Právne oznámenia

Last updated

22. apríla 2024

This section provides important legal notices that pertain to third-party licenses and regulatory requirements that apply to Teya, and which may affect your use of certain features or services that we provide. These notices may include open font licenses, copyright notices, trademark notices, and any other legal notices required by applicable laws or regulations, as updated from time to time. It is essential that you carefully review these legal notices and comply with any requirements or restrictions that they impose. Please note that failing to comply with these legal notices may result in the suspension or termination of your access to specific features or services provided by us.

Third-party licenses

Third-party licenses are agreements that govern the use of software, fonts, or other intellectual property that is not owned by us but is made available to you through across our platforms. These licenses are provided by the relevant third-party owners and typically set out the terms and conditions that you must comply with to use the software, font, or other intellectual property. Failure to comply with these terms and conditions may result in the suspension or termination of your access to a relevant feature, service or our platforms. We strongly recommend that you review the relevant license terms and conditions before using any third-party software, font, or other intellectual property, and comply with any requirements or restrictions that they impose. 

1.Figtree Open Font License 

Copyright 2022, The Figtree Project Authors (https://github.com/erikdkennedy/figtree), with Reserved Font Name Figtree. 

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. 

This license is copied below, and is also available with a FAQ at https://scripts.sil.org/OFL. 

SIL OPEN FONT LICENSE 

Version 1.1 - 26 February 2007 

Preamble 

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. 

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved 
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. 

DEFINITIONS 

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. 

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). 

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). 

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting — in part or in whole — any of the components of the 
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. 

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. 

Permission & conditions 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, 
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy 
contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written 
permission. 

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be 
distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created 
using the Font Software. 

Termination 

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. 

Disclaimer 

The font software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of copyright, patent, trademark, or other right. In no event shall the copyright holder be liable for any claim, damages or other liability, including any general, special, indirect, incidental, or consequential damages, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of the use or inability to use the font software or from other dealings in the font software. 

Právne upozornenia

Táto časť obsahuje dôležité právne upozornenia týkajúce sa licencií tretích strán a regulačných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Teya a ktoré môžu ovplyvniť vaše používanie určitých funkcií alebo služieb, ktoré poskytujeme. Tieto upozornenia môžu zahŕňať licencie na otvorené písmo, upozornenia na autorské práva, upozornenia na ochranné známky a akékoľvek iné právne upozornenia vyžadované platnými zákonmi alebo predpismi, ktoré sa priebežne aktualizujú. Je nevyhnutné, aby ste si tieto právne upozornenia pozorne prečítali a dodržiavali všetky požiadavky alebo obmedzenia, ktoré ukladajú. Upozorňujeme, že nedodržanie týchto právnych upozornení môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie vášho prístupu k určitým funkciám alebo službám, ktoré poskytujeme. 

Licencie tretích strán

Licencie tretích strán sú zmluvy, ktoré upravujú používanie softvéru, písiem alebo iného duševného vlastníctva, ktoré nie je v našom vlastníctve, ale je vám sprístupnené prostredníctvom našich platforiem. Tieto licencie poskytujú príslušní vlastníci tretích strán a zvyčajne stanovujú podmienky, ktoré musíte dodržiavať, aby ste mohli používať softvér, písmo alebo iné duševné vlastníctvo. Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie vášho prístupu k príslušnej funkcii, službe alebo našim platformám. Dôrazne odporúčame, aby ste si pred použitím akéhokoľvek softvéru, písma alebo iného duševného vlastníctva tretej strany preštudovali príslušné licenčné podmienky a dodržiavali všetky požiadavky alebo obmedzenia, ktoré stanovujú. 

1.Figtree Open Font License 

Copyright 2022, The Figtree Project Authors (https://github.com/erikdkennedy/figtree), s vyhradeným názvom písma Figtree. 

Tento softvér na písma je licencovaný pod licenciou SIL Open Font License, verzia 1.1. 

Táto licencia je skopírovaná nižšie a je k dispozícii aj s často kladenými otázkami na adrese: https://scripts.sil.org/OFL 

LICENCIA NA OTVORENÉ PÍSMO SIL 

Verzia 1.1 – 26. februára 2007 

Preambula 

Cieľom licencie Open Font License (OFL) je stimulovať celosvetový rozvoj spoločných projektov písiem, podporovať snahy akademických a lingvistických komunít o vytváranie písiem a poskytovať bezplatný a otvorený rámec, v ktorom môžu byť písma zdieľané a vylepšované v partnerstve. s ostatnými. 

