Podmínky užívání terminálu

Last updated

22. dubna 2024

I. Úvod a uzavření Smlouvy o terminálu

Tato Smlouva o terminálových službách a v ní uvedené zásady a dokumenty (tato „Smlouva o terminálu”), je uzavírána mezi Teya Czech Republic s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6 („Poskytovatel služeb”, „my” nebo „náš“) a právnickou nebo fyzickou osobou, která uzavírá tuto Smlouvu o terminálu („Vy”, „Váš/Vaše”, „uživatel” nebo „Obchodník”). 

Tato Smlouva o terminálu stanoví podmínky, za kterých můžete používat terminál Teya, hardwarový produkt, nástroj nebo zařízení, které si od nás pronajmete, k přijímání plateb a zpracování transakcí („Terminál Teya“). Kromě podmínek této Smlouvy o terminálu souhlasíte s tím, že budete vázáni Podmínkami akceptace karet Teya a našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které se tímto odkazem stávají součástí této Smlouvy o terminálu. 

Pokud používáte Terminál Teya jménem podnikatele, souhlasíte s tím, že přijímáte podmínky této Smlouvy o terminálu a máte oprávnění uzavřít tuto Smlouvu o terminálu jménem tohoto podnikatele. 

Pokud nerozumíte kterékoli z podmínek této Smlouvy o terminálu nebo k nim máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým Vám rád pomůže. 

 

II. Poplatky

2.1Terminál Teya Vám poskytneme za sazby a poplatky („Poplatky“), jak jsou popsány na webových stránkách společnosti Teya, na stránce Vašeho Teya účtu nebo v e-mailu odeslaném na Vaši registrovanou e-mailovou adresu a takto uvedené Poplatky se tímto odkazem stávají součástí této Smlouvy o terminálu. Výše poplatků je uvedena bez daně z přidané hodnoty („DPH“). Sazba DPH účtovaná z Poplatků se počítá v souladu s (i) příslušnými zákony; (ii) regulatorními požadavky; nebo (iii) závaznými standardy nebo kodexy jakýchkoliv k tomu příslušných úřadů a orgánů (souhrnně „Příslušné právní předpisy“). 

2.2 V případě, že jste obchodníkem využívajícím služeb akceptace karet společnosti Teya Iceland hf., se sídlem: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island („Teya“) ke zpracování transakcí s kreditními a debetními kartami jménem držitelů karet, budou Poplatky odečteny z Vašeho vypořádání. Služby zúčtování a vypořádání Teya jsou dále popsány v Podmínkách zúčtování Teya. Poskytovatel služeb vystaví elektronickou fakturu za Terminál Teya a Poplatky. 

2.3 Pokud zpracovávaná částka vypořádání není dostatečná k pokrytí Poplatků nebo jiných částek vzniklých v důsledku Vašeho používání Terminálu Teya, souhlasíte s tím, že společnost Teya, může strhnout příslušné částky z Vašeho bankovního účtu nebo započítat příslušné částky proti budoucím částkám vypořádání. 

2.4 Pokud společnost Teya nebude moci strhnout Poplatky z částky vypořádání, upozorníme Vás do pěti (5) pracovních dnů. V takovém případě se zavazujete zaplatit Poplatky uvedené v elektronické faktuře na základě tohoto oznámení bankovním převodem na náš bankovní účet. Nebude-li sjednáno jinak, budeme Vám faktury zasílat měsíčně. Částka je splatná nejdříve první den příslušného měsíce a nejpozději o čtrnáct dní později, pokud nebyly Poplatky zaplaceny stržením z Vaší Hodnoty vypořádání. Úrok z prodlení se vypočítává z faktur zaplacených po datu splatnosti v souladu s Příslušnými právními předpisy. V případě nezaplacení faktur se úrok z prodlení počítá od data splatnosti do dne zaplacení. 

2.5 Dále jste povinni platit veškeré daně, poplatky a další platby uložené jakýmkoli orgánem veřejné moci, včetně jakékoli daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb, daně z obratu a příslušných nepřímých a transakčních daní („Daně“) souvisejících s Vaším používáním Terminálu Teya poskytnutého podle této Smlouvy o terminálu. 

III. Doba trvání a ukončení

3.1Tato Smlouva o terminálu je účinná dnem, kdy tuto Smlouvu o Terminálu uzavřete online nebo když poprvé otevřete nebo použijete Terminál Teya, a bude trvat, dokud nebude Vámi nebo námi ukončena. Tuto Smlouvu o terminálu můžete kdykoli ukončit tím, že nám svůj úmysl ukončit oznámíte.  

3.2 Pokud Příslušné právní předpisy nevyžadují jinak, můžeme tuto Smlouvu o Terminálu vypovědět s okamžitou účinností nebo pozastavit nebo ukončit Váš přístup k Terminálu Teya. 

3.3 V případě, že se rozhodneme podle vlastního uvážení tuto Smlouvu o terminálu vypovědět, nebo pokud tak budeme nuceni učinit, poskytneme Vám písemné oznámení, jakmile to bude rozumně proveditelné. 

3.4 Po ukončení této Smlouvy o terminálu z jakéhokoli důvodu budete: (i) nadále nést odpovědnost za všechny Poplatky, úhrady a další platební povinnosti, které vznikly v souvislosti s Terminálem Teya do dne ukončení, a (ii) vrátit do sedmi (7) pracovních dnů Terminál Teya a stejně tak jakékoli další vybavení nebo materiál, které můžete mít a které patří nám. 

3.5 V Případě, kdy se Obchodník rozhodne ukončit smlouvu a vypovědět služby, je povinnen uhradit poplatek za deinstalaci terminálu, dle Sazebníku Teya terminálu. 

3.6 Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud prostřednictvím terminálu nebyly realizované transakce přesahující 18.000 Kč, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. V tomto případě nezaniká povinnost Obchodníka uhradit poplatek za deinstalaci Terminálu 

IV. Oznámení a změny

4.1Vyžádáním Terminálu Teya a jeho používáním souhlasíte s tím, že veškerá oznámení a komunikace týkající se Terminálu Teya mohou být prováděny elektronicky, včetně, nikoliv však výlučně, při návštěvě našich webových stránek Teya, na domovské stránce Vašeho Teya účtu nebo e-mailem, včetně oznámení týkajících se dodatků nebo změn této Smlouvy o terminálu nebo jakýchkoli zásad, zveřejnění, oznámení, informací o transakcích, prohlášení, odpovědí na reklamace a další komunikace se zákazníky, které Vám dle zákona můžeme být povinni poskytnout („Oznámení“). Souhlasíte také s tím, že elektronická Oznámení mají stejné právní účinky jako fyzické kopie. Oznámení, které Vám bylo zasláno pomocí výše popsaných metod, bude po 24 hodinách považováno za doručené. 

4.2 Tuto Smlouvu o Terminálu, jakékoli příslušné Poplatky nebo zásady můžeme kdykoli změnit s upozorněním, které považujeme dle okolností za přiměřené, a to zveřejněním upravené verze na našem webu nebo webu Teya, sdělením Vám prostřednictvím Terminálu Teya nebo e-mailem nebo jinou metodou popsanou v článku 4.1 (každá z nich jako „Pozměněná verze“). Každá Pozměněná verze bude účinná od okamžiku zveřejnění. V případě nesrovnalosti v Poplatcích uvedených ve Vám určených Oznámeních budou platit Poplatky v e-mailu, který Vám zašleme jako poslední. Vaše další používání terminálu Teya po zveřejnění pozměněné verze představuje Váš souhlas s Pozměněnou verzí. Bez ohledu na výše uvedené Vám, pokud to vyžaduje zákon, poskytneme delší výpovědní dobu. 

V. Povinnosti uživatele

5.1Jste odpovědní za Terminál Teya a zavazujete se s ním zacházet a nakládat s náležitou péčí. Pokud Terminál Teya poškodíte, zničíte nebo jinak způsobíte jeho zničení, musíte nám uhradit hodnotu zařízení. 

5.2 Máte zakázáno umožňovat jiným stranám přístup k Terminálu Teya. 

5.3 Terminál Teya nesmíte žádným způsobem otevírat, pozměňovat nebo upravovat. 

5.4 Musíte nás bez zbytečného prodlení informovat, jakmile se dozvíte o ztrátě, krádeži, nevhodném nebo nepovoleném použití Terminálu Teya. 

VI. Informace o Vás

6.1Jsme dceřinou společností společnosti Teya Europe Ltd. a můžeme sdílet osobní údaje s naší mateřskou společností a dalšími dceřinými společnostmi společnosti Teya Europe Ltd. pro účely popsané v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud dojde k jakýmkoli změnám ve formě našeho podnikání, formě podnikání společnosti Teya Europe Ltd. nebo jiných dceřiných společností společnosti Teya Europe Ltd., např. v důsledku fúze nebo převodu závodu či jeho části, mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s novými vlastníky pro účely popsané v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

6.2 Berete na vědomí a opravňujete nás, naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti mateřské společnosti nebo přidružené společnosti („Skupina Teya“), abychom zveřejnili informace shromážděné o Vás a Vašich zástupcích mezi společnostmi ve Skupině Teya, abychom mohli spravovat a zajišťovat Váš smluvní vztah s námi nebo smluvní vztah s jakýmkoli jiným subjektem v rámci Skupiny Teya. Informace, které mohou být sdíleny, zahrnují zejména: (i) totožnost Vás, Vašeho managementu a statutárních orgánů; (ii) kontaktní informace a informace o Vašem podnikání; (iii) finanční a úvěrové informace a; (iv) číslo bankovního účtu a další fakturační údaje. 

VII. Vaše prohlášení a záruky

7.1Prohlašujete a zaručujete nám, že: (a) je Vám nejméně osmnáct (18) let; (b) jste oprávněni používat Terminál Teya a máte způsobilost a právo uzavírat a plnit podle této Smlouvy o terminálu, a to i jménem jakéhokoli podniku používajícího Terminál Teya; (c) veškeré informace, které poskytnete v souvislosti s Terminálem Teya, včetně Vašeho obchodního jména, přesně a pravdivě představují Vaši obchodní nebo osobní identitu, pod kterou prodáváte zboží a služby; (d) Vy a všechny Vámi zahájené transakce budou v souladu s veškerými Příslušnými právními předpisy; (e) nebudete Terminál Teya používat přímo ani nepřímo k žádnému podvodnému jednání; a (f) Vaše používání Terminálu Teya bude v souladu s touto Smlouvou o terminálu a Příslušnými právními předpisy. 

VIII. Odškodnění

8.1Souhlasíte s tím, že odškodníte, zajistíte právní ochranu a zbavíte odpovědnosti nás, naši mateřskou a sesterské společnosti, propojené osoby, statutární orgány, management, zástupce, zaměstnance a dodavatele v případě jakýchkoli soudních sporů, nároků, odpovědnosti, ztrát, pokut nebo jiných výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení a obhajobu), které můžeme utrpět nebo mohou vzniknout v důsledku: (i) Vašeho porušení této Smlouvy o terminálu; (ii) Vašeho používání Terminálu Teya; (iii) Vašeho jednání nebo opomenutí a / nebo; (iv) Vašeho porušení jakýchkoliv Příslušných právních předpisů. 

IX. Omezení odpovědnosti

9.1V maximálním rozsahu povoleném Příslušnými právními předpisy nebudeme v žádném případě odpovídat za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo sankční náhrady škody, mimo jiné včetně náhrady ušlého zisku, poškození goodwill, užívacích práv, dat nebo jiného nehmotného majetku vyplývající z této Smlouvy o terminálu nebo používání Terminálu Teya včetně nemožnosti nebo nedostupnosti terminálu Teya. Ve všech případech nebudeme odpovídat za jakékoli ztráty nebo škody, které nelze rozumně předvídat. Za žádných okolností nebudeme odpovědní za jakékoli škody, ztráty nebo zranění v důsledku hackerství, neoprávněné manipulace nebo jiného neoprávněného přístupu nebo použití Terminálu Teya nebo informací v něm obsažených. 

9.2 Zavazujete se, že omezíte možnost vzniku jakékoliv další odpovědnosti, kterou jsme podle této Smlouvy o terminálu nevyloučili, která by byla nad rámec Vám vzniklé přímé a zdokumentované škody a že výše této škody za žádných okolností nepřekročí částku Poplatků, které jsme získali v souvislosti s Vaším používáním Terminálu Teya během tříměsíčního období bezprostředně předcházejícího události, která vedla k uplatnění odpovědnosti. Tento článek o omezení odpovědnosti se uplatní, ať už je údajná odpovědnost odpovědností smluvní, deliktní, z nedbalosti, objektivní nebo jakoukoliv jinou odpovědností. 

X. Obecná ustanovení

10.1Tato Smlouva o terminálu bude závazná a bude se vztahovat i na právní nástupce a postupníky každé smluvní strany. Tuto Smlouvu o terminálu nesmíte postoupit bez našeho písemného souhlasu. Tuto Smlouvu o terminálu můžeme podle vlastního uvážení postoupit bez Vašeho souhlasu. 

10.2 Naše nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli ustanovení nebo práv podle této Smlouvy o terminálu nepředstavuje vzdání se takového ustanovení nebo práva. 

10.3 Pokud je jakékoli ustanovení této Smlouvy o terminálu podle Příslušných právních předpisů neplatné nebo nevymahatelné, bude změněno a interpretováno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu přípustném dle Příslušných právních předpisů a zbývající ustanovení budou i nadále platná a účinná. 

10.4 Podle této Smlouvy o terminálu zůstáváte odpovědní za veškeré Poplatky a další částky vzniklé používáním Terminálu Teya kdykoli, i bez ohledu na výpověď této Smlouvy o terminálu. 

XI. Rozhodné právo a řešení sporů

11.1Tato Smlouva o terminálu a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem nebo uzavřením se řídí a vykládají v souladu s islandským právem. 

11.2 Pokud nejste spokojeni s našimi službami, můžete nám podat stížnost. Naší zásadou je úspěšně vyřešit všechny problémy tak, aby byly obě strany spokojené. 

11.3 K urovnávání jakýchkoli sporů nebo nároků (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývajících z nebo v souvislosti s touto Smlouvou o terminálu nebo jejím předmětem či uzavřením je výlučně příslušný Okresní soud v Reykjavíku na Islandu.