese: https://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE

Verze 1.1 - 26. února 2007

Preambule

Cílem licence Open Font License (OFL) je stimulovat celosvětový rozvoj společných projektů písem, podporovat úsilí akademických a lingvistických komunit o vytváření písem a poskytovat bezplatný a otevřený rámec, ve kterém mohou být písma sdílena a vylepšována v partnerství. s ostatními.

OFL umožňuje volně používat, studovat, upravovat a redistribuovat licencovaná písma, pokud se sama neprodávají. Písma, včetně jakýchkoli odvozených děl, lze sdružovat, vkládat, redistribuovat a/nebo prodávat s jakýmkoli softwarem za předpokladu, že odvozená díla nepoužívají žádné vyhrazené názvy. Písma a odvozeniny však nemohou být vydány pod žádným jiným typem licence. Požadavek, aby písma zůstala pod touto licencí, se nevztahuje na žádný dokument vytvořený pomocí písem nebo jejich odvozenin.

Definice

Fontový software“ označuje sadu souborů uvolněných držitelem autorských práv na základě této licence a jasně označených jako takové. To může zahrnovat zdrojové soubory, skripty sestavení a dokumentaci.

"Vyhrazený název písma" odkazuje na jakékoli názvy uvedené jako takové po prohlášení o autorských právech.

"Původní verze" označuje sbírku komponent Font Software, jak jsou distribuovány držiteli autorských práv.

Upravená verze“ označuje jakoukoli odvozeninu vytvořenou přidáním, odstraněním nebo nahrazením – částečně nebo zcela – jakékoli součásti původní verze, změnou formátů nebo přenesením softwaru písem do nového prostředí.

Autor“ označuje jakéhokoli návrháře, inženýra, programátora, technického spisovatele nebo jinou osobu, která přispěla k softwaru Font.

Povolení a podmínky

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii Font Software, používat, studovat, kopírovat, slučovat, vkládat, upravovat, redistribuovat a prodávat upravené a neupravené kopie Font Software, za dodržení následujících podmínek podmínky:

1) Ani Font Software, ani žádné jeho jednotlivé součásti, v původní nebo upravené verzi, nesmí být prodávány samostatně.

2) Původní nebo upravené verze softwaru písma mohou být spojeny, redistribuovány a/nebo prodávány s jakýmkoli softwarem za předpokladu, že každá kopie obsahuje výše uvedenou poznámku o autorských právech a tuto licenci. Ty mohou být zahrnuty buď jako samostatné textové soubory, člověkem čitelné záhlaví nebo v příslušných strojově čitelných polích metadat v textových nebo binárních souborech, pokud tato pole může uživatel snadno prohlížet.

3) Žádná upravená verze písma nesmí používat vyhrazené názvy písem, pokud není uděleno výslovné písemné povolení od příslušného držitele autorských práv. Toto omezení se vztahuje pouze na název primárního písma, jak je prezentován uživatelům.

4) Jméno (jména) držitele (držitelů) autorských práv nebo autora (autorů) softwaru pro písma nesmí být použito k propagaci, podpoře nebo reklamě jakékoli upravené verze, s výjimkou uznání příspěvku (příspěvků) držitele autorských práv . (s) a Autor(ů) nebo s jejich výslovným písemným souhlasem.

5) Písmový software, upravený nebo neupravený, zčásti nebo jako celek, musí být šířen zcela na základě této licence a nesmí být
distribuován na základě žádné jiné licence. Požadavek, aby písma zůstala pod touto licencí, se nevztahuje na žádný dokument vytvořený pomocí Font Software.

Ukončení

Tato licence se stává neplatnou, pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek.

Odmítnutí odpovědnosti

Software písma je poskytován „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale ne omezené na jakékoli záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení jiných autorských známek, odpovědných práv, práva v žádném případě nebude držitel autorských práv odpovědný za jakékoli nároky, škody nebo jiné odpovědnosti, včetně jakýchkoli obecných, zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, ať už při následující akci, jiné smlouvě, smlouvě, nebo nemožnost používat software písma nebo o jiných obchodů v softwaru písma.