OFL umožňuje voľne používať, študovať, upravovať a redistribuovať licencované fonty, pokiaľ sa nepredávajú samotné. Písma, vrátane akýchkoľvek odvodených diel, možno spájať, vkladať, redistribuovať a/alebo predávať s akýmkoľvek softvérom za predpokladu, že 
odvodené diela nepoužívajú žiadne vyhradené názvy. Fonty a deriváty však nemôžu byť vydané na základe žiadneho iného typu licencie. Požiadavka, aby fonty zostali v rámci tejto licencie, sa nevzťahuje na žiadny dokument vytvorený pomocou fontov alebo ich derivátov. 

Definície 

Softvér písiem“ označuje súbor súborov vydaný držiteľom autorských práv na základe tejto licencie a ako taký jasne označený. To môže 
zahŕňať zdrojové súbory, zostavovacie skripty a dokumentáciu. 

Vyhradený názov písma“ sa vzťahuje na akékoľvek názvy uvedené ako také za vyhlásením o autorských právach. 

"Pôvodná verzia" sa vzťahuje na kolekciu komponentov Font Software, ako ich distribuuje Držiteľ(i) autorských práv. 

Upravená verzia“ sa vzťahuje na akýkoľvek odvodený produkt vytvorený pridaním, odstránením alebo nahradením – čiastočne alebo úplne – ktorejkoľvek zo súčastí pôvodnej verzie, zmenou formátov alebo prenesením fontu do nového prostredia. 

Autor“ označuje akéhokoľvek dizajnéra, inžiniera, programátora, technického spisovateľa alebo inú osobu, ktorá prispela k fontu. 

Povolenie a pdmienky 

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu softvéru písiem, používať, študovať, kopírovať, zlučovať, vkladať, upravovať, redistribuovať a predávať upravené a neupravené kópie softvéru písiem v súlade s nasledujúcim podmienky: 

1) Softvér fontov ani žiadne z jeho jednotlivých komponentov, v pôvodných alebo upravených verziách, sa nesmú predávať samostatne. 

2) Pôvodné alebo upravené verzie fontu môžu byť spojené, redistribuované a/alebo predávané s akýmkoľvek softvérom za predpokladu, že každá kópia obsahuje vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a túto licenciu. Tieto môžu byť zahrnuté buď ako samostatné textové súbory, ľudsky čitateľné hlavičky alebo vo vhodných strojovo čitateľných poliach metadát v rámci textových alebo binárnych súborov, pokiaľ tieto polia môže používateľ ľahko zobraziť. 

3) Žiadna upravená verzia fontu nesmie používať vyhradené názvy fontov, pokiaľ nie je udelené výslovné písomné povolenie od príslušného 
držiteľa autorských práv. Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na názov primárneho písma, ako je prezentovaný používateľom. 

4) Meno (mená) držiteľa (držiteľov) autorských práv alebo autora (autorov) fontového softvéru sa nesmie použiť na propagáciu, podporu alebo reklamu akejkoľvek upravenej verzie, s výnimkou uznania príspevku (príspevkov) držiteľa autorských práv . (s) a Autor(mi) alebo s ich výslovným písomným súhlasom. 

5) Softvér písma, upravený alebo neupravený, čiastočne alebo ako celok, musí byť šírený výlučne na základe tejto licencie a nesmie byť šírený na základe žiadnej inej licencie. Požiadavka, aby písma zostali pod touto licenciou, sa nevzťahuje na žiadny dokument vytvorený pomocou softvéru na písma. 

Ukončenie 

Táto licencia sa stáva neplatnou, ak nie je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok. 

Zrieknutie sa zodpovednosti 

Softvér písma je poskytovaný „tak, ako je“, bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej, vrátane, nie výhradne, akýchkoľvek záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania ďalších autorských známok. V žiadnom prípade nie je 
držiteľ autorských práv zodpovedný za akékoľvek nároky, škody alebo iné zodpovednosti, vrátane akýchkoľvek všeobecných, zvláštnych, nepriamech, náhodných alebo následných škôd, či už v rámci následnej zmluvy, zmluvy, alebo nemožnosť používať softvér písom alebo od iných obchodovaní s písom software. 

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)