Platebné podmienky

Last updated

22. apríla 2024

I. ÚVOD A VSTUP DO ZMLUVY O PRIJÍMANÍ PLATOBNÝCH KARIET

Tieto Podmienky sa uplatňujú na zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Teya Iceland hf. (ďalej len „Teya “ alebo „Príjemca“) a obchodník (ďalej len „Obchodník“), ktorý sa zaoberá predajom tovaru a/alebo poskytovaním služieb a uzavrel rámcovú Zmluvu o prijímaní platobných kariet so spoločnosťou Teya v súvislosti s prijímaním konkrétnych transakcií Obchodníka zo strany spoločnosti Teya.  

Spoločnosť Teya je úverovou inštitúciou zapísanou do obchodného registra na Islande pod registračným číslom 440686-1259 a získala povolenie a je regulovaná Islandskou centrálnou bankou - orgánom pre finančný dohľad. Register islandských úverových inštitúcií sa nachádza na internetovej stránke Islandského úradu pre finančný dohľad www.en.fme.is/. Sídlo spoločnosti Teya je na adrese Katrínartún 4, 105 Reykjavík, Island.  

Spoločnosť Teya je oprávnená poskytovať cezhraničné služby v oblasti platobných služieb na území Slovenskej republiky, informácie o registrácii spoločnosti Teya sa nachádzajú na www.subjekty.nbs.sk/ Spoločnosť Teya je rovnako oprávnená poskytovať cezhraničné služby v oblasti platobných služieb v niekoľkých krajinách.  

Spoločnosť Teya je členom Kartových schém, ktorá je oprávnená prijímať a spracovávať transakcie na účely autorizácie, zúčtovania a vysporiadania. 

Tieto podmienky (v aktuálnom znení) spolu s formulárom žiadosti obchodníka a všetkými prílohami k formuláru žiadosti obchodníka (podľa potreby), zmluvou o spracovaní údajov, poplatkami, sadzobníkom, všetkými bezpečnostnými pokynmi, opatreniami a/alebo usmerneniami a všetkými ďalšími dokumentmi, ktoré sú z času na čas označené ako súčasť zmluvy s obchodníkom, tvoria "zmluvu s obchodníkom". 

V zmysle a na základe podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet je Obchodník oprávnený sprístupniť svojim zákazníkom pohodlné spôsoby nákupu tovaru a/alebo služieb prostredníctvom využívania Kariet vydaných pod značkou Kartových schém. Tieto Podmienky stanovujú podmienky, na základe ktorých môže Obchodník akceptovať správne predložené Karty ako platobný prostriedok a zadať transakcie spoločnosti Teya na účely autorizácie, zúčtovania a úhrady. 

Zmluva s obchodníkom nadobúda účinnosť, akonáhle: i) obchodník vyjadrí svoj súhlas so zmluvou s obchodníkom alebo ii) obchodník začne používať služby Teya. 

II. VÝKLAD A DEFINÍCIE

1. Výklad pojmov 

1.1.Všetky odkazy na právo, predpisy alebo pravidlá uvedené v Zmluve o prijímaní platobných kariet, vrátane Štandardov kartových schém, sa budú vzťahovať na právo, predpisy a pravidlá, ktoré sú v aktuálnom znení vrátane prípadných úprav, rozšírení a opätovných uzákonení. 

1.2.Odkaz na tieto Podmienky, na Formulár žiadosti Obchodníka, na Zmluvu o prijímaní platobných kariet a na akúkoľvek dohodu alebo dokument, ktorý sa uvádza v Zmluve o prijímaní platobných kariet predstavuje odkaz príslušnú dohodu alebo dokument v aktuálnom znení úprav a zmien. 

1.3.V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je v rozpore s Formulárom žiadosti Obchodníka alebo inou zmluvou dohodnutou a uzavretou medzi spoločnosťou Teya a Obchodníkom, bude mať prednosť Formulár žiadosti Obchodníka alebo príslušná zmluva (podľa správnosti). 

1.4.V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy o prijímaní platobných kariet je v rozpore so Štandardmi kartových schém, prednosť budú mať Štandardy kartových schém. 

