Platební podmínky

Last updated

22. dubna 2024

I. Úvod a uzavření smlouvy o přijímání platebních karet

Tyto obchodní podmínky platí pro vztah mezi společností Teya Iceland hf. („společnost Teya“ nebo „Zúčtovatel“) a obchodníkem („Obchodník“), který se zabývá prodejem zboží a/nebo služeb a uzavřel se společností Teya rámcovou Smlouvu o přijímání platebních karet týkající se zúčtování určitých transakcí Obchodníka společností Teya.  

Společnost Teya je úvěrová instituce založená na Islandu, registrační číslo 440686-1259, která disponuje oprávněním Islandské Centrální Banky - instituci finančního dohledu a podléhá regulaci ze strany tohoto úřadu. Rejstřík islandských úvěrových institucí je uveden na internetových stránkách islandského Úřadu finančního dohledu na adrese www.en.fme.is/. Společnost Teya má sídlo na adrese Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island.  

Společnost Teya je oprávněna poskytovat přeshraniční služby v oblasti platebních služeb v České republice; informace o zápisu společnosti Teya jsou k dispozici na adrese www.cnb.cz. Společnost Teya je rovněž oprávněna poskytovat přeshraniční služby v oblasti platebních služeb v řadě dalších států.  

Společnost Teya je členem Schémat platebních karet s licencí pro zúčtovávání transakcí a jejich zpracování za účelem autorizace, clearingu a vypořádání.  

Tyto podmínky (v aktuálním znění) spolu s formulářem žádosti obchodníka a případnými přílohami k formuláři žádosti obchodníka, smlouvou o zpracování údajů, Poplatky, sazebníkem, bezpečnostními pokyny, opatřeními a/nebo pokyny a dalšími dokumenty, které jsou čas od času označeny jako součást smlouvy s obchodníkem, tvoří "smlouvu s obchodníkem".

Obchodník je v souladu s podmínkami Smlouvy s obchodníkem oprávněn poskytovat svým zákazníkům vhodné způsoby nákupu zboží a/nebo služeb prostřednictvím využití Karet vydaných pod značkami Schémat platebních karet. Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky, za kterých je Obchodník oprávněn přijímat Karty řádně předložené jako platební prostředek a zadávat transakce společnosti Teya pro účely autorizace, clearingu a vypořádání. 

Smlouva s obchodníkem nabývá účinnosti, jakmile: i) obchodník vyjádří svůj souhlas se smlouvou s obchodníkem; nebo ii) obchodník začne využívat acquiringové služby společnosti Teya. 

II. Výklad a vymezení pojmů

1. Výklad pojmů  

1.1. Jakékoli odkazy na jakýkoli zákon, předpisy nebo pravidla včetně Standardů schémat platebních karet uvedené ve Smlouvě s obchodníkem jsou odkazy na daný zákon, předpisy nebo pravidla v aktuálním změněném, rozšířeném nebo novelizovaném znění.  

1.2. Odkaz na tyto Obchodní podmínky, Formulář žádosti Obchodníka, Smlouvu s obchodníkem nebo jakoukoli jinou smlouvu či dokument uvedené ve Smlouvě s obchodníkem je odkazem na danou smlouvu nebo dokument ve znění případně přijatých změn či novací.  

1.3. Bude-li jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek v rozporu s Formulářem žádosti Obchodníka nebo jakoukoli jinou smlouvou sjednanou a uzavřenou mezi společností Teya a Obchodníkem, má přednost Formulář žádosti Obchodníka nebo příslušná jiná smlouva (podle toho, kterého z uvedených dokumentů se rozpor týká).  

1.4. Bude-li jakékoli ustanovení Smlouvy s obchodníkem v rozporu se Standardy schémat platebních karet, mají přednost Standardy schémat platebních karet. 

1.5. Nadpisy ve Smlouvě s obchodníkem jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad Smlouvy s obchodníkem.  

1.6. Jakékoli pojmy s velkým počátečním písmenem použité v těchto Obchodních podmínkách, které v těchto Obchodních podmínkách nejsou vymezeny, mají stejný význam jako ve Formuláři žádosti Obchodníka a/nebo Standardech schémat platebních karet, podle toho, ve kterém z uvedených dokumentů jsou použity.  

1.7. Nevyplývá-li z kontextu jinak, výrazy v jednotném čísle zahrnují množné číslo a výrazy v množném čísle zahrnují jednotné číslo.  

1.8. Pojem osoba zahrnuje fyzickou osobu, právnickou osobu či jiný subjekt (bez ohledu na to, zda má právní osobnost, či nikoli).  

1.9. Není-li uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na jakoukoli osobu zahrnuje její právní nástupce, nabyvatele a postupníky této osoby.  

1.10. Jakákoli povinnost Obchodníka něco nečinit zahrnuje povinnost neumožnit, aby tuto věc činil kdokoli jiný.  

1.11. Jakákoli slova následující po výrazech včetně, zahrnující, zejména, například nebo po jiném podobném výrazu budou vykládána jako demonstrativní výčet a v žádném případě nebudou omezovat smysl slov, popisů, vymezení pojmů, frází nebo výrazů uvedených před těmito výrazy. 

2. Vymezení pojmů

2.1.Pokud tak vyplývá z kontextu, následující výrazy mají ve Smlouvě s obchodníkem následující významy: 

3D Secure: Bezpečnostní protokol jako je např. Mastercard SecureCode nebo VerifiedbyVisa, jímž se zamezuje podvodům v online transakcích s použitím Karet.  

Ohrožení údajů o účtu: Událost, jejímž přímým či nepřímým důsledkem je neoprávněný přístup k účtu nebo zpřístupnění údajů o účtu. 

Bankovní den: Den, kdy jsou banky otevřeny pro běžný provoz a obchodování v Měně vypořádání v Reykjavíku, ve státě sídla Obchodníka a státě Měny vypořádání.  

Značky společnosti Teya: Obchodní firma, logo, ochranné známky (bez ohledu na to, zda zapsané, či nezapsané) společnosti Teya a jakákoli jiná slova, symboly nebo barvy vyjadřující identitu společnosti Teya. 

Karta: Platná platební karta vydaná na základě licence pro vydávání karet v rámci Schématu platebních karet nebo jakýmkoli jiným způsobem schváleným Schématem platebních karet.  

Číslo karetního účtu: Číslo karetního účtu nebo Primární číslo účtu (PAN) je numerický kód, který je unikátním identifikátorem účtu Držitele karty.  

Vydavatel karty: Člen schématu platebních karet, který vystavuje Karty Držitelům karet podle Schématu platebních karet. 

Transakce bez přítomnosti karty: Jakákoli Transakce, která není Transakcí s přítomností karty. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že jakékoli Transakce, které se uskuteční na dálku, včetně Transakcí na poštovní nebo telefonickou objednávku (MO/TO), Transakcí v rámci elektronického obchodu (ecommerce) a Transakcí s využitím transpondéru, jsou Transakcemi bez přítomnosti karty. 

Transakce s přítomností karty: Transakce provedená Obchodníkem nebo některým z jeho zástupců přes obsluhovaný terminál, při níž je v místě prodeje přítomen Držitel karty i Karta držitele, transakce provedená přes bankomat, transakce provedená přes obsluhovaný terminál prostřednictvím smartphonu a transakce na Terminálu aktivovaném držitelem karty (CAT).  

Značky Schémat platebních karet: Chráněná kombinace názvů, symbolů a barev, které vizuálně vyjadřují identitu Schématu platebních karet. 

Člen schématu platebních karet: Člen jednoho či více Schémat platebních karet. 

Standardy schémat platebních karet: Pravidla a normy vyhlášené Schématy platebních karet ve vztahu k Členům schémat platebních karet a činnostem, které využívají a/nebo jinak zahrnují Karty a/nebo jakékoli Značky schémat platebních karet. Standardy schémat platebních karet jsou Obchodníkům k dispozici na internetových stránkách Schémat platebních karet. Každé Schéma platebních karet má výhradní právo vykládat a vymáhat své Standardy schémat platebních karet.  

Schémata platebních karet: Visa Inc., Mastercard Worldwide, Unionpay International a jiné takové mezinárodní nebo místní Schéma platebních karet případně oznámené společností Teya, přičemž každé takové schéma je „Schématem platebních karet“. „Příslušné Schéma platebních karet“ je každé Schéma platebních karet uvedené ve Formuláři žádosti Obchodníka jako Schéma platebních karet, jehož Karty je Obchodník oprávněn přijímat jako platební prostředek při nákupu v rámci platných Transakcí.  

Bezpečnostní kód karty: Bezpečnostní kód, který se nachází na zadní straně Karty (CVC2/CVV2/CVD/CID/CAV2), a který je využíván pro dokončení Transakce bez přítomnosti karty. 

Držitel karty: Fyzická osoba, jíž je vydána Karta nebo která je oprávněna takovou Kartu používat.  

Reklamovaná transakce: Postup upravený ve Standardech schémat platebních karet, kdy je Vydavatel karty oprávněn požadovat na společnosti Teya vrácení celé částky Transakce nebo její část a společnost Teya je oprávněna opět tutéž částku požadovat na Obchodníkovi. 

Poplatek za reklamovanou transakci: Poplatek účtovaný společností Teya Obchodníkovi za každou Transakci, u níž byla provedena reklamace, uvedený ve Smlouvě s obchodníkem.  

Čipová transakce: Transakce provedená Držitelem karty, který vloží svoji čipovou Kartu do terminálu POS umožňujícího čtení čipů.  

Bezkontaktní transakce: Transakce provedená Držitelem karty, který u pokladny přiloží svoji bezkontaktní Kartu nebo zařízení.  

Potvrzení o vrácení kreditu: Jakékoli elektronické nebo tištěné záznamy, které využívá Obchodník k zaznamenání Vrácení peněžních prostředků.  

Limit CVM (Metoda ověření držitele karty): Limit stanovený Schématy platebních karet pro některé typy transakcí.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlas se zpracováním osobních údajů uzavřen mezi společností Teya a Obchodníkem, který stanoví podmínky, za nichž jsou zpracovávány osobní údaje týkající se Držitelů karet a/nebo Transakcí. 

Název pro obchodní činnost: Název Obchodníka pro obchodní činnost, tedy název, pod nímž prezentuje své služby na trhu.  

Dynamická směna měny (DCC): Transakce s přítomností karty nebo Transakce bez přítomnosti karty, u které má držitel karty možnost zaplatit ve své měně vypořádání při realizaci zahraniční transakce. 

Nadlimitní aktivita: Případ, kdy Reklamované transakce Obchodníka v libovolném kalendářním měsíci u zadaných Transakcí překročí 1 % Hodnoty transakcí a/nebo podvodné transakce Obchodníka u zpracovaných Transakcí překročí 1 % Hodnoty transakcí.  

Poplatky: Veškeré poplatky, které má Obchodník uhradit společnosti Teya podle Smlouvy s obchodníkem včetně Servisních poplatků, Poplatků za reklamované transakce, Poplatků za zpracování transakcí, Mezibankovních poplatků, Poplatků schématu platebních karet a Poplatků za vypořádání plateb SWIFT.  

Neoprávněná transakce: Jakákoli skutečná nebo zamýšlená Transakce nebo pokus o Transakci, která není platnou Transakcí, zejména:  

- jakákoli Transakce týkající se zboží a/nebo služeb poskytovaných jakoukoli jinou osobou než Obchodníkem, nebo Transakce pro účely provedení platby jiné osobě než Obchodníkovi, 

- jakákoli Transakce týkající se zboží a/nebo služeb poskytovaná z jakéhokoli jiného místa než z Provozovny Obchodníka,  

- jakákoli Transakce týkající se zboží/služeb jiného typu, než je uvedeno ve Formuláři žádosti Obchodníka,  

- jakákoli Transakce, která není pravá nebo o níž Obchodník ví nebo měl vědět, že je buď podvodná, nebo nebyla schválena Držitelem karty,  

- jakákoli Transakce nebo dodávka zboží/služeb, která je v rozporu s jakýmikoli platnými zákony, předpisy nebo pravidly,  

- jakákoli Transakce nebo dodávka zboží/služeb, která je v rozporu s jakýmikoli Standardy schémat platebních karet,  

- jakákoli Transakce nebo dodávka zboží/služeb, která je jakýmkoli způsobem v rozporu s ustanoveními Smlouvy s obchodníkem, nebo  

- jakákoli Transakce nebo více Transakcí uzavřená nebo uzavřené za účelem obcházení čehokoli z výše uvedeného.  

Služba placení na splátky: Služba nabízená v místě prodeje, při níž má Držitel karty možnost zaplatit za způsobilé nákupy ve stejných měsíčních splátkách dle splátkového kalendáře, příslušnou úrokovou sazbou a (případnými) poplatky nabízenými zúčastněným Vydavatelem karty. 

Mezibankovní poplatek: Poplatek zaplacený přímo či nepřímo (tj. prostřednictvím třetí osoby) společností Teya Vydavateli karty za každou Transakci, který společnosti Teya nahradí Obchodník.  

ISO: Poskytovatel služeb registrovaný ve Schématech platebních karet, který poskytuje služby programu ISO. Služby programu ISO zahrnují Získávání Držitelů karet a/nebo Obchodníků, Zákaznické služby poskytované Držitelům karet a/nebo Obchodníkům, vzdělávání a školení Obchodníků a nasazování terminálů.  

Číslo účtu Obchodníka: Specifický identifikátor sloužící k identifikaci Obchodníka nebo jeho prodejního terminálu či prodejny. Pokud je Obchodník na základě Smlouvy s obchodníkem oprávněn přijímat Karty jako platební prostředek na více prodejních terminálech nebo ve více prodejnách, může mu být přiděleno několik Čísel účtu Obchodníka. 

Formulář žádosti Obchodníka: Elektronická žádost pro Obchodníka a jeho podnikání, vyplněná Obchodníkem (nebo jeho jménem).  

Provozovna Obchodníka: Provozovna Obchodníka uvedená ve Formuláři žádosti Obchodníka, ve Smlouvě s obchodníkem a/nebo v systému společnosti Teya. 

Internetový portál Obchodníka (B-online): Služba internetového portálu společnosti Teya poskytovaná Obchodníkům, kteří se k této službě zaregistrovali, umožňující Obchodníkům kontrolovat historii transakcí s platební kartou a vypořádání a přijímat prostřednictvím zabezpečeného online systému oznámení a korespondenci od společnosti Teya.  

MCC: Kód kategorie Obchodníka, tj. kód tvořený čtyřmi číslicemi sloužící k identifikaci typu Obchodníka. MCC stanoví Mezinárodní organizace pro standardizaci.  

Záporný zůstatek: Pokud jsou částky Vrácení peněžních prostředků, Reklamovaných transakcí, Poplatků nebo jiných pohledávek, které Teya vůči Obchodníkovi má, vyšší než neprovedené vypořádání Obchodníka, tj. Obchodník má dluh vůči společnosti Teya.  

Standardy PCI/DSS: Standard zabezpečení dat (DSS) v odvětví platebních karet (PCI) je celosvětový standard pro zabezpečení dat vypracovaný Výborem pro bezpečnostní standardy v odvětví platebních karet (PCI SSC) a zveřejněný na internetových stránkách http://www.pcisecuritystandards. org  

QPS: Program pro rychlé platební služby Quick Payment Service společnosti Mastercard.  

Vrácení peněžních prostředků: Transakce, která je opakem nákupní transakce, tj. Držitel karty vrátí zboží nebo zruší předplacené služby nebo mu vznikne jiné oprávnění k vrácení platby Obchodníkem, neboť Obchodník nedodal příslušné zboží a/nebo služby nebo jejich část, a jejich hodnota je Držiteli karty připsána na účet.  

Rezerva na krytí ztrát: Fond na krytí ztrát, který je v souladu s podmínkami Smlouvy s obchodníkem vytvářen Odvody do rezervy na krytí ztrát. 

Odvod do rezervy na krytí ztrát: Stanovený procentní podíl Hodnoty transakcí všech Transakcí, bez povinných odvodů jako např. servisní poplatky společnosti Teya a reklamované transakce.  

Poplatky za transakce prováděné kartou: Poplatky uložené karetními schématy za transakce prováděné kartou, které jsou přiměřeně pravidelně stanovovány společností Teya. Podrobnosti o platných Poplatcích za transakce budou Obchodníkovi zpřístupněny v případě nesloučených poplatků za služby Obchodníka prostřednictvím webového portálu Obchodníka (B-Online). 

Transakční poplatky: Poplatky, které hradí Obchodník společnosti Teya za služby poskytované podle Smlouvy s Obchodníkem, včetně „Transakčních poplatků účtovaných Obchodníkovi“.  

Poskytovatel služeb: Instituce nebo subjekt poskytující určité vymezené služby jednomu či více Členům schématu platebních karet. Poskytovatel služeb musí být registrován u Schémat platebních karet a je oprávněn poskytovat pouze služby v rámci programu, k jejichž poskytování je zaregistrován.  

Měna vypořádání: Měna, v níž společnost Teya provádí úhradu vypořádání Obchodníkovi. Měna vypořádání je uvedena ve Formuláři žádosti Obchodníka nebo může být příležitostně písemně sjednána mezi společností Teya a Obchodníkem.  

Datum vypořádání: Datum úhrady Hodnoty vypořádání Transakcí v souladu s podmínkami Smlouvy s obchodníkem. Četnost Dat vypořádání a časová prodleva mezi zadáním a vypořádáním jsou uvedeny ve Formuláři žádosti Obchodníka nebo mohou být příležitostně písemně sjednány mezi společností Teya a Obchodníkem.  

Hodnota vypořádání: Čistá částka vyjádřená v Měně vypořádání Obchodníka odpovídající rozdílu z platných nákupních Transakcí zadaných společnosti Teya a veškerých částek, které je společnost Teya oprávněna u Transakcí strhnout nebo započíst proti Hodnotě transakcí, bez ohledu na to, zda podle Smlouvy s obchodníkem, nebo dle právních předpisů.  

Poplatek za vypořádání plateb SWIFT: Paušální poplatek za každé vypořádání prostřednictvím systému SWIFT, společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci bank, uvedený ve Smlouvě s obchodníkem.  

Sazebník: Příslušný dokument společnosti Teya se sazebníkem pro stát, ve kterém má Obchodník v dané době své sídlo, stanovující částky a/nebo poplatky neuvedené ve Smlouvě s obchodníkem, které má Obchodník uhradit společnosti Teya. Dokumenty se sazebníky společnosti Teya jsou průběžně dostupné na internetové stránce společnosti Teya. Pokud společnost Teya nemá pro stát Obchodníka konkrétní dokument se sazebníkem, použijí se namísto sazebníku poplatky uvedené ve Smlouvě s obchodníkem.  

Nezávislý zpracovatel (NZ): Poskytovatel služeb, který uzavře s Obchodníkem smlouvu o poskytování služeb zpracování nebo jiných technických služeb. Za Nezávislého zpracovatele se považuje jakákoli smluvní strana, která poskytuje služby spojené s operacemi terminálu, směrováním oprávnění, elektronickým zaznamenáváním údajů, přípravou clearingových souborů a/nebo jakékoli jiné nakládání s údaji o Držiteli karty a/nebo Transakci.  

Transakce: Úkon mezi Držitelem karty a Obchodníkem, který vede k převodu peněžních prostředků na účet Držitele karty nebo z tohoto účtu. Transakce bude považována za „platnou Transakci“ pouze v případě, že splňuje všechny následující podmínky:  

- jedná se o Transakci týkající se zboží a/nebo služeb poskytovaných Obchodníkem samotným z Provozovny Obchodníka, 

- zboží/služby poskytované Obchodníkem jsou stejného typu jako zboží/služby uvedené ve Formuláři žádosti Obchodníka,  

- Transakce, poskytované zboží/služby a způsob dodání jsou plně v souladu s veškerými platnými zákony, předpisy a pravidly,  

- Transakce, poskytované zboží/služby a způsob dodání jsou plně v souladu se Standardy schémat platebních karet a  

- Obchodník dodržel všechna ostatní ustanovení Smlouvy s obchodníkem, pokud jde o Transakci a poskytnuté zboží/služby.  

Poplatek za zpracování transakcí: Paušální poplatek za každou autorizovanou/vypořádanou Transakci a paušální poplatek za každou zamítnutou/zrušenou transakci, jak jsou uvedeny ve Smlouvě s obchodníkem. 

Potvrzení o transakci: Elektronický nebo tištěný záznam o Transakci vytvořený v místě prodeje dokládající nákup zboží nebo služeb nebo vrácení peněžních prostředků. 

Hodnota transakcí: Hrubá částka vyjádřená v Měně vypořádání Obchodníka u Transakcí zadaných společnosti Teya. 

III. Práva a povinnosti obchodníka

3. Přijetí Karty  

3.1. S výhradou dodržení podmínek Smlouvy s obchodníkem ze strany Obchodníka je Obchodník oprávněn přijímat jako platbu za platné Transakce pouze Karty typu uvedeného ve Formuláři žádosti Obchodníka. Společnost Teya bude zúčtovávat platné Transakce Obchodníka a zpracovávat je pro autorizaci, clearing a vypořádání podle podmínek Smlouvy s obchodníkem. Společnost Teya není povinna zúčtovávat žádné jiné než platné Transakce. Pokud jsou součástí podnikání Obchodníka jakékoli záležitosti, na něž se průběžně vztahují jakékoli zvláštní podmínky společnosti Teya (například ve vztahu k elektronickému obchodu nebo hazardním hrám), jsou tyto zvláštní podmínky součástí Smlouvy s obchodníkem.  

3.2. Obchodník je povinen na vlastní náklady si obstarat a udržovat vhodný prodejní systém a/nebo terminál či terminály, aby mohl přijímat Karty jako platební prostředek a plnit své povinnosti podle Smlouvy s obchodníkem.  

3.3. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Teya není Obchodník oprávněn přijímat Karty jako platbu za Transakce bez přítomnosti karty ani zadávat Transakce bez přítomnosti karty pro výměnu elektronických údajů.  

3.4. Činnost Obchodníka musí být v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a Standardy schémat platebních karet. Obchodník se nesmí vydávat za Člena schématu platebních karet, pokud jím není.  

3.5. Obchodník nesmí přijímat Karty jako platbu zejména za:  

(a) jakoukoli Transakci týkající se zboží a/nebo služeb poskytovaných jakoukoli jinou osobou než Obchodníkem, nebo za Transakci pro účely provedení platby jiné osobě než Obchodníkovi,  

(b) jakoukoli Transakci týkající se zboží a/nebo služeb poskytovaných z jakéhokoli jiného místa než z Provozovny Obchodníka,  

(c) jakoukoli Transakci týkající se zboží/služeb jiného typu, než je uvedeno ve Formuláři žádosti Obchodníka,  

(d) jakoukoli Transakci, kterou neautorizoval Držitel karty,  

(e) jakoukoli Transakci, která je podvodná nebo není pravá, 

(f) jakékoli dříve sporné poplatky za Karty, dřívější poplatky za Karty, platby za účelem proplacení nepřijatého šeku, jakékoli dluhy, které Obchodník dříve považoval za nedobytné, nebo jakýkoli obdobný poplatek nebo dluh,  

(g) jakoukoli Transakci nebo dodávku zboží/služeb, která je v rozporu s platnými zákony, předpisy nebo pravidly ve státě sídla Obchodníka nebo ve státě sídla Držitele karty,  

(h) jakákoli Transakce nebo dodávka zboží/služeb, která je v rozporu s jakýmikoli Standardy schémat platebních karet,  

(i) jakoukoli Transakci nebo dodávku zboží/služeb, která by mohla poškodit dobré jméno Schémat platebních karet, společnosti Teya nebo platebních systémů Schémat platebních karet a/nebo mít nepříznivý vliv na Značky schémat platebních karet a/nebo Značky společnosti Teya, nebo  

(j) jakoukoli Transakci nebo dodávku zboží/služeb, která je jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s ustanoveními Smlouvy s obchodníkem nebo byla provedena za účelem obcházení jakýchkoli ustanovení Smlouvy s obchodníkem.  

3.6. Obchodník není oprávněn jako podmínku přijetí Karty stanovit požadavek, aby se Držitel karty vzdal práva zpochybnit určitou Transakci.  

3.7. U Transakcí s přítomností karty s použitím Karet se společným označením je Obchodník oprávněn nainstalovat na platební terminál automatické mechanismy, které upřednostní určitou platební značku nebo platební aplikaci. Obchodník však nesmí Držiteli karty bránit v tom, aby toto automatické upřednostnění změnil.  

3.8. Obchodník není oprávněn požadovat minimální nebo maximální částku Transakce, při níž bude přijata platná Karta.  

3.9. Obchodník je povinen uvádět ve vztahu ke spotřebiteli své ceny jako úplné ceny (pokud nenabízí všeobecnou slevu) a nesmí v případě, že se spotřebitel rozhodne zaplatit Kartou, ke svým cenám připočítávat žádné částky ani poplatky, ledaže je tento postup v souladu s právem EHP nebo místními právními předpisy ve státě, kde má Obchodník své sídlo.  

3.10. Obchodník není oprávněn přímo nebo nepřímo požadovat, aby jakýkoli Držitel karty platil příplatek nebo jakoukoli část jakékoli slevy Obchodníka nebo jakéhokoli aktuálního peněžního poplatku v souvislosti s Transakcí, ledaže by takový postup byl v souladu s právem EHP nebo místními právními předpisy ve státě, kde má Obchodník své sídlo. 

3.11. Obchodník zajistí, aby v rámci jeho zákaznické podpory byl uváděn jeho Název pro obchodní činnost a místo výkonu činnosti a aby tyto skutečnosti byly zjevné v průběhu celé interakce s Držiteli karet. Obchodník zajistí, aby se mohl Držitel karty snadno domáhat jeho odpovědnosti za Transakci včetně dodání zboží nebo poskytnutí služeb, které jsou předmětem Transakce, a odpovědnosti za zákaznické služby a řešení sporů.  

3.12. Obchodník není oprávněn vyplácet Držiteli karty peněžní prostředky v hotovosti, pokud není oprávněn účastnit se cashback programu příslušného Schématu platebních karet nebo pokud nevyplácí prostředky ve formě cestovních šeků, cestovních karet vydaných Schématem platebních karet nebo cizí měny a pokud mu společnost Teya neudělila oprávnění přijímat pro tyto účely Karty, přičemž v takovém případě nepřesáhne částka Transakce hodnotu cestovních šeků, cestovních karet nebo cizí měny navýšenou o provizi Obchodníka. Obchodník nesmí v žádném případě vyplatit peněžní prostředky ve formě cestovních šeků, pokud je jediným účelem umožnit Držiteli karty nákup zboží a/nebo služeb od Obchodníka v hotovosti.  

3.13. Obchodník je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, vedoucí představitelé a zástupci dodržovali podmínky Smlouvy s obchodníkem.  

4. Povinnost přijímat všechny karty  

4.1. Nepožaduje-li to zákon nebo jakékoli pokyny Schémat platebních karet, není Obchodník oprávněn odmítnout přijetí jakékoli Karty na základě totožnosti Vydavatele nebo Držitele karty.  

4.2. Obchodník je jako podmínku přijetí Karty oprávněn žádat, avšak nikoli striktně vyžadovat, aby Držitel karty prokázal svoji totožnost ještě dalším způsobem, ledaže jsou tyto informace nezbytné k uskutečnění Transakce, např. pro účely přepravy, nebo Standardy schématu bankovních karet výslovně umožňují nebo požadují získání těchto informací.  

4.3. V případě Karet vydaných v EHP Obchodník přijme bez rozdílu všechny platné Karty předložené Držitelem karty, které jsou zařazeny do stejné kategorie mezibankovních poplatků. Obchodník není oprávněn postupovat při přijímání Karet způsobem, který by diskriminoval nebo odrazoval od použití Karet ve prospěch jakéhokoli jiného způsobu platby, ledaže je takový postup v souladu s právem EHP nebo místními právními předpisy ve státě, v němž má Obchodník své sídlo. Obchodník však není povinen přijímat debetní karty jako podmínku přijímání kreditních Karet a naopak. Obchodník není povinen přijímat Obchodní karty vydané v rámci EHP.  

4.4. V případě karet vydaných mimo EHP přijme obchodník všechny platné Karty vydané Schématy platebních karet, od nichž je oprávněn Karty přijímat.  

5. Vrácení peněžních prostředků  

5.1. Obchodník je oprávněn provést Vrácení peněžních prostředků Držitelům karet pouze ve vztahu k předchozím Transakcím s těmito Držiteli karet, jejichž předmětem je prodej zboží nebo služeb.  

5.2. Vrácení peněžních prostředků lze uskutečnit pouze na Kartu, která sloužila k původní Transakci, za niž jsou peněžní prostředky vraceny. Každé Vrácení peněžních prostředků se uskuteční ve stejné měně jako původní Transakce, za niž jsou peněžní prostředky vraceny, a peněžní prostředky mohou být vráceny až do výše hodnoty původní Transakce, nelze však vrátit vyšší částku, s výjimkou případů, kdy je Obchodník dle zákona povinen nabídnout vyšší částku.  

5.3. Obchodník společnosti Teya celou částku Vrácení peněžních prostředků na její výzvu ihned uhradí spolu s jakýmikoli Poplatky nebo jinými částkami, které má v důsledku Vrácení peněžních prostředků zaplatit společnosti Teya na základě Smlouvy s obchodníkem. Obchodník nemá nárok na úhradu žádných Poplatků ani jiných částek zaplacených nebo splatných společnosti Teya ve vztahu k původní Transakci, za niž se peněžní prostředky vracejí.  

5.4. Nebude-li to vyžadovat společnost Teya, Standardy schémat platebních karet nebo platné právní předpisy, Obchodník neuskuteční žádné další kreditní Transakce, v jejichž důsledku jsou převáděny peněžní prostředky Držiteli karty.  

5.5. Teya je kdykoliv oprávněn znemožnit Obchodníkovi Vrácení peněžních prostředků, takže Obchodník nebude schopen provést žádné Vrácení peněžních prostředků prostřednictvím systému Teya. 

6. Důvěrnost informací, údaje o účtu a zabezpečení informací o Transakci  

6.1. Obchodník bude dodržovat nejvyšší důvěrnost informací o Držiteli karty a Transakcích a odpovídá za zabezpečení informací o Držiteli karty a Transakci.  

6.2. Obchodník musí zajistit, aby jeho provoz a zpracování informací o Držiteli karty a o Transakci byly v souladu se Standardy PCI/DSS a jakýmikoli dalšími bezpečnostními požadavky Schémat platebních karet, bez ohledu na to, zda s údaji nakládá sám Obchodník, nebo zda je tato činnost zadána třetí osobě. Společnost Teya si vyhrazuje právo požadovat na Obchodníkovi potvrzení, že absolvoval prověrku pro odvětví platebních karet (QSA nebo ISA) a/nebo roční hodnocení. Obchodník musí zajistit, aby veškerá standardní zařízení která kupuje nebo si pronajímá, byla certifikována na bezpečnostní standard PA-DSS.  

6.3. Obchodník není oprávněn požadovat ani používat Číslo karetního účtu pro žádný jiný účel než k úhradě platných Transakcí. Obchodník není nikdy oprávněn požadovat, aby Držitel karty vyplnil jakýkoli formulář s uvedením údajů o Čísle karetního účtu, datu konci platnosti Karty, s podpisem Držitele karty či jakýmikoli jinými údaji o Kartě nebo Držiteli karty, pokud by tyto informace byly zřetelně viditelné při zaslání poštou, např. ve formě poštovní dopisnice. Obchodník nesmí na žádném formuláři v tištěné podobě nikdy požadovat o Bezpečnostní kód karty.  

6.4. Obchodník za žádných okolností nebude uchovávat citlivé údaje o ověření včetně úplných údajů o účtu (údaje na magnetickém proužku nebo obdobné údaje na čipu), Bezpečnostního kódu karty a PINy/PIN bloky.  

6.5. Obchodník bezodkladně upozorní společnost Teya na jakékoli porušení zabezpečení, podezření na porušení zabezpečení nebo Ohrožení údajů o účtu. Společnost Teya je oprávněna tyto informace sdílet se Schématy platebních karet a jakýmikoli příslušnými úřady. Nastane-li skutečné nebo potenciální Ohrožení údajů o účtu, jsou společnost Teya a/nebo Schémata platebních karet oprávněny požadovat, aby Forenzní analytik Výboru pro bezpečnostní standardy v odvětví platebních karet (PCI PFI) provedl nezávislou forenzní analýzu k posouzení příčiny, rozsahu, intenzity, trvání a účinků Ohrožení údajů o účtu nebo hrozícího Ohrožení údajů o účtu. Obchodník bude po dobu trvání forenzní analýzy s Forenzním analytikem PCI SSC plně spolupracovat, a to bez zbytečného odkladu, a poskytne plný přístup ke svým systémům a databázím. Obchodník poskytne kopii zprávy Forenzního analytika PCI SSC společnosti Teya a Schématům platebních karet, pokud je neobdržely přímo. Vyplyne-li ze zjištění Forenzního analytika PCI SSC, že Obchodník v době porušení zabezpečení nebo Ohrožení údajů o účtu nedodržoval standardy PCI SSC a že porušení zabezpečení nebo Ohrožení údajů o účtu bylo důsledkem tohoto nedodržení, ponese Obchodník veškeré náklady na šetření a/nebo jakékoli související posouzení škod a uhradí je společnosti Teya na její výzvu. 

6.6. Všechny třetí osoby, které poskytují Obchodníkovi služby zpracování (Nezávislí zpracovatelé), zejména operace terminálu, směrování autorizace, zaznamenávání elektronických údajů, přípravu clearingového souboru a/nebo jakékoli jiné nakládání s údaji o Držiteli karty a/nebo Transakci, budou patřičně registrovány ve Schématech platebních karet. Obchodník ověří, že jsou jeho Nezávislí zpracovatelé certifikováni z hlediska souladu se standardy PCI/DSS. Obchodník zajistí, aby veškeré smlouvy s Nezávislými zpracovateli obsahovaly ustanovení odpovídající článku 6.5. Obchodník nevyužije žádné Nezávislé zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu společnosti Teya. Obchodník zamezí předání informací týkajících se jména Držitele karty nebo Čísla karetního účtu jakýmkoli neoprávněným třetím osobám.  

6.7. Obchodník není oprávněn informovat žádnou třetí osobu o předmětu nebo obsahu Smlouvy s obchodníkem.  

6.8. Obchodník bude vždy důsledně dodržovat bezpečnostní pokyny a bezpečnostní směrnice společnosti Teya v jakékoli podobě v souvislosti s plněním Smlouvy s obchodníkem a/nebo pokud jinak využívá služby společnosti Teya včetně Internetového portálu Obchodníka (B-Online). Obchodník bude rovněž dodržovat instrukce společnosti Teya v souvislosti s nutnými změnami Obchodníkova systému napojeného na společnost Teya. Obchodník odpovídá za jakékoli porušení zabezpečení údajů v jeho působnosti.  

6.9. Oprávněnému zástupci Obchodníka je umožněn přístup do B-online a tento je odpovědný za Obchodníkův přístup, a je-li aplikovatelné, rovněž za umožnění přístupu jiným osobám.  

7. Uchovávání záznamů  

7.1. Obchodník si ponechá původní čitelné kopie všech Potvrzení o transakcích, záznamů elektronických údajů a/nebo Potvrzení o vrácení peněžních prostředků za všechny Transakce zadané společnosti Teya a jakékoli následné vrácení peněžních prostředků podle Smlouvy s obchodníkem za období pěti (5) let.  

8. Povinnost poskytnout společnosti Teya informace a přístup 

8.1. Obchodník bude společnost Teya vždy neprodleně písemně informovat o:  

(a) skutečném nebo domnělém porušení zabezpečení nebo Ohrožení údajů o účtu v souladu s článkem 6.5, 

(b) jakékoli ztrátě, krádeži, zpronevěře nebo skutečném či domnělém neoprávněném přístupu k terminálům Obchodníka či jiným systémům používaným pro zadávání požadavků na autorizaci a Transakcí společnosti Teya,  

(c) podstatných změnách provozu Obchodníka,  

(d) jakýchkoli změnách osob oprávněných podepisovat za Obchodníka,  

(e) jakýchkoli změnách v osobě skutečného vlastníka a/nebo vlastnické struktury Obchodníka nebo  

(f) jakýchkoli okolnostech, které mohou Obchodníkovi znemožnit dodržování podmínek Smlouvy s obchodníkem.  

8.2. Obchodník na žádost společnosti Teya neprodleně písemně potvrdí, že nastala kterákoli z událostí uvedených v článku 8.1.  

8.3. Společnost Teya je oprávněna příležitostně požadovat, aby Obchodník předložil kopie Potvrzení o transakci a/nebo případně jakoukoli jinou dokumentaci nebo údaje, jako jsou Objednávky zákazníků, záznamy o elektronických údajích a/nebo Potvrzení o vrácení peněžních prostředků ve vztahu k Transakci nebo Transakcím zadaným společnosti Teya a/nebo jakémkoli následném vrácení peněžních prostředků. Tyto kopie předloží Obchodník společnosti Teya do dvaceti (20) Bankovních dnů poté, co jej o to společnost Teya požádá.  

8.4. Společnost Teya je oprávněna provést prověrku due dilligence Obchodníka, jeho skutečných vlastníků, statutárních orgánů a osob oprávněných za něj podepisovat, a to dle právních předpisů proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu, a rovněž dle Standardů schémat platebních karet. V souvislosti s prověrkou due dilligence je společnost Teya oprávněna, kdykoli v průběhu trvání Smlouvy s obchodníkem, získávat informace prostřednictvím systémů třetích stran nebo poskytovatelů informací, ke kterým má společnost Teya přístup.  

8.5. Obchodník neprodleně poskytne jakékoli další informace a/nebo dokumentaci, jež bude společnost Teya přiměřeně požadovat, včetně žádostí o informace z prověrky due diligence jakéhokoli zákazníka a/nebo informací o finanční situaci Obchodníka včetně kopií jeho účetní závěrky.  

8.6. Obchodník na žádost společnosti Teya, Schémat platebních karet a/nebo jakéhokoli úřadu příslušného pro společnost Teya udělí certifikačním orgánům a/nebo vyšetřovatelům přístup ke svým zařízením a systémům pro přijímání Karet.  

8.7. Obchodník kdykoli a bez nutnosti předchozího oznámení, není-li toto oznámení požadováno právními předpisy, poskytne společnosti Teya, Schématům platebních karet a/nebo jakémukoli úřadu příslušnému pro společnost Teya přístup do svých prostor včetně Provozovny Obchodníka, k provedení kontroly, zda Obchodník dodržuje podmínky Smlouvy s obchodníkem. 

9. Oprávnění obchodníka využívat Značky schémat platebních karet a Značky společnosti Teya 

9.1. Nebude-li se společností Teya dohodnuto jinak a s výhradou článku 9.2, se Obchodník zavazuje trvale umístit a vystavit na veřejně viditelném místě propagační tabuli nebo jiný materiál schválený společností Teya a je oprávněn využívat názvy nebo vzory schválené výhradně společností Teya, jimiž bude sdělovat, které Karty jsou přijímány k platbám, a jež vystaví přinejmenším stejně viditelně jako ostatní propagační tabule či jiné materiály ostatních Schémat platebních karet. Obchodník bez souhlasu společnosti Teya nevyužije žádný jiný materiál odkazující na společnost Teya nebo na jakákoli jiná Schémata bankovních karet.  

9.2. Obchodník není povinen vystavovat propagační tabule ani jiné materiály, pokud neprodává služby nebo zboží široké veřejnosti nebo pokud tuto praxi přísně zakazují příslušné zákony či předpisy.  

9.3. Společnost Teya v rozsahu, v jakém schválí užívání jakýchkoli ochranných známek pro služby nebo log Schémat platebních karet a/nebo Značek společnosti Teya, prohlašuje a zaručuje Obchodníkovi, že je registrovaným uživatelem ochranných známek nebo log pro služby Schémat platebních karet a že je vlastníkem Značek společnosti Teya. Společnost Teya se v rozsahu, v jakém schvaluje užívání jakýchkoli ochranných známek nebo log pro služby Schémat platebních karet a/nebo Značek společnosti Teya, zavazuje Obchodníka odškodnit a ochránit ve vztahu k ochranným známkám nebo logům pro služby v souladu s podmínkami Smlouvy s obchodníkem a Standardy schémat platebních karet.  

9.4. Společnost Teya a/nebo Schémata platebních karet jsou kdykoli a dle svého výhradního uvážení oprávněny oznámit Obchodníkovi, že požadují ukončení jakéhokoli užívání nebo vystavování jakýchkoli Značek schémat platebních karet, Značek společnosti Teya a/nebo jakéhokoli užívání či jiných významných odkazů na jakákoli Schémata platebních karet. Obchodník po obdržení tohoto oznámení přestane tato označení okamžitě užívat. 

9.5. Žádné ustanovení Smlouvy s obchodníkem neuděluje Obchodníkovi žádná vlastnická práva k jakémukoli duševnímu vlastnictví náležejícímu společnosti Teya nebo Schématům platebních karet. Výhradní právo Obchodníka na užívání jakéhokoli duševního vlastnictví náležejícího společnosti Teya nebo Schématům platebních karet bude v souladu s ustanovením tohoto článku 9. 

IV. Transakce a zadávání

10. Autorizace Transakcí  

10.1. S výhradou článku 10.3 si Obchodník pro každou Transakci nad Limitem Obchodníka vyžádá autorizaci od společnosti Teya. Limit Obchodníka je maximální hodnota jedné Transakce, kterou je Obchodník oprávněn uskutečnit bez předchozí autorizace společností Teya, a představuje částku uvedenou ve Formuláři žádosti Obchodníka nebo částku, kterou Obchodníkovi jinak příležitostně sdělí společnost Teya. Není-li ve Formuláři žádosti Obchodníka uveden žádný Limit Obchodníka, rovná se tento limit nule a Obchodník bude společnost Teya žádat o autorizaci všech Transakcí. Obchodník zajistí, aby byl v každé žádosti o autorizaci identifikován správným kódem kategorie obchodníka (MCC).  

10.2. Společnost Teya udržuje autorizační systém, k němuž lze získat přístup prostřednictvím přímého odkazu elektronické komunikace. Obchodník je oprávněn zřídit online autorizační odkaz mezi svým prodejním systémem nebo terminálem a systémem společnosti Teya. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Obchodník používat online odkaz k autorizaci Transakcí. Obchodník je povinen zajistit, aby zařízení, které používá ke spojení s autorizačním systémem společnosti Teya, splňovalo Standardy schémat platebních karet a Smlouvu s obchodníkem a bylo instalováno v souladu s těmito standardy a Smlouvou s obchodníkem.  

10.3. V případě události vyšší moci, která Obchodníkovi brání v komunikaci s autorizačním systémem společnosti Teya a jí pověřeným autorizačním centrem, je Obchodník oprávněn zadávat společnosti Teya neautorizované Transakce. Obchodník bere na vědomí, že u takových Transakcí může existovat vyšší riziko, že budou předmětem Reklamované transakce, neboť mohou být později odmítnuty Držitelem karty. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že Obchodník odpovídá za veškeré Reklamované transakce a související náklady v souladu s článkem 14.  

10.4. Poskytnutí autorizace před zpracováním Transakce nepředstavuje přijetí nebo potvrzení platnosti této Transakce. Transakce může být zejména v souladu se Standardy schémat platebních karet předmětem Reklamované transakce k pozdějšímu datu. Společnost Teya je dále oprávněna dodatečně určit, že Transakce je neoprávněnou transakcí, bez ohledu na provedenou autorizaci. Obchodník rovněž bere na vědomí, že Držitel karty je oprávněn později odmítnout mimo jiné veškeré Transakce, které neověřil kódem PIN, podpisem nebo metodami bezpečnostního protokolu 3D Secure.  

10.5. Bude-li to společnost Teya považovat za vhodné, vyhrazuje si právo omezit nebo zakázat přijímání Transakcí, Karet nebo měn. Následuje výčet některých okolností, za nichž je společnost Teya oprávněna toto právo uplatnit:  

(a) existují-li devizové nebo podobné místní zákony nebo předpisy, které zakazují export Transakcí nebo údajů o Transakcích do zahraničí,  

(b) má-li společnost Teya nebo Obchodník důvod se domnívat, že Držitel karty, Karta nebo Číslo karetního účtu byly nebo potenciálně mohou být předmětem podvodného jednání nebo nesprávného postupu při pořizování zboží a služeb nebo v důsledku jejich použití nebude možné od Držitele karty inkasovat splatné částky,  

(c) Nadlimitní aktivita,  

(d) je-li si společnost Teya vědoma nebo má podezření, že je Transakce Neoprávněnou transakcí,  

(e) požadují-li to od společnosti Teya právní předpisy nebo Schéma platebních karet,  

(f) je-li si společnost Teya vědoma nebo má podezření, že postup Obchodníka není v souladu se Smlouvou s obchodníkem a/nebo Standardy schémat platebních karet, nebo  

(g) jestliže se společnost Teya rozhodne znemožnit Vrácení peněžních prostředků dle článku 5.5.  

11. Potvrzení o Transakci  

11.1. Terminál Obchodníka vygeneruje u každé Transakce elektronické Potvrzení o transakci včetně Vrácení peněžních prostředků. Kopie Potvrzení o transakci musí být poskytnuta Držiteli karty, ledaže ji odmítne převzít.  

11.2. Každé vyhotovené Potvrzení o transakci musí obsahovat přinejmenším tyto náležitosti:  

(a) název Obchodníka pro obchodní činnost, korespondenční adresa, město a stát/země,  

(b) typ Potvrzení o transakci (prodej, hotovostní platba, vrácení peněžních prostředků),  

(c) Číslo karetního účtu, avšak zobrazují se pouze poslední čtyři (4) číslice tohoto čísla. Všechny předchozí číslice musí být nahrazeny náhradními znaky typu „X,“ „*“ nebo „#“, které nebudou mezerami ani numerickými znaky,  

(d) částka Transakce (nebo kredit) uvedená v měně Transakce,  

(e) datum Transakce (nebo datum zpracování kreditu),  

(f) autorizační kód,  

(g) v případě Transakce s přítomností karty elektronický záznam načtení magnetického proužku, čipu nebo údajů o Držiteli karty zadaných kombinací kláves,  

(h) v případě Čipové transakce aplikační štítek a dle uvážení společnosti Teya (úplný) certifikát transakce a související údaje.  

(i) na kopii Potvrzení o transakci pro Obchodníka musí být pouze v případě Transakcí s přítomností karty dostatek místa na podpis Držitele karty, ledaže je metodou ověření Držitele karty při Transakci (CVM) kód PIN nebo se CVM nepoužije, a  

(j) podpis Obchodníka pouze v případě potvrzení o Vrácení peněžních prostředků. 

11.3. Obchodník uděluje společnosti Teya oprávnění poskytovat Potvrzení o transakci a jakékoli údaje či jiné informace týkající se Potvrzení o transakci jakémukoli zástupci společnosti Teya, Schémat platebních karet či jakékoli jiné osobě, bude-li to přiměřeně nezbytné pro účely splnění povinností společnosti Teya podle Smlouvy s obchodníkem nebo povinností společnosti Teya jako Člena schématu platebních karet.  

12. Zadávání Transakcí  

12.1. Obchodník zadá společnosti Teya nebo její pověřené kanceláři, o níž bude společnost Teya Obchodníka případně průběžně informovat, přehled všech jeho platných Transakcí, které dosud nebyly zadány.  

12.2. Každá platná Transakce musí být zadána do tří (3) Bankovních dnů od data Transakce. Obchodník tedy musí zadávat platné Transakce nejméně jednou za tři (3) Bankovní dny. Obchodník je však oprávněn zadávat přehled Transakcí častěji, přičemž společnost Teya doporučuje každodenní zadávání. 

12.3. Obchodník není oprávněn zadat Transakci, nastane-li kterýkoli z následujících případů:  

(a) Transakce byla uskutečněna,  

(b) zboží nebo služby byly odeslány, resp. poskytnuty, avšak neplatí to v případě platby celé částky nebo její části předem,  

(c) byl získán souhlas Držitele karty k opakující se Transakci.  

12.4. Obchodník není oprávněn zadat tutéž Transakci více než jednou, ledaže se tak stane v souladu s článkem 12.8.  

12.5. Obchodník nebude zadávat žádné Neoprávněné transakce.  

12.6. Každé zadání musí obsahovat informace, které mají být uvedeny v Potvrzení o transakci, a dále MCC Obchodníka a Číslo účtu Obchodníka, nebude-li společnost Teya písemně souhlasit s tím, že některé údaje v zadání nemusí být uvedeny.  

12.7. Zadání bude vždy provedeno v souladu s požadavky Schémat platebních karet.  

12.8. Pokud zadání nebude splňovat požadavky Schémat platebních karet nebo informace o Transakci obsažené v zadání nepostačují k tomu, aby měl Držitel karty přehled o svých Transakcích, vynaloží společnost Teya přiměřené úsilí k tomu, aby Obchodníka o této skutečnosti co nejdříve informovala. Obchodník je v takovém případě oprávněn zopakovat zadání Transakce nebo případně Transakci samotnou do sedmi (7) dnů od původního zadání. Zopakuje-li Obchodník zadání Transakce nebo případně Transakci samotnou po sedmi (7) dnech od původního zadání, ponese odpovědnost za veškeré Reklamované transakce v důsledku zadání.  

12.9. Obchodník je povinen vždy respektovat instrukce společnosti Teya týkající se akceptace karet.  

13. Služba placení na splátky  

13.1. Ustanovení tohoto článku 13 se použijí v případech, kdy je Obchodník dle Standardů schémat platebních karet povinen nabídnout Službu placení na splátky nebo společnost Teya písemně souhlasila s tím, aby Obchodník nabízel Službu placení na splátky.  

13.2. Jestliže Obchodník nabízí nebo má nabízet Službu placení na splátky, zajistí, aby jeho terminály POS měly funkcionalitu poskytování služeb na splátky.  

13.3. Potvrzení o transakci bude obsahovat následující doplňující informace týkající se placení na splátky:  

(a) sdělení, že bylo zvoleno placení na splátky,  

(b) počet splátek a  

(c) sdělení, že by Držitel karty měl pro více informací kontaktovat svoji banku. 

14. Reklamovaná transakce a Nadlimitní aktivita  

14.1. Reklamovaná transakce bude řešena v souladu s jednotlivými Standardy schémat platebních karet. Právo Obchodníka zpochybnit Reklamovanou transakci podléhá pravidlům pro řešení sporů příslušného Schématu platebních karet.  

14.2. Veškeré Reklamované transakce jsou odpovědností Obchodníka, který společnosti Teya na její výzvu zaplatí částky všech Reklamovaných transakcí, včetně veškerých poplatků souvisejících s Reklamovanou transakcí. Pokud je Reklamovaná transakce provedená v měně odlišné od Měny vypořádání, bude částka Reklamované transakce přepočtena ke dni, kdy Teya obdrží částku odpovídající Reklamované transakci. Obchodník odpovídá za jakékoli rozdíly směnných kurzů, ať už jde o snížení nebo zvýšení vypořádání Obchodníka oproti příslušné měně vypořádání.  

14.3. V případě, že bude společnost Teya Schématy platebních karet pokutována v důsledku Nadlimitní aktivity Obchodníka, nebo hodnota Vrácení peněžních prostředků u Transakcí zpracovaných v příslušném kalendářním měsíci překročí 5 % Hodnoty transakcí, Obchodník na vyzvání všechny tyto pokuty, náklady nebo poplatky uhradí.  

V. Vypořádání, poplatky a platba

15. Vypořádání platných Transakcí  

15.1. S výhradou dodržení podmínek Smlouvy s obchodníkem ze strany Obchodníka společnost Teya za podmínek Smlouvy s obchodníkem vypořádá přímo Obchodníkovi všechny platné Transakce, které Obchodník zadá.  

15.2. S výhradou ostatních podmínek Smlouvy s obchodníkem, včetně práva společnosti Teya odepřít vypořádání podle článku 21, společnost Teya zaplatí Obchodníkovi k Datu vypořádání veškeré nevypořádané platné nákupní Transakce zadané Obchodníkem.  

15.3. Úhrady vypořádání bude společnost Teya provádět na bankovní účet jménem Obchodníka. Výchozí bankovní účet Obchodníka pro vypořádání bude odpovídat účtu uvedenému ve Formuláři žádosti Obchodníka. Jestliže Obchodník hodlá změnit účty pro vypořádání, je povinen tuto skutečnost sdělit společnosti Teya zasláním podepsaného formuláře pro změnu účtu spolu s potvrzením banky, jímž bude neodvolatelně povolena úhrada na účet pro vypořádání uvedený ve formuláři pro změnu účtu. Společnost Teya je oprávněna odmítnout změnu účtu pro vypořádání, bude-li se domnívat, že tím může vystavit sebe nebo kteréhokoli ze svých poskytovatelů dalšímu riziku.  

15.4. Společnost Teya je oprávněna přijmout platbu ze Schémat platebních karet ve vztahu ke všem Transakcím, které jí byly zadány. Obchodník bere na vědomí, že mu nevznikne žádný přímý nárok vůči Schématům platebních karet, pokud jde o Transakce zadané společnosti Teya.  

15.5. Obchodník má nárok na úhradu Hodnoty vypořádání ve vztahu k platným Transakcím na určený bankovní účet od data, kdy je společnost Teya povinna provést úhradu vypořádání ve vztahu k těmto Transakcím v souladu s podmínkami Smlouvy s obchodníkem. Obchodník nemá nárok na úrok z žádných peněžních prostředků, jež jsou ve vztahu k jakýmkoli Transakcím v držení společnosti Teya, dokud společnosti Teya ve vztahu k těmto Transakcím nevznikne povinnost provést úhradu vypořádání na určený účet Obchodníka.  

15.6. Při posuzování Obchodníkova požadavku na častější než měsíční vypořádání, bude zohledněno uzavření Obchodníkova hodnocení kredibility a posouzení rizika. Na základě zvýšeného rizika nebo hodnocení kredibility Obchodníka může společnost Teya změnit Cyklus Vypořádání kdykoli během trvání Smlouvy s obchodníkem, a to bez předchozího upozornění.  

15.7. Společnost Teya vyhotoví v souvislosti s úhradou vypořádání zprávu nebo oznámení o vypořádání a zpřístupní tuto zprávu nebo oznámení Obchodníkovi. Zpráva nebo oznámení o vypořádání bude obsahovat informace o uhrazené částce a specifikovat Transakce zahrnuté do vypořádání, jakož i veškeré Poplatky a jiné srážky, úpravy a započtení.  

15.8. Přijetí a/nebo vypořádání Transakcí společností Teya a/nebo to, že společnost Teya zahrne Transakce do zprávy nebo oznámení o vypořádání nebo jiného sdělení o tom, že Transakce mají být vypořádány, není ani nebude pro společnost Teya považováno za závazné z hlediska platnosti těchto Transakcí. Společnost Teya si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout jakoukoli Transakci, pokud se dozví nebo bude mít podezření, že se jedná o Neoprávněnou transakci.  

15.9. V případě, že celková suma Obchodníkem vrácených peněžních prostředků, Reklamovaných transakcí, poplatků a dalších částek, které Obchodník dluží společnosti Teya, bude vyšší než celková částka k vypořádání, je Obchodník povinen uhradit Záporný zůstatek v těchto částkách do sedmi (7) dnů ode dne, kdy Záporný zůstatek vznikne. Pokud datum splatnosti Záporného zůstatku připadne na den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na první následující pracovní den  

15.10. Obchodník není oprávněn obdržet od společnosti Teya Částku Vypořádání, která představuje hodnotu platných transakcí, do doby, než tyto platby obdrží společnost Teya od Schémat platebních karet a/nebo příslušného vydavatele karty. Obchodník nemá právo na úroky z transakcí ode dne jejich zadání, ani z jakýchkoli jiných prostředků držených společností Teya.  

16. Úroky  

16.1. Do doby, než Obchodník splatí společnosti Teya Záporný zůstatek, bude Obchodník platit společnosti Teya úroky ze Záporného zůstatku takto:  

(a) od prvního dne Záporného zůstatku Obchodníka do dne jeho splacení bude Obchodník platit úroky z částky Záporného zůstatku, výše úrokové sazby je upravena v Sazebníku společnosti Teya. Teya může výši úrokové sazby změnit dle čl. 30.1;  

(b) ode dne splatnosti Záporného zůstatku, jak je specifikován v čl. 15.9, do dne splacení Záporného zůstatku, bude Obchodník vedle úroků dle písm. (a) platit úroky z prodlení z částky Záporného zůstatku, výše úrokové sazby je uvedena na webových stránkách Islandské centrální banky https://www.cb.is/other/keyinterest-rate/ v tabulce Penalty rates, ledaže je v Sazebníku uvedeno jinak.  

16.2. Výpočet úroků je založen na 30 úrokových dnech za měsíc a 360 úrokových dnech za rok. Úroky se počítají z hodnoty Záporného zůstatku na konci každého dne a připisují se na účet Obchodníka. Úroky se nepočítají za den, kdy dojde k uhrazení Záporného zůstatku. Všechny platby uskutečněné Obchodníkem v souvislosti s dluhem jsou nejprve použity na úhradu úroků z prodlení, úroků a dalších nákladů souvisejících s prodlením, včetně nákladů vymáhání a právního zastoupení.  

17. Neoprávněné transakce  

17.1. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že společnost Teya není povinna vypořádat ani uhradit Obchodníkovi žádnou platbu ve vztahu k jakýmkoli Neoprávněným transakcím a Obchodník nemá právo na žádnou platbu ve vztahu k jakýmkoli Neoprávněným transakcím.  

17.2. Pokud společnost Teya vypořádala jakoukoli Transakci, o níž se následně dozví nebo se bude důvodně domnívat, že představuje Neoprávněnou transakci, je oprávněna od Obchodníka obdržet okamžité vrácení Hodnoty vypořádání dané Transakce, a aniž by tím byla dotčena jakákoli její jiná práva nebo prostředky nápravy, je společnost Teya oprávněna odečíst Hodnotu vypořádání dané Transakce od jakéhokoli budoucího vypořádání s Obchodníkem.  

17.3. Bez ohledu na výše uvedené je Obchodník povinen hradit společnosti Teya veškeré Poplatky ve vztahu k Neoprávněným transakcím, jako by se jednalo o platné Transakce, jakož i jakékoli jiné částky, na které má společnost Teya případně nárok podle podmínek Smlouvy s obchodníkem.  

17.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení článku 17.1 až 17.3 se použijí bez ohledu na to, zda společnost Teya má nebo může vrátit jakékoli finanční prostředky týkající se Transakcí Schématům platebních karet, Vydavateli karty nebo Držiteli karty.  

18. Minimální částka vypořádání  

18.1. Společnost Teya si vyhrazuje právo na stanovení výšky Minimální sumy vypořádání. Jestli je Hodnota vypořádání nižší než Minimální částka vypořádání, platba bude posunutá na následující Den vypořádání, kdy kumulované vypořádání dosáhne výšku Minimální sumy vypořádání.  

18.2. Bude-li Hodnota vypořádání platné Transakce k Datu vypořádání nižší než Minimální částka vypořádání, bude vypořádání daných Transakcí odloženo do příštího plánovaného Data vypořádání, k němuž Hodnota vypořádání platných Transakcí, u nichž má být provedeno vypořádání, bude rovna nebo vyšší než Minimální částka vypořádání.  

19. Poplatky a jiné částky splatné Obchodníkem 

19.1. Obchodník požaduje, aby Teya účtoval blended poplatky bez odkazu na různé kategorie a různé značky platebních karet s různými úrovněmi mezibankovních poplatků. Pokud si obchodník přeje, aby mu byly účtovány “nesmíšené poplatky” (blended) za služby obchodníka, kontaktujte prosím Teya. Obchodník také požaduje, aby individuálně specifikované informace o poplatcích za obchodní služby Teya, mezibankovních poplatcích a poplatcích karetních schémat, nebyly uvedeny ve smlouvě s obchodníkem. Oddělené informace o odečtených poplatcích budou zveřejněny na webovém portálu obchodníka. 

19.2. Obchodník bude společnosti Teya hradit Poplatky. Mezibankovní poplatky, Poplatky schématu platebních karet a Transakční poplatky, které jsou účtovány za Transakci, budou splatné v okamžiku zadání Transakce. Poplatky za zpracování transakcí jsou splatné v době, kdy bude ve vztahu k Transakci požadována autorizace. Poplatek za vypořádání plateb SWIFT je splatný v okamžiku úhrady vypořádání. Poplatky za reklamované transakce jsou splatné v okamžiku zahájení Reklamované transakce. Veškeré ostatní Transakční poplatky a jiné poplatky jsou splatné v okamžiku poskytnutí služby společností Teya nebo v okamžiku, kdy společnosti Teya vznikne jiný nárok na úhradu v souladu s podmínkami Smlouvy s obchodníkem.  

19.3. Obchodník uhradí společnosti Teya na vyžádání jakékoli jiné částky splatné Obchodníkem společnosti Teya podle Smlouvy s obchodníkem nebo v důsledku porušení Smlouvy s obchodníkem ze strany Obchodníka včetně jakýchkoli Vrácení peněžních prostředků, Reklamovaných transakcí, úhrady kurzových nákladů, úhrady jakýchkoli pokut, vyměřených plateb, náhrady škody a odškodnění.  

19.4. Obchodník nese plnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s dodržováním a plněním svých závazků podle Smlouvy s obchodníkem včetně nákladů jakéhokoli Nezávislého zpracovatele poskytujícího služby Obchodníkovi. Jestliže společnost Teya uhradí jakékoli náklady jakéhokoli Nezávislého zpracovatele poskytujícího služby Obchodníkovi, Obchodník tyto náklady společnosti Teya na vyžádání nahradí.  

19.5. Společnost Teya si za běžných okolností v souladu s článkem 20 strhne z úhrad vypořádání veškeré Poplatky a další částky, které má zaplatit Obchodník podle Smlouvy s obchodníkem. Společnost Teya si však vyhrazuje právo požadovat, aby Obchodník zaplatil přímo jí veškeré Poplatky a jiné částky, které Obchodník dluží společnosti Teya, a Obchodník není oprávněn provést započtení nebo zadržet jakékoli Poplatky nebo jiné částky, které má zaplatit společnosti Teya, proti jakýmkoli úhradám vypořádání nebo jiným částkám, které má uhradit společnost Teya Obchodníkovi. Společnost Teya si vyhrazuje právo vybrat jakékoli Poplatky nebo jiné částky, které jí Obchodník dluží, formou inkasa. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že nároky společnosti Teya vůči Obchodníkovi týkající se Poplatků a jiných částek, které má Obchodník zaplatit, se neomezují na částky, jež lze získat z úhrad vypořádání, jakýchkoli rezerv či jinak podle článku 20, a Obchodník nadále nese odpovědnost za úhradu veškerých dalších částek, které má uhradit v souvislosti se Smlouvou s obchodníkem. 

19.6 Pokud si obchodník zvolil nesloučené (IC++) poplatky za služby obchodníka, bere na vědomí, že poplatky za schéma a výměnné poplatky účtované karetními schématy a vydavateli karet se mohou čas od času měnit podle toho, jak je stanoví karetní schémata a částečně vydavatelé karet. V důsledku toho si Teya vyhrazuje právo na změnu Poplatků za systém a/nebo Mezibankovních poplatků, a to bez předchozího upozornění Obchodníka. 

19.7 Služby Teya mohou být nabízeny ve spolupráci s třetí stranou prostřednictvím mobilní aplikace, webových stránek nebo jiného softwaru této třetí strany. V takových případech se vztah obchodníka s třetí stranou řídí samostatným obchodním vztahem mezi obchodníkem a takovou třetí stranou. Společnost Teya je výhradně odpovědná za své platební služby poskytované společností Teya v rámci služeb třetích stran. Teya neodpovídá za funkčnost služeb třetí strany. Pokud se na tom Obchodník a třetí strana dohodnou, může Teya jménem třetí strany také vybírat poplatky za služby. 

20. Odpočty, úpravy a rezerva na riziko  

20.1. Společnost Teya od Hodnoty transakce v případě platných nákupních Transakcí určených k vypořádání odečte, nebo v případě úpravy ve prospěch Obchodníka k Hodnotě transakce přičte, následující částky v rozsahu, v němž dosud nebyly uhrazeny Obchodníkem společnosti Teya, nebo v případě úpravy ve prospěch Obchodníka, společností Teya Obchodníkovi:  

(a) Poplatky,  

(b) jakékoli částky v důsledku Reklamovaných transakcí a s nimi související poplatky,  

(c) jakákoli Vrácení peněžních prostředků,  

(d) jakékoli jiné poplatky nebo srážky, které je společnost Teya oprávněna účtovat podle Smlouvy s obchodníkem,  

(e) jakékoli jiné částky, které Obchodník dluží společnosti Teya na základě Smlouvy s obchodníkem nebo v důsledku porušení Smlouvy s obchodníkem ze strany Obchodníka včetně v důsledku skutečných nebo možných Neoprávněných transakcí, nákladů na přepočet měny, úhrady odměny Nezávislých zpracovatelů a/nebo úhrady jakýchkoli pokut, vyměřených plateb, náhrady škody a odškodnění,  

(f) jakékoli daně nebo úřední poplatky včetně jakékoli daně z přidané hodnoty odváděné z jakýchkoli částek, jež má podle Smlouvy s obchodníkem uhradit společnost Teya Obchodníkovi, které společnost Teya naúčtuje Obchodníkovi a uhradí příslušnému orgánu, a  

(g) opravy v případě nesprávného vypořádání.  

20.2. Veškeré srážky a úpravy provedené podle tohoto článku 20 musí být společností Teya písemně doloženy. Má se za to, že veškeré částky odečtené od Hodnoty transakce nebo k ní přičtené podle tohoto článku 20 byly uhrazeny ke dni provedení dané srážky nebo úpravy.  

20.3. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 20.1, je společnost Teya v rozsahu přípustném podle právních předpisů oprávněna písemným oznámením započíst jakékoli částky, které dluží Obchodníkovi podle Smlouvy s obchodníkem nebo z jakéhokoli jiného důvodu, proti jakýmkoli částkám, které dluží Obchodník společnosti Teya na základě Smlouvy s obchodníkem nebo jakékoli jiné smlouvy nebo v souvislosti s ní.  

20.4. Společnost Teya si vyhrazuje právo na počátku spolupráce s Obchodníkem a v rámci svého průběžného řízení a hodnocení rizik požadovat, aby Obchodník poskytl dodatečné finanční záruky nebo zajištění, jež bude společnost Teya v daném případě považovat za vhodné. Vyžádá-li si společnost Teya dodatečné finanční záruky nebo zajištění po uzavření Smlouvy s obchodníkem, bude tato žádost považována za dodatek Smlouvy s obchodníkem dle článku IX Změny. Neukončí-li Obchodník po žádosti společnosti Teya o dodatečné finanční záruky nebo zajištění Smlouvu s obchodníkem v souladu s článkem 32, má se za to, že dodatek přijal. 

21. Právo společnosti Teya zadržet platbu  

21.1. Společnost Teya je oprávněna zadržet jakékoli neuhrazené a/nebo budoucí vyrovnání a/nebo platbu z jakékoli rezervy určené Obchodníkovi, jestliže nastane kterákoli z následujících okolností:  

(a) v případě jakýchkoli Transakcí, o nichž se společnost Teya domnívá, že mohou být neplatné, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu, dokud se nepřesvědčí, že se jedná o platné Transakce,  

(b) jestliže společnost Teya nebo jakákoli jiná oprávněná osoba požadovala od Obchodníka informace podle Smlouvy s obchodníkem, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu, dokud tyto informace nebudou poskytnuty k její spokojenosti,  

(c) jestliže Obchodník poruší Smlouvu s obchodníkem a/nebo Standardy schémat platebních karet, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu, dokud nebude porušení napraveno a Obchodník neuhradí veškeré závazky vyplývající z porušení,  

(d) v případě podezření, že se Obchodník dopustil podvodu nebo případného porušení Smlouvy s obchodníkem a/nebo Standardů schémat platebních karet, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu, dokud nedokončí šetření a nepřesvědčí se, že se Obchodník nedopustil podvodu ani porušení Smlouvy s obchodníkem a/nebo Standardů schémat platebních karet,  

(e) v případě, že by Reklamovaná transakce/Reklamované transakce, Vrácení peněžních prostředků a/nebo jiná aktivita Obchodníka mohla společnost Teya podle jejího uvážení vystavit úvěrovému riziku, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu, dokud nedokončí šetření a nepřesvědčí se, že jí úvěrové riziko nehrozí,  

(f) bude-li se společnost Teya důvodně domnívat, že částky, které má obdržet v souvislosti s Transakcemi, nepokryjí budoucí dluhy Obchodníka vůči společnosti Teya v tomto období, zejména jakékoli Poplatky a jakékoli Reklamovanou transakci nebo Vrácení peněžních prostředků, je oprávněna zadržet platbu, dokud se nepřesvědčí, že částky, které má v souvislosti s Transakcemi obdržet, dostatečně pokryjí budoucí dluhy Obchodníka,  

(g) v případě, že Obchodník bude čelit finančním obtížím, které by podle názoru společnosti Teya jednající dle svého výhradního uvážení mohly společnosti Teya způsobit ztrátu, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu, dokud nebudou finanční obtíže Obchodníka vyřešeny,  

(h) bude-li to uvedeno v pokynech nebo požadavcích jakéhokoli Schématu platebních karet, je společnost Teya oprávněna zadržet platbu po dobu požadovanou pokynem nebo požadavkem Schématu platebních karet, nebo  

(i) pokud společnosti Teya není nebo se důvodně domnívá, že není ze zákona oprávněna uhradit platbu Obchodníkovi, je oprávněna zadržet platbu, dokud nedospěje k názoru, že je oprávněna platbu uhradit.  

21.2. V rozsahu přípustném podle zákona bude společnost Teya Obchodníka informovat o jakékoli zadržené platbě a o důvodu jejího zadržení. Společnost Teya si vyhrazuje právo změnit nebo uplatnit další důvody pro zadržení platby, pokud by získala nové informace, které by jí nezávisle dávaly právo zadržet platbu podle článku 21.1. 

21.3. Jakmile pominou okolnosti opravňující společnost Teya zadržet platbu, provede úhradu vypořádání k nejbližšímu naplánovanému Datu vypořádání, nebudou-li v té době existovat okolnosti, které by ji opravňovaly k zadržení platby. 

VI. Ochrana osobních údajů

22. Ochrana osobních údajů  

22.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů stanoví podmínky, za kterých jsou zpracovávány osobní údaje týkající se Držitelů karet a/nebo Transakcí, a dále práva a povinnosti společnosti Teya a Obchodníka. Aniž by tím byla dotčena Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo jakákoli jiná zvláštní ustanovení Smlouvy s obchodníkem týkající se nakládání s osobními údaji nebo zabezpečení osobních údajů, bude Obchodník vždy dodržovat veškeré platné právní předpisy a pravidla týkající se ochrany osobních údajů, a to i ve vztahu k informacím o Držitelích karet nebo Transakcích.  

22.2 Bezpečnost údajů je pro společnost Teya velmi důležitá a společnost Teya zavedla vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránila náhodné ztrátě, použití, neoprávněnému přístupu, změně nebo zveřejnění údajů obchodníka, osobních údajů a údajů držitele karty. Společnost Teya navíc omezuje přístup k Osobním údajům na zaměstnance, zástupce, smluvní partnery a další třetí strany, které je potřebují znát z obchodních důvodů. Společnost Teya má zavedeny postupy pro případy podezření na porušení ochrany osobních údajů a v případech, kdy to zákon vyžaduje, oznámí porušení ochrany osobních údajů Obchodníkovi a jakémukoli příslušnému regulačnímu orgánu. 

22.3. Společnost Teya je výlučným vlastníkem veškerých osobních údajů a informací, které jsou obsaženy v jejím systému, jako např. informací o kartách. Výše uvedené údaje lze však použít pouze přímo či nepřímo pro účely Smlouvy s obchodníkem a pouze pro účely uvedené v zásadách společnosti Teya v oblasti ochrany osobních údajů. 

22.4. Společnost Teya není za žádných okolností oprávněna poskytnout Obchodníkovi jakékoli informace o Držiteli karty.  

22.5. V rozsahu přípustném podle právních předpisů je společnost Teya oprávněna provádět kontroly, monitorování a/nebo dohled nad Obchodníkem a jeho Provozovnou, bez ohledu na to, zda na dálku, či na místě, provádět audit a sledovat, zda Obchodník dodržuje podmínky Smlouvy s obchodníkem.  

22.6. Za určitých okolností, včetně případů, kdy společnost Teya ukončí Smlouvu s obchodníkem, může být společnost Teya povinna nahlásit informace o Obchodníkovi do Schémat platebních karet. Společnost Teya je dále oprávněna poskytovat do Schémat platebních karet a jakýmkoli příslušným úřadům informace o jednotlivých Transakcích a/nebo o celkovém obratu Obchodníka, bez ohledu na to, zda se informace týkají konkrétních Karet, nebo se jedná o souhrnné informace. Společnost Teya může dále poskytnout požadované informace a dokumenty svým bankám pro vypořádání, a to za předpodkladu, že taková žádost je součástí prověrky due dilligence této banky ve vztahu k vypořádání s Obchodníkem. Obchodník souhlasí s tím, aby společnost Teya předkládala takové zprávy, a v žádném případě mu z tohoto titulu nevzniká vůči společnosti Teya žádný nárok. 

VII. Odpovědnost

23. Slib odškodnění ze strany Obchodníka 

23.1. Obchodník se zavazuje odškodnit a ochránit společnost Teya ve vztahu k jakékoli ztrátě, nároku, žalobě, újmě, odpovědnosti, pokutě, penále nebo výdajům (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení), které společnosti Teya vznikly v důsledku jakéhokoli jednání nebo v souvislosti s jednáním, které Obchodník, jeho zmocněnci nebo zástupci (nebo zaměstnanci kterékoli z těchto osob) z nedbalosti, úmyslně, protiprávně nebo nezákonně učinili nebo opomenuli učinit v souvislosti se Smlouvou s obchodníkem nebo v důsledku porušení Smlouvy s obchodníkem, včetně jakýchkoli pokut či vyměřených plateb v důsledku nedodržení Standardů schémat platebních karet nebo jiných předpisů. Toto odškodnění platí vedle práv vyplývajících ze zákona, která společnosti Teya případně přísluší za porušení smlouvy ze strany Obchodníka, zejména vedle práva na náhradu škody, a nijak tato práva neomezuje.  

23.2. Obchodník souhlasí s tím, že společnost Teya bude oprávněna podle svého přiměřeného uvážení přijmout, rozporovat, zpochybnit nebo jinak řešit jakýkoli nárok, údajný nárok, ztrátu nebo odpovědnost, jež jsou vůči ní uplatněny, a společnost Teya nenese v této souvislosti vůči Obchodníkovi žádnou odpovědnost.  

24. Omezení odpovědnosti společnosti Teya  

24.1. S výhradou článku 24.3 společnost Teya za žádných okolností vůči Obchodníkovi neodpovídá za žádný/žádnou:  

(a) ušlý zisk, (b) ztrátu prodeje nebo podnikání,  

(c) ztrátu smluv nebo dohod,  

(d) ztrátu očekávaných úspor,  

(e) ztrátu nebo poškození dobrého jména nebo  

(f) nepřímou či následnou ztrátu.  

24.2. S výhradou ustanovení článku  

24.3 a s výjimkou závazku společnosti Teya uhradit Hodnotu vypořádání platných Transakcí v okamžiku jejich splatnosti je celková odpovědnost společnosti Teya za veškeré ztráty, nároky nebo škody vyplývající ze všech porušení Smlouvy s obchodníkem společností Teya omezena na výši Poplatků obdržených společností Teya od Obchodníka v průběhu dvanácti (12) měsíců předcházejících porušení. 24.3. Žádné ustanovení článků 24.1 nebo 24.2 neomezuje odpovědnost, kterou nelze ze zákona omezit. 

VIII. Doba trvání smlouvy a její ukončení

25. Doba trvání Smlouvy s obchodníkem  

25.1. Není-li ve Formuláři žádosti Obchodníka uvedeno něco jiného, zůstává Smlouva s obchodníkem v platnosti až do okamžiku, kdy ji společnost Teya nebo Obchodník ukončí v souladu s jejími podmínkami, dokud nebude nahrazena novou Smlouvou s obchodníkem uzavřenou mezi společností Teya a Obchodníkem nebo dokud nebude považována za neplatnou.  

26. Ukončení ze strany Obchodníka  

26.1 Obchodník může smlouvu s obchodníkem kdykoli vypovědět bez udání důvodu, a to písemným oznámením záměru vypovědět smlouvu společnosti Teya. 

26.2 Obchodník může dále vypovědět smlouvu s obchodníkem okamžitě na základě písemného oznámení společnosti Teya, pokud nastane jedna nebo více z následujících okolností: 

(a) společnost Teya neuhradí jakoukoli částku splatnou Obchodníkovi podle Smlouvy s obchodníkem v den splatnosti a toto porušení nenapraví ani do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Obchodník společnost Teya k zaplacení vyzval,  

(b) společnost Teya poruší jakékoli jiné podmínky Smlouvy s obchodníkem a pokud lze toto porušení napravit, nenapraví toto porušení ve lhůtě čtrnácti (14) dnů v případě podstatného porušení a třiceti (30) dnů v případě nepodstatného porušení ode dne, kdy Obchodník společnost Teya na toto porušení upozorní,  

(c) společnost Teya odmítá plnit jakékoli podmínky Smlouvy s obchodníkem nebo  

(d) ve vztahu ke společnosti Teya nastane kterákoli z níže uvedených událostí, avšak v případě, že by to bylo za daných okolností v rozporu s platnými právními předpisy, právo na ukončení nevznikne:  

(i) společnost Teya ukončí svou obchodní činnost,  

(ii) je nařízeno nebo rozhodnuto o zrušení společnosti Teya,  

(iii) společnost Teya provede vypořádání nebo jiné ujednání se svými věřiteli, nebo o takové vypořádání či jiné ujednání usiluje,  

(iv) společnost Teya není schopna plnit své peněžité závazky nebo podá návrh na vyhlášení moratoria ve vztahu k úhradě svých dluhů nebo je takové moratorium vyhlášeno,  

(v) ve vztahu ke společnosti Teya nebo k jejímu majetku je jmenován insolvenční správce, správce konkursní podstaty, nucený správce nebo správce majetku nebo  

(vi) v jakémkoli státě nastane ve vztahu ke společnosti Teya jakákoli obdobná událost.  

(e) Pokud Obchodník nesouhlasí s jakoukoli změnou Obchodní smlouvy, může Obchodník písemně vypovědět Obchodní smlouvu s okamžitou platností a bez poplatků. 

27. Ukončení ze strany společnosti Teya  

27.1 Pokud platné právní předpisy nevyžadují jinak, společnost Teya si vyhrazuje právo okamžitě ukončit smlouvu s obchodníkem, a to písemným oznámením obchodníkovi. 

27.2 Kromě ustanovení 27.1 může společnost Teya smlouvu s obchodníkem okamžitě vypovědět na základě písemného oznámení obchodníkovi, pokud nastane jedna nebo více z následujících situací: 

(a) společnost Teya je povinna ukončit Smlouvu s obchodníkem ze zákona, podle Schématu platebních karet, Standardů schématu platebních karet nebo podle jakéhokoli regulačního nebo jiného orgánu příslušného pro společnost Teya,  

(b) další poskytování služeb společností Teya Obchodníkovi by se stalo protiprávním,  

(c) Obchodník poskytl společnosti Teya nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace v souvislosti se žádostí o uzavření, v souvislosti uzavřením a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy s obchodníkem, resp. společnost Teya se důvodně domnívá, že k takové události došlo, (d) Obchodník porušuje Standardy schématu platebních karet a/nebo platné právní či správní předpisy, resp. společnost Teya se důvodně domnívá, že k takové události došlo,  

(e) Obchodník zadal společnosti Teya Neoprávněnou transakci (Neoprávněné transakce), resp. společnost Teya se důvodně domnívá, že k takové události došlo,  

(f) došlo k podstatné změně povahy podnikání Obchodníka,  

(g) Obchodník prodává veškerý svůj majetek nebo jeho podstatnou část,  

(h) dojde k fúzi Obchodníka s jiným subjektem a/nebo dojde ke změně ovládání Obchodníka,  

(i) společnost Teya se důvodně domnívá, že určité jednání či opomenutí ze strany Obchodníka poškozuje její značku, image, pověst nebo goodwill, resp. značku, image, pověst nebo goodwill Schématu platebních karet, nebo může jinak způsobit újmu či ztrátu dobrého jména platebního systému Schématu platebních karet,  

(j) nastane jakákoli jiná událost nebo série událostí, bez ohledu na to, zda spolu navzájem souvisejí, či nikoli (zejména nestandardní prodej s použitím karty, Nadlimitní aktivita, částka Vrácení peněžních prostředků u zpracovaných Transakcí v příslušném měsíci překročí 5 % Hodnoty transakcí, poznatky svědčící o podvodných Transakcích nebo Neoprávněných transakcích, jakákoli podstatná nepříznivá změna obchodního majetku nebo finanční situace Obchodníka), která podle názoru společnosti Teya v rámci její politiky v oblasti rizik může ovlivnit schopnost Obchodníka plnit veškeré jeho závazky podle Smlouvy s obchodníkem,  

(k) Obchodník neuhradí jakoukoli částku splatnou společnosti Teya podle Smlouvy s obchodníkem v den splatnosti a toto porušení nenapraví ani do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jej společnost Teya k zaplacení vyzvala,  

(l) Obchodník poruší jakékoli jiné podmínky Smlouvy s obchodníkem, a pokud lze toto porušení napravit, nenapraví toto porušení ve lhůtě čtrnácti (14) dnů v případě podstatného porušení a třiceti (30) dnů v případě nepodstatného porušení ode dne, kdy společnost Teya Obchodníka na toto porušení upozorní,  

(m) Obchodník neposkytl společnosti Teya ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne žádosti společnosti Teya požadované informace, které společnost Teya považuje za potřebné např. pro účely hodnocení rizika a prověrky due diligence Obchodníka,  

(n) Obchodník neposkytl ve lhůtě 7 dnů ode dne žádosti společnosti Teya žádnou jistotu,  

(o) Obchodník odmítá plnit jakékoli podmínky Smlouvy s obchodníkem, nebo 

(p) Zástupce obchodníka se dostane na jakýkoli sankční seznam,  

(q) Obchodník již nadále neoperuje v rámci rizika přípustného pro společnost Teya, jak je v dané době definováno společností Teya,  

(r) ve vztahu k Obchodníkovi nastane kterákoli z níže uvedených událostí, avšak v případě, že by to bylo za daných okolností v rozporu s platnými právními předpisy, právo na ukončení nevznikne:  

(i) Obchodník ukončí svou obchodní činnost,  

(ii) je nařízeno nebo rozhodnuto o zrušení Obchodníka,  

(iii) Obchodník provede vypořádání nebo jiné ujednání se svými věřiteli, nebo o takové vypořádání či jiné ujednání usiluje,  

(iv) Obchodník není schopen plnit své peněžité závazky nebo podá návrh na vyhlášení moratoria ve vztahu k úhradě svých dluhů nebo je takové moratorium vyhlášeno,  

(v) ve vztahu k Obchodníkovi nebo k jeho majetku je jmenován insolvenční správce, správce konkursní podstaty, nucený správce nebo správce majetku nebo  

(vi) v jakémkoli státě nastane ve vztahu k Obchodníkovi jakákoli obdobná událost.  

28. Částečné ukončení a zrušení Čísla účtu Obchodníka  

28.1. Společnost Teya nebo Obchodník jsou oprávněni ukončit Smlouvu s obchodníkem ve vztahu k jednomu či více Schématům platebních karet s tím, že Smlouva s obchodníkem zůstane i nadále platná ve vztahu ke zbývajícímu příslušnému Schématu platebních karet (k ostatním příslušným Schématům platebních karet). Částečná výpověď podle tohoto článku 28 bude podána v souladu s ustanovením článku 26, příp. 27.  

28.2. Pokud Obchodník nezadá společnosti Teya bez jakéhokoli zdůvodnění žádné transakce ke zpracování po dobu třinácti (13) měsíců, může společnost Teya bez předchozího upozornění zrušit účet / účty Obchodníka a další transakce již nebudou moci být zadány. Obchodník je oprávněn požádat o obnovení účtů ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne zrušení účtu / účtů.  

29. Důsledky ukončení  

29.1. Po ukončení Smlouvy s obchodníkem z jakéhokoli důvodu přestane Obchodník okamžitě zadávat Transakce společnosti Teya a přestane používat Značky schémat platebních karet a jakékoli duševní vlastnictví společnosti Teya a s výjimkou případů uvedených v tomto článku 29 zanikají závazky společnosti Teya podle Smlouvy s obchodníkem.  

29.2. Ukončení Smlouvy s obchodníkem z jakéhokoli důvodu nemá vliv na žádné závazky vzniklé v okamžiku události nastalé při ukončení nebo před ním, resp. na závazky vzniklé před takovou událostí nebo v souvislosti s ní. Aniž by tím byla dotčena práva společnosti Teya odepřít vypořádání nebo jakákoli jiná práva podle Smlouvy s obchodníkem, budou platné Transakce zadané před ukončením Smlouvy s obchodníkem vypořádány k nejbližšímu příslušnému Datu vypořádání po ukončení Smlouvy.  

29.3. Po ukončení Smlouvy s obchodníkem zůstávají v plném rozsahu platná a účinná ustanovení článků 6, 7, 14-21, 23, 24, 39 a 40 těchto Obchodních podmínek a dále jakákoli jiná ustanovení Smlouvy s obchodníkem, která výslovně nebo konkludentně zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy.  

IX. Změny

30. Právo společnosti Teya měnit Smlouvu s obchodníkem  

30.1. Teya může kdykoli změnit podmínky Smlouvy s obchodníkem, a to prostřednictvím oznámení daného předem v době, kterou Teya považuje za přiměřenou (s výjimkou případů, kdy je zákonem vyžadována určitá lhůta pro oznámení; v takovém případě se Teya bude řídit příslušnými právními předpisy) 

30.2 Změny vstoupí v platnost dnem, který Teya uvede v oznámení Obchodníkovi, a používání služeb Teya Obchodníkem po nabytí účinnosti změn představuje souhlas Obchodníka se změnami. 

30.3. Společnost Teya je oprávněna kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit Dolní limit Obchodníka a stanovit různé Dolní limity Obchodníka pro jednotlivá Schémata platebních karet.  

30.4 Pokud Obchodník požádá o změnu jakýchkoli údajů uvedených v jeho Obchodní smlouvě, musí být taková žádost podána oprávněnou osobou Obchodníka určenou společností Teya. 

30.5 Společnost Teya je oprávněna kdykoli a bez předchozího oznámení změnit jakýkoli úrok nebo směnné kurzy, pokud se změny těchto sazeb zakládají na změně referenčního nebo směnného kurzu.  

X. Jiná ustanovení

31. Vyšší moc  

31.1. Společnost Teya nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, škody nebo výdaje vzniklé přímo či nepřímo z jakéhokoli neplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků podle Smlouvy s obchodníkem, které je způsobeno jakoukoli okolností mimo její přiměřenou kontrolu („Událost vyšší moci“), což zahrnuje, aniž by tím byl dotčen obecný význam tohoto výrazu a pokud společnost Teya neopomněla jednat s přiměřenou péčí, válku nebo jiné působení vojenských sil, terorismus, výtržnosti, občanské nepokoje, sabotáž, vandalismus, nehody, poruchy nebo poškození elektronických, telekomunikačních nebo jiných zařízení, požár, povodně, zásah vyšší moci, stávku, výluku nebo jiné pracovněprávní kolektivní spory (bez ohledu na to, zda se tyto události týkají zaměstnanců společnosti Teya, či nikoli), legislativní či správní zásahy, epidemie a pandemie.  

31.2. Nastane-li Událost vyšší moci, je společnost Teya oprávněna podle svého výhradního uvážení Smlouvu s obchodníkem plnit, nebo její plnění pozastavit. Pokud bude plnění pozastaveno, pokusí se společnost Teya v rámci možností sejít neprodleně s Obchodníkem (nebo s ním naváže spojení jakýmikoli jinými prostředky, které budou pro obě smluvní strany vhodnější a přijatelné) a projednat danou situaci s cílem najít uspokojivé řešení. Společnost Teya učiní veškeré kroky, které jsou za daných okolností přiměřené, aby byla schopna plnit své závazky podle Smlouvy s obchodníkem.  

32. Úplné ujednání  

32.1. Smlouva s obchodníkem představuje úplné ujednání mezi Obchodníkem a společností Teya ve vztahu k předmětu této Smlouvy a jakékoli předchozí smlouvy s obdobným účinkem pozbývají platnosti okamžitě dnem nabytí účinnosti Smlouvy s obchodníkem s výjimkou práv a povinností vyplývajících z takových smluv.  

32.2. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud stávající Obchodník uzavře novou Smlouvu s obchodníkem výhradně ve vztahu k určité Provozovně Obchodníka nebo ve vztahu k poskytování zboží nebo služeb, na něž se jeho stávající Smlouva (Smlouvy) s obchodníkem nevztahuje (nevztahují), pak pokud společnost Teya a Obchodník nesjednají něco jiného, bude taková nová Smlouva s obchodníkem platit vedle jeho stávajících Smluv s obchodníkem a nebude mít za následek ukončení jejich platnosti.  

33. Postoupení a využívání subdodavatelů a zástupců  

33.1. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Teya není Obchodník oprávněn postoupit ani převést žádná ze svých práv či povinností podle Smlouvy s obchodníkem.  

33.2. Společnost Teya je oprávněna postoupit nebo převést svá práva podle Smlouvy s obchodníkem i bez souhlasu Obchodníka.  

33.3. Společnost Teya si rovněž vyhrazuje právo plnit jakékoli své povinnosti a závazky podle Smlouvy s obchodníkem pomocí zástupců a/nebo subdodavatelů. Jakýkoli takový zástupce či subdodavatel, jehož služby společnost Teya využívá, bude za všech okolností vystupovat pod záštitou společnosti Teya a tato společnost bude i nadále vůči Obchodníkovi odpovídat za smluvní vztah s tímto Obchodníkem.  

33.4. Společnost Teya je bez omezení oprávněna využívat při poskytování některých služeb Obchodníkovi poskytovatele služeb programu ISO. Pokud společnost Teya využívá služeb poskytovatele programu ISO, lze uvést údaje o tomto poskytovateli do Formuláře žádosti Obchodníka nebo je společnost Teya oprávněna sdělit údaje o tomto poskytovateli Obchodníkovi jiným způsobem. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že ISO je poskytovatelem služeb společnosti Teya, nikoli Obchodníka. Bez ohledu na to, zda poskytovatel programu ISO podepsal Formulář žádosti Obchodníka, má Obchodník smluvní vztah se společností Teya, nikoli s poskytovatelem ISO.  

34. Neplatnost a oddělitelnost  

34.1. Bude-li jakékoli ustanovení Smlouvy s obchodníkem prohlášeno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude mít toto prohlášení vliv na platnost, zákonnost či vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení. Smlouva s obchodníkem bude pak vykládána tak, jako by v ní takové ustanovení nikdy nebylo obsaženo, a toto ustanovení bude nahrazeno oboustranně přijatelným zněním, které bude nejvíce odpovídat smyslu daného ustanovení.  

35. Neexistence vzdání se práv nebo změny  

35.1. Pokud se společnost Teya vzdá práv z titulu jakéhokoli porušení Smlouvy s obchodníkem, nemá se za to, že se vzdala práv z titulu jakéhokoli následného či trvajícího porušení. Pokud společnost Teya neuplatní některé ze svých práv podle Smlouvy s obchodníkem nebo bude v prodlení s jejich uplatněním, nemá se nebo nebude se mít za to, že se těchto práv vzdala nebo že jí tato práva zanikla, a aniž by tím bylo dotčeno shora uvedené, je zejména oprávněna kdykoli po vzniku takového práva uplatnit své právo na ukončení Smlouvy s obchodníkem bez ohledu na to, zda v době uplatnění budou trvat okolnosti, na jejichž základě toto právo vzniklo, či nikoli.  

36. Doručování oznámení  

36.1. Společnost Teya je oprávněna doručovat Obchodníkovi oznámení týkající se Smlouvy s obchodníkem takto:  

(a) poštou nebo osobně nebo kurýrem na adresu sídla Obchodníka, místa podnikání uvedeného ve Formuláři žádosti Obchodníka nebo na jakoukoli jinou adresu pro doručování oznámení uvedenou ve Formuláři žádosti Obchodníka a v takovém případě se má za to, že oznámení bylo učiněno okamžikem doručení, nebo v případě zaslání poštou u vnitrostátních zásilek se má za to, že bylo doručeno dva Bankovní dny po odeslání a u mezinárodních zásilek pět Bankovních dnů po odeslání,  

(b) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři žádosti Obchodníka nebo na jinou emailovou adresu, kterou Obchodník příležitostně určí, přičemž v takovém případě se oznámení považuje za učiněné v okamžiku, kdy je společnost Teya odešle,  

(c) v případě, že Obchodník využívá Internetový portál Obchodníka (B-Online), pak prostřednictvím tohoto Internetového portálu Obchodníka (B-Online) a v takovém případě se má za to, že oznámení bylo učiněno v okamžiku, kdy je společnost Teya vyvěsí na tento Internetový portál Obchodníka (B-Online), nebo  

(d) v případě, že společnost Teya poskytuje Obchodníkovi služby prostřednictvím poskytovatele ISO, pak prostřednictvím tohoto poskytovatele, avšak pro vyloučení pochybností se stanoví, že společnost Teya není povinna doručovat oznámení Obchodníkovi prostřednictvím tohoto poskytovatele. 

36.2. Obchodník je oprávněn doručovat společnosti Teya oznámení týkající se Smlouvy s obchodníkem takto:  

(a) poštou nebo osobně nebo kurýrem na adresu pro doručování oznámení uvedenou ve Formuláři žádosti Obchodníka, a pokud žádná taková adresa ve formuláři uvedena není, pak na adresu: Teya Iceland hf., Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island, k rukám vedoucího zúčtovacího oddělení (General Manager Acquiring), a v takovém případě se má za to, že oznámení bylo učiněno okamžikem doručení nebo v případě zaslání poštou u vnitrostátních zásilek se má za to, že bylo doručeno dva Bankovní dny po odeslání a u mezinárodních zásilek pět Bankovních dnů po odeslání, nebo  

(b) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři žádosti Obchodníka, a pokud žádná taková e-mailová adresa ve formuláři uvedena není, pak na adresu pomoc@teya.com, přičemž v takovém případě se oznámení považuje za učiněné v okamžiku, kdy je společnost Teya převezme.  

36.3. Veškerá oznámení budou podávána v jazyce uvedeném ve Formuláři žádosti Obchodníka nebo v angličtině. Pokud není v tomto formuláři uveden žádný jazyk pro podávání oznámení, budou oznámení určená Obchodníkům s Provozovnou na Islandu podávána v islandštině a oznámení určená všem ostatním Obchodníkům budou podávána v angličtině. 

XI. Rozhodné právo a řešení sporů

37. Rozhodné právo  

37.1 Obchodní smlouva se řídí islandským právem a vykládá se podle něj bez ohledu na kolizní normy. V rozsahu, v jakém je islandské právo v rozporu s právem země sídla obchodníka, má islandské právo přednost v maximálním možném rozsahu. 

38. Řešení sporů  

38.1. Bude-li mít Obchodník výhrady ke službám společnosti Teya, je oprávněn předložit reklamaci společnosti Teya. Pravidla společnosti Teya pro vyřizování reklamací a informace o způsobu jejich podávání naleznete na internetových stránkách společnosti Teya. 

38.2. V případě některých sporů týkajících se Smlouvy s obchodníkem se může Obchodník obrátit na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 113 03 Praha 1 a na islandský Výbor pro vyřizování stížností v oblasti transakcí s finančními firmami (Icelandic Complaints Committee on Transactions with Financial Firms). Další informace o Výboru pro vyřizování stížností naleznete na internetových stránkách islandského Úřadu finančního dohledu www.fme.is. Rozhodnutí Výboru pro vyřizování stížností nebrání následnému řešení dané záležitosti před soudem.  

38.3 Aniž je dotčeno výše uvedené a v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů, spory vyplývající z Obchodní smlouvy nebo v souvislosti s ní, jejím předmětem nebo vznikem, bude řešit okresní soud v Reykjavíku. Navzdory výše uvedenému si společnost Teya vyhrazuje právo vznést jakékoli nároky (včetně soudních příkazů) vůči Obchodníkovi v jurisdikci, kde se Obchodník nachází, nebo v jakékoli jiné vhodné jurisdikci. Aby se předešlo pochybnostem, soudní příkaz zahrnuje mimo jiné: (i) obstavení majetku, (ii) předběžný soudní příkaz nebo (iii) podobné prostředky nápravy. 

XII. Zvláštní podmínky pro transakce bez přítomnosti karty

39. Rozsah a působnost  

41.1. Tyto zvláštní podmínky platí pro všechny Obchodníky, u nichž se uskutečňují Transakce bez přítomnosti karty. V případě, že jsou Transakce uskutečňovány přes internet, použijí se kromě těchto zvláštních podmínek též zvláštní podmínky společnosti Teya pro internetové obchodníky.  

39.2. S výjimkou případů, kdy jsou tyto zvláštní podmínky v přímém v rozporu s jakýmikoli ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti Teya, doplňují tyto zvláštní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Teya, aniž by je nahrazovaly.  

40. Oprávnění přijímat Karty jako platbu v rámci Transakcí bez přítomnosti karty  

40.1. Karty jako platbu v rámci Transakcí bez přítomnosti karty mohou přijímat pouze ti Obchodníci, kteří se společností Teya uzavřeli Smlouvu s obchodníkem , která jim výslovně umožňuje zadávat Transakce bez přítomnosti karty.  

41. Zaznamenávání informací  

43.1. U Transakcí bez přítomnosti karty si Obchodník vyžádá od Držitele karty tyto informace:  

(a) Číslo karetního účtu,  

(b) datum skončení platnosti Karty,  

(c) Bezpečnostní kód karty,  

(d) jméno a iniciály Držitele karty,  

(e) příp. adresa Držitele karty pro zasílání výpisů,  

(f) příp. doručovací adresa, pokud se liší od adresy Držitele karty pro zasílání výpisů, a  

(g) další informace, které společnost Teya případně příležitostně Obchodníkovi písemně oznámí.  

42. Potvrzení o Transakci  

42.1. Kopie Potvrzení o transakci je na žádost Držitele karty zaslána emailem nebo jinými elektronickými nebo fyzickými prostředky.