1.5.Názvy článkov sa uvádzajú len pre informáciu a nemajú vplyv na formuláciu ani na výklad žiadneho ustanovenia tejto Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

1.6.Všetky pojmy uvedené v týchto Podmienkach s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach budú v rozsahu povolenom kontextom mať rovnaký význam ako v rámci Formuláru žiadosti Obchodníka a/alebo Štandardov kartových schém (ak je to vhodné). 

1.7.Ak z kontextu nevyplýva inak, slová v jednotnom čísle zahŕňajú množné číslo a slová v množnom čísle zahŕňajú jednotné číslo. 

1.8.Pod pojmom osoba sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo združenie bez právnej subjektivity (bez ohľadu na to, či majú samostatnú právnu subjektivitu). 

1.9.Pokiaľ nie je inak uvedené, všetky odkazy na osobu budú zahŕňať aj jej povolených nástupcov, nadobúdateľov a postupníkov. 

1.10.Povinnosť Obchodníka nerobiť niečo zahŕňa aj povinnosť nepripustiť, aby to bolo urobené. 

1.11.Všetky slová nasledujúce po výrazoch vrátane, zahŕňa, predovšetkým, napríklad alebo po akomkoľvek podobnom výraze sa považujú za ilustratívne a nebudú obmedzovať význam slov, popisu, definície, frázy alebo pojmu, ktoré predchádzajú týmto slovám. 

2. Definície 

2.1.Ak to umožňuje kontext Zmluvy o prijímaní platobných kariet, nasledujúce pojmy budú mať nasledujúce významy: 

3D Secure: Bezpečnostný protokol ako napríklad MasterCard SecureCode alebo VerifiedbyVisa, ktorý sa používa na predchádzanie podvodom pri online kartových transakciách. 

Udalosť narušenia údajov o účte: Udalosť, ktorá priamo alebo nepriamo vyúsťuje do nepovoleného prístupu alebo zverejneniu údajov o účte. 

Bankový deň: Deň, kedy sú banky otvorené na účely obchodovania a vykonávajú transakcie v Mene vysporiadania v Reykjavíku, v krajine, kde má Obchodník sídlo a v krajine Meny vysporiadania. 

Značky spoločnosti Teya: Názov, logo, ochranné známky (či už zaregistrované alebo nezaregistrované) spoločnosti Teya a akékoľvek iné slová, symboly alebo farby, ktoré sú nositeľmi identity spoločnosti Teya. 

Karta: Platná platobná karta, ktorá sa vydala v súlade s licenciou Kartových schém na vydávanie kariet alebo je inak schválená Kartovou schémou. 

Číslo kartového účtu: Číslo kartového účtu alebo Primárne číslo účtu (anglická skratka: PAN) predstavuje numerický kód, ktorý jednoznačne identifikuje účet Držiteľa karty. 

Vydavateľ karty: Člen Kartových schém, ktorý vydáva karty Držiteľom kariet podľa Kartových schém. 

Transakcia bez prítomnosti karty: Akákoľvek Transakcia, ktorá nie je Transakciou s prítomnosťou karty. Aby sa predišlo pochybnostiam, akékoľvek Transakcie, ktoré nie sú vykonané osobne (tvárou v tvár), vrátane Transakcií zásielkového obchodu/telefonickej objednávky (MO/TO), Transakcií elektronického obchodu (eCommerce) a Transakcií realizovaných prostredníctvom transpondérov, predstavujú Transakcie bez prítomnosti karty. 

Transakcia s prítomnosťou karty: Transakcia realizovaná Obchodníkom alebo jedným z jeho predstaviteľov na termináli s personálom, kde je prítomný jednak Držiteľ karty, ako aj Karta držiteľa karty na mieste predaja, transakcia realizovaná na ATM, transakcia realizovaná prostredníctvom smartfónu na termináli s personálom a transakcia na termináli aktivovanom Držiteľom karty (CAT). 

Značky kartových schém: Vlastná kombinácia mien, symbolov a farieb, ktoré vizuálne sprostredkujú identitu Kartových schém. 

Člen kartových schém: Člen jednej alebo viacerých Kartových schém. 

Štandardy kartových schém: Pravidlá a štandardy vyhlásené Kartovými schémami s ohľadom na Členov kartových schém a činností, ktoré využívajú a/alebo inak zahŕňajú Karty a/alebo akékoľvek Značky kartových schém. Štandardy kartových schém sú k dispozícii pre Obchodníkov na internetových stránkach Kartových schém. Každá Kartová schéma má výhradné právo na výklad a uplatňovanie Štandardov kartových schém. 

Kartové schémy: Visa Inc., MasterCard Worldwide, Unionpay International a podobné medzinárodné alebo miestne Kartové schémy, ktoré sú z času na čas oznámené spoločnosťou Teya a každá takáto schéma je „Kartovou schémou“. „Príslušná kartová schéma“ predstavuje každú Kartovú schému špecifikovanú vo Formulári žiadosti Obchodníka ako Kartová schéma, ktorej Karty je Obchodník oprávnený prijímať ako platobný prostriedok v rámci platných Transakcií. 

Bezpečnostný kód karty: Bezpečnostné číslo, ktoré sa nachádza na zadnej strane karty (CVC2/CVV2/CVD/CID/CAV2), a ktoré sa používa na uskutočnenie Transakcie bez prítomnosti karty. 

Držiteľ karty: Jednotlivec, ktorému bola Karta vydaná alebo kto je oprávnený používať takúto Kartu. 

Reklamácia (chargeback): Postup definovaný v Štandardoch kartových schém, kedy Vydavateľ karty si môže nárokovať späť celú čiastku alebo časť Transakčnej sumy od spoločnosti Teya, ktorú si následne spoločnosť Teya môže nárokovať od Obchodníka. 

Poplatok za Reklamáciu (chargeback): Poplatok, ktorý účtuje spoločnosť Teya za každú Reklamáciu (chargeback), ako je to stanovené v Zmluve o prijímaní platobných kariet. 

Čipová transakcia: Transakcia realizovaná Držiteľom karty vložením čipovej Karty do POS terminálu, ktorý je schopný prijímať čipové karty. 

Bezkontaktná transakcia: Transakcia uskutočnená Držiteľom karty priložením svojej bezkontaktnej Karty alebo zariadenia pri platení. 

Poukaz na vrátenie preplatku: Elektronické alebo papierové záznamy, ktoré Obchodník používa na zaznamenanie Vrátenia. 

Limit metódy overovania Držiteľa karty (CVM): Limit nastavený Kartovými schémami pre konkrétne typy transakcií. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: medzi spoločnosťou Teya a Obchodníkom, ktorý stanovuje podmienky, za ktorých sa spracúvajú osobné údaje v súvislosti s Držiteľmi kariet a/alebo Transakciami. 

Názov DBA: Obchodné meno „pod ktorým Obchodník podniká“, ktoré je zároveň aj obchodným menom, pod ktorým Obchodník predstavuje svoje služby na trhu. 

Dynamická zmena meny (DCC): Transakcia s prítomnosťou karty alebo Transakcia bez prítomnosti karty, pri ktorej má Držiteľ karty možnosť platiť pri zahraničných transakciách vo svojej domácej mene. 

Nadmerná činnosť: Ak v priebehu ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca Reklamácie (chargebacky) Obchodníka presiahnu 1 % z Hodnoty zadaných transakcií a/alebo podvodné Transakcie Obchodníka presiahnu 1 % z Hodnoty spracúvaných transakcií. 

Poplatky: Všetky poplatky, ktoré sú splatné Obchodníkom spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet, vrátane servisných poplatkov, Poplatkov za Reklamáciu (chargeback), poplatkov za spracovanie transakcií, výmenných poplatkov, poplatkov schémy a zúčtovacích poplatkov SWIFT. 

Nezákonná transakcia: Akákoľvek skutočná, pokusná alebo domnelá Transakcia, ktorá nie je platnou Transakciou, a to predovšetkým: 

-akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorú zabezpečuje iná osoba ako Obchodník, alebo v prípade Transakcie využívanej na účely vyplatenia inej osoby ako je Obchodník; 

-akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktoré sú dodávané z iného miesta, ako je obchodné miesto Obchodníka; 

-akákoľvek Transakcia týkajúca sa typu tovaru a/alebo služieb, ktoré nie sú špecifikované vo Formulári žiadosti Obchodníka; 

-akákoľvek Transakcia, ktorá nie je autentická alebo o ktorej Obchodník vie alebo by mal vedieť, že je buď podvodného charakteru alebo nebola autorizovaná Držiteľom karty; 

-akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorá je v rozpore s uplatniteľným právom, predpismi alebo pravidlami; 

-akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorá je v rozpore so Štandardmi kartových schém; 

-akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorá je akýmkoľvek spôsobom v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o prijímaní platobných kariet; alebo 

-aká(é)koľvek Transakcia(e) uzavretá(é) na účely obchádzania vyššie uvedeného. 

Služba platby na splátky: Služba poskytnutá na obchodnom mieste, kedy sa Držiteľovi poskytne možnosť platiť za oprávnené nákupy v rovnakých mesačných splátkach, v súlade so splátkovým kalendárom, s príslušnou úrokovou sadzbou a poplatkami (ak existujú), ktoré účastníkovi ponúka Vydavateľ karty. 

Výmenný poplatok: Poplatok, ktorý hradí spoločnosť Teya priamo alebo nepriamo (napríklad prostredníctvom tretej strany) Vydavateľovi karty za každú Transakciu, ktorý Obchodník uhradí spoločnosti Teya. 

ISO: Poskytovateľ služby zaregistrovaný u Kartových schém, ktorý poskytuje ISO programové služby. ISO programové služby zahŕňajú kontaktovanie Držiteľa karty a/alebo Obchodníka, zákaznícky servis Držiteľa karty a/alebo Obchodníka, vzdelávanie a školenie Obchodníka a umiestnenie terminálu. 

ID účtu obchodníka: Špecifický identifikátor, ktorý sa používa na identifikáciu Obchodníka alebo jeho špecifického predajného terminálu alebo obchodnej jednotky. V prípade, že v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet je Obchodník oprávnený prijímať Karty ako platobný prostriedok na viacerých platobných termináloch a vo viacerých obchodných jednotkách, Obchodníkovi sa môže udeliť viacero ID účtov obchodníka. 

Formulár žiadosti Obchodníka: Elektronická žiadosť pre Obchodníka a jeho podnikanie, ktorý vyplňuje Obchodník (alebo sa vyplní v jeho mene). 

Obchodné miesto obchodníka: Obchodné miesto obchodníka uvedené vo Formulári žiadosti Obchodníka, v Zmluve o prijímaní platobných kariet a/alebo v systémoch spoločnosti Teya. 

Internetový portál obchodníka (B-Online): Služba internetového portálu spoločnosti Teya poskytovaná Obchodníkom, ktorí sa zaregistrovali pre túto službu a ktorá umožňuje Obchodníkom získať prehľad o histórii kartových transakcií a zúčtovaní, ako aj dostávať oznámenia a korešpondenciu od spoločnosti Teya prostredníctvom zabezpečeného online systému. 

MCC: Kód kategórie obchodníka je štvorciferným kódom používaným na identifikáciu typu Obchodníka. MCC stanovuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. 

Záporný zostatok: Ak sú hodnoty vrátení peňazí, reklamácií (chargebacks), poplatkov alebo iných nárokov spoločnosti Teya voči Obchodníkovi vyššie ako neuhradené vysporiadanie Obchodníka, v dôsledku čoho má Obchodník voči spoločnosti Teya dlh. 

Štandardy PCI/DSS: PCI DSS (Štandardy bezpečnosti údajov v odvetví platobných kariet) sú svetovou normou v oblasti informačnej bezpečnosti, ktorú vypracovala Rada pre bezpečnostné normy odvetvia platobných kariet (PCI SSC) a je zverejnená na nasledujúcej internetovej stránke: http://www.pcisecuritystandards. org/. 

QPS: Program rýchlej platobnej služby spoločnosti Mastercard. 

Vrátenie: Transakcia, ktorá je opakom nákupnej transakcie, konkrétne v prípade, ak Držiteľ karty vráti tovar alebo zruší predplatené služby alebo má inak právo na vrátenie od Obchodníka v dôsledku neschopnosti Obchodníka dodať niektoré alebo všetky príslušné tovary a/alebo služby a získava kredit za ich hodnotu. 

Povinná rezerva: Fond povinnej rezervy, ktorý sa zbiera prostredníctvom Zrážky povinnej rezervy v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

Zrážka povinnej rezervy: Stanovené percento z transakčnej hodnoty všetkých transakcií, bez požadovaných zrážok, ako napríklad servisné poplatky spoločnosti Teya a reklamácie (chargebacky). 

Servisné poplatky: Poplatky, ktoré musí platiť Obchodník spoločnosti Teya za služby poskytnuté v rámci Zmluvy o prijímaní platobných kariet, vrátane „Servisných poplatkov Obchodníka“. 

Poskytovateľ služby: Inštitúcia alebo subjekt, ktorá poskytuje konkrétne definované služby pre jedného alebo viacero Členov kartových schém. Poskytovateľ služby musí byť zaregistrovaný u Kartových schém a môže vykonávať iba programové služby, pre výkon ktorých je zaregistrovaný. 

Poplatkyza systém: Poplatky kartových systémov za transakcie uskutočnené kartou, ktoré Teya primerane určuje na pravidelnej báze. Podrobnosti o prevládajúcich poplatkoch Schém budú Obchodníkovi sprístupnené v prípade nezmiešaných poplatkov za služby Obchodníka prostredníctvom Webového portálu Obchodníka (B-Online). 

Mena vysporiadania: Mena, v ktorej bude spoločnosť Teya vykonávať zúčtovacie platby pre Obchodníka. Mena vysporiadania je mena uvedená na Formulári žiadosti Obchodníka alebo mena, na ktorej sa spoločnosť Teya a Obchodník prípadne dohodli v písomnej forme. 

Dátum vysporiadania: Dátum vyplatenia Hodnoty vysporiadania tak ako je stanovené v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. Frekvencia Dátumov vysporiadania a omeškanie medzi predložením a zúčtovaním sú uvedené na Formulári žiadosti Obchodníka alebo môžu byť prípadne inak dohodnuté medzi spoločnosťou Teya a Obchodníkom v písomnej forme. 

Hodnota vysporiadania: Čistá suma vyjadrená v mene vysporiadania Obchodníka ako výsledok predloženia platných nákupných transakcií spoločnosti Teya, po odpočítaní všetkých čiastok, ktoré má spoločnosť Teya právo odpočítať alebo započítať voči transakčnej hodnote transakcií, či už v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo podľa zákona. 

Poplatok za vyrovnanie SWIFT: Fixný poplatok za každé vyrovnanie prostredníctvom SWIFTu, spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu podľa ustanovení Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

Sadzobník: Príslušný sadzobník spoločnosti Teya platný pre krajinu Obchodníka (v danom konkrétnom čase), ktorý stanovuje sumy a/alebo poplatky, ktoré Obchodník musí platiť spoločnosti Teya a ktoré nie sú uvedené v Zmluve o prijímaní platobných kariet. Dokumenty sadzobníka spoločnosti Teya sú priebežne dostupné prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Teya. V prípade, že spoločnosť Teya nemá konkrétny dokument sadzobníka platný pre krajinu Obchodníka, namiesto sadzobníka sa budú uplatňovať poplatky stanovené v Zmluve o prijímaní platobných kariet. 

Iný spracovateľ - tretia strana (TPP): Poskytovateľ služby, ktorý uzavrie zmluvu s Obchodníkom na poskytovania spracovania alebo iných technických služieb. Akákoľvek strana, ktorá poskytuje služby týkajúce sa operácií na termináloch, smerovania autorizácie, zaznamenávania elektronických údajov, prípravy zúčtovacieho súboru a/alebo inej správy Držiteľa karta a/alebo Transakčných údajov, sa považuje za Iného spracovateľa - tretiu stranu. 

Transakcia: Úkon medzi Držiteľom karty a Obchodníkom, ktorého výsledkom je prevod finančných prostriedkov na alebo z účtu Držiteľa karty. Transakcia sa považuje za „platnú Transakciu“, pokiaľ spĺňa všetky nasledujúce podmienky: 

-Transakcia sa týka tovaru a/alebo služieb, ktoré sú dodávané samotným Obchodníkom alebo z obchodného miesta Obchodníka; 

-tovar/služby dodávané Obchodníkom majú typ stanovený na Formulári žiadosti Obchodníka; 

-Transakcia, dodávané tovary/služby a spôsob dodávania sú v plnom rozsahu v súlade s príslušnými zákonmi, predpismi a pravidlami; 

-Transakcia, dodávané tovary/služby a spôsob dodávania sú v plnom rozsahu v súlade so Štandardmi kartových schém; a 

-Obchodník splnil všetky ustanovenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet v súvislosti s Transakciou a dodávanými tovarmi/službami. 

Poplatok za spracovanie transakcie: Fixne stanovený poplatok za každú autorizovanú/vyrovnanú Transakciu a fixne stanovený poplatok za každú zamietnutú/neplatnú transakciu podľa podmienok stanovených v Zmluve o prijímaní platobných kariet. 

Potvrdenie o transakcii: Elektronický alebo papierový záznam o Transakcii generovaný na mieste predaja, ktorý osvedčuje nákup tovaru alebo služieb, prípadne vrátenie peňazí. 

Hodnota transakcie: Hrubá čiastka vyjadrená v Mene vysporiadania transakcií obchodníka, ktoré sú predložené spoločnosti Teya 

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

3. Prijímanie kariet 

3.1.V súlade s dodržaním povinnosti Obchodníka postupovať podľa podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet Obchodník môže prijímať iba Karty, ktoré majú typ uvedený na Formulári žiadosti Obchodníka, ako platbu za platné Transakcie. Spoločnosť Teya bude prijímať platné Transakcie Obchodníka a spracovávať ich na účely autorizácie, zúčtovania a vysporiadania podľa podmienok uvedených v Zmluve o prijímaní platobných kariet. Spoločnosť Teya neprijíma žiadny záväzok prijímať iné ako platné Transakcie. V prípade, že podnikanie Obchodníka zahŕňa záležitosti, na ktoré sa prípadne vzťahujú špeciálne podmienky spoločnosti Teya (napríklad v súvislosti s elektronickým obchodovaním alebo hazardnými hrami), tieto špeciálne podmienky budú súčasťou Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

3.2.Obchodník bude zodpovedať za zabezpečenie si a udržiavanie vhodného predajného systému a/alebo terminálu(ov) na vlastné náklady, ktoré umožňujú prijímanie Kariet ako platobného prostriedku a zároveň je povinný splniť svoje povinnosti v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

3.3.Obchodník nemôže prijímať Karty ako platobný prostriedok v prípade Transakcií bez prítomnosti karty a nemôže ani predkladať Transakcie bez prítomnosti karty do výmeny, pokiaľ na to nezískal špeciálne písomné povolenie od spoločnosti Teya. 

3.4.Prevádzkové činnosti Obchodníka musia byť v súlade s príslušnými zákonmi, predpismi a Štandardmi kartových schém. Obchodník sa nemôže nesprávne prezentovať ako Člen kartových schém. 

3.5.Obchodník bez obmedzenia nemôže prijať Karty ako formu platby v nasledujúcich prípadoch: 

(a)akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorú zabezpečuje iná osoba ako Obchodník, alebo v prípade Transakcie využívanej na účely vyplatenia inej osoby ako je Obchodník; 

(b)akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktoré sú dodávané z iného miesta, ako je obchodné miesto Obchodníka; 

(c)akákoľvek Transakcia týkajúca sa typu tovaru a/alebo služieb, ktorý nie je špecifikovaný v Formulári žiadosti Obchodníka; 

(d)akákoľvek Transakcia, ktorú Držiteľ karty neautorizoval; 

(e)akákoľvek Transakcia, ktorá je podvodná alebo nie je autentická; 

(f)všetky predtým sporné zaťaženia Kariet, predchádzajúce zaťaženia Kariet, platby v záujme preplatenia neprijatého šeku, akékoľvek dlhy, ktoré predtým Obchodník považoval za nevymožiteľné alebo akékoľvek podobné zaťaženie alebo dlh; 

(g)akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorá je v rozpore s príslušnými zákonmi, predpismi alebo pravidlami, a to v krajine Obchodníka alebo v krajine Držiteľa karty; 

(h)akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorá je v rozpore so Štandardmi kartových schém; 

(i)akákoľvek Transakcia týkajúca sa tovaru a/alebo služieb, ktorá môže poškodiť dobré meno Kartových schém, spoločnosti Teya alebo platobných systémov Kartových schém a/alebo bude negatívne reflektovať na Značky kartových schém a/alebo Značky spoločnosti Teya ; alebo 

(j)akákoľvek Transakcia alebo dodávanie tovaru/služieb, ktoré je akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo ktoré, bolo uzavreté na účely obchádzanie ktorýchkoľvek ustanovení Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

3.6.Obchodník nesmie uložiť ako podmienku prijatia Kariet požiadavku, podľa ktorej sa Držiteľ karty vzdá práva na namietanie Transakcie. 

3.7.V prípade Transakcií v prítomnosti karty, ktoré sa týkajú kariet, na ktorých je spoločne umiestnených niekoľko značiek, Obchodník si môže nainštalovať automatické mechanizmy v rámci platobného terminálu, ktoré urobia prioritný výber konkrétnej platobnej značky alebo platobnej aplikácie. Obchodník však nesmie zabrániť Držiteľovi karty, aby zrušil takýto automatický prioritný výber. 

3.8.Obchodník nesmie vyžadovať minimálnu alebo maximálnu Hodnotu transakciu pre prijatie platnej Karty. 

3.9.Obchodník je povinný prezentovať svoje ceny spotrebiteľom ako úplné ceny (pokiaľ neposkytuje všeobecnú zľavu) a k svojim cenám nemôže pridávať žiadnu sumu alebo poplatok, pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne zaplatiť Kartou, ak takýto postup nie je v súlade s právom EHP a miestnymi zákonmi v krajine Obchodníka. 

3.10.Obchodník nemôže priamo alebo nepriamo požadovať od Držiteľa karty, aby zaplatil doplatok alebo akúkoľvek časť zľavy Obchodník, prípadne akékoľvek súčasné finančné náklady v súvislosti s danou Transakciou, ak takýto postup nie je v súlade s právom EHP a miestnymi zákonmi v krajine Obchodníka. 

3.11.Obchodník musí zabezpečiť aby jeho Názov DBA pod ktorým podniká a obchodné miesto boli uvedené v rámci podpory zákazníkov a aby tieto boli zjavné pri každej interakcii s Držiteľmi kariet. Obchodník je povinný zabezpečiť, aby Držiteľ karty mohol jednoducho zaistiť, aby Obchodník bol zodpovedný za Transakciu, vrátane dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom Transakcie alebo v prípade zákazníckeho servisu alebo riešenia sporu. 

3.12.Obchodník nebude vyplácať prostriedky v hotovosti Držiteľovi karty, pokiaľ Obchodník nie je oprávnený zúčastniť sa príslušného program Kartových schém na vrátenie hotovosti, alebo Obchodník nevydáva peňažné prostriedky v podobe cestovateľských šekov, kariet pre peniaze na cestovanie, ktoré vydáva Kartová schéma, prípadne nevydáva zahraničnú menu a spoločnosť Teya ho oprávnila na prijímanie Kariet na tieto účely, pričom v takomto prípade Suma transakcie nesmie prekročiť hodnotu cestovateľských šekov, kariet pre peniaze na cestovanie alebo zahraničnej meny plus provízia Obchodníka. Obchodník za žiadnych okolností nesmie vyplácať prostriedky vo forme cestovateľských šekov, ak jediným účelom je umožniť Držiteľovi karty kúpiť tovar a/alebo služby od Obchodníka v hotovosti. 

3.13.Obchodník bude zodpovedný za zabezpečenie toho, aby celý jeho personál, vedúci predstavitelia a zástupcovia dodržiavali podmienky Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

4. Požiadavka na prijímanie všetkých kariet 

4.1.Okrem prípadu, ak to vyžadujú zákony alebo pokyny od Kartových schém, Obchodník nesmie zamietnuť prijatie Karty na základe identity Vydavateľa alebo Držiteľa karty. 

4.2.Obchodník môže požiadať Držiteľa karty, ale nesmie od neho vyžadovať, aby predložil dodatočnú identifikáciu ako podmienku prijatia Karty, iba ak takáto informácia sa vyžaduje na dokončenie Transakcie, ako napríklad na účely dodania alebo pokiaľ Štandardy kartových schém špecificky povoľujú alebo vyžadujú zber takýchto informácií. 

4.3.V prípade Kariet vydaných v rámci EHP je Obchodník povinný prijať bez diskriminácie všetky platné Karty predložené Držiteľom karty a ktoré sú regulované v rámci rovnakej kategórie výmenných poplatkov. Obchodník nemôže uplatňovať postup pri prijímaní kariet, ktorý diskriminuje alebo odrádza používanie Kariet v prospech akejkoľvek inej formy platby, pokiaľ takýto postup nie je v súlade s právom EHP a miestnymi zákonmi v krajine Obchodníka. Od Obchodníka sa však nevyžaduje prijatie debetných Kariet ako podmienka na prijatie kreditných Kariet alebo naopak. Od Obchodníka sa nevyžaduje prijímanie Komerčných kariet vydaných v rámci EHP. 

4.4.V prípade Kariet vydaných mimo EHP je Obchodník povinný prijať všetky platné Karty vydané Kartovými schémami, od ktorých je oprávnený prijímať Karty. 

5. Vrátenia peňazí 

5.1.Obchodník môže uskutočniť Vrátenia peňazí Držiteľom kariet iba v súvislosti s predchádzajúcou Transakciou s príslušnými Držiteľmi kariet, ktorí platili za nakúpený tovar alebo službu. 

5.2.Vrátenie peňazí sa môže uskutočniť len na Kartu, ktorá sa použila pri pôvodnej Transakcii, za ktorú sa teraz vracajú peniaze. Každé Vrátenie peňazí musí byť v rovnakej mene ako pôvodná Transakcia, za ktorú sa vracajú peniaze a môže byť iba do hodnoty pôvodnej Transakcie, pričom ale nesmie presiahnuť hodnotu pôvodnej Transakcie, okrem prípadov, kedy je Obchodník právnymi predpismi viazaný ponúknuť vrátenie peňazí vo vyššej sume. 

5.3.Obchodník musí spoločnosti Teya uhradiť celú sumu Vrátenia peňazí okamžite na základe žiadosti, spolu so všetkými Poplatkami alebo inými sumami, ktoré musí Obchodník zaplatiť spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo ako výsledok Vrátenia peňazí. Obchodník nie je oprávnený na úhradu akýchkoľvek Poplatkov alebo iných súm, ktoré sú splatné spoločnosti Teya v súvislosti s pôvodnou Transakciou, za ktorú sa peniaze vracajú. 

5.4.Okrem prípadu ak to vyžaduje spoločnosť Teya, Štandardy kartových schém alebo príslušné zákony, Obchodník nesmie uskutočniť žiadne iné kreditné Transakcie ako výsledok prevodu finančných prostriedkov Držiteľovi karty. 

5.5.Spoločnosť Teya je kedykoľvek oprávnená znemožniť Obchodníkovi Vrátenia peňazí, v dôsledku čoho nebude schopný uskutočňovať Vrátenia peňazí prostredníctvom systému spoločnosti Teya. 

6. Mlčanlivosť, informácie o účte a bezpečnosť informácií o transakciách 

6.1.Obchodník je povinný uchovávať najprísnejšiu mlčanlivosť v súvislosti s Držiteľom karty a informáciami o transakciách a je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti informácií o Držiteľovi karty a informácií o transakcii. 

6.2.Obchodník musí zabezpečiť, aby jeho prevádzkové činnosti a spracúvanie informácií o Držiteľovi karty a informácií o transakciách boli v súlade so Štandardmi PCI/DSS a akýmikoľvek ďalšími bezpečnostnými požiadavkami Kartových schém, bez ohľadu na to, či nakladanie s údajmi uskutočňuje sám Obchodník alebo tým poverí tretiu stranu. Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo požadovať od Obchodníka potvrdenie o tom, že Obchodník podstúpil previerku v zmysle PCI (QSA alebo ISA) a/alebo každoročné hodnotenie. Obchodník musí zabezpečiť, aby mali všetky štandardné zariadenia, ktoré Obchodník nakupuje alebo ktoré si najíma, certifikáciu PA-DSS. 

6.3.Obchodník nemôže požadovať alebo používať Číslo kartového účtu na akýkoľvek iný účel ako je platba za platnú Transakciu. Obchodník nemôže v žiadnom prípade požadovať od Držiteľa karty, aby vyplnil formulár a poskytol informácie o Čísle kartového účtu, o dátume exspirácie Karty, podpis Držiteľa karty alebo akékoľvek iné údaje o Kartovom účte alebo o Držiteľovi karty, ak by tieto informácie boli voľne viditeľné v prípade zasielania, napríklad na pohľadniciach. Obchodník za žiadnych okolností nesmie požadovať uvedenie Bezpečnostného kódu karty na papierovom objednávkovom formulári. 

6.4.Obchodník za žiadnych okolností nesmie uchovávať citlivé údaje pre overovanie, vrátane Úplného sledovania údajov (údaje z magnetických prúžkov alebo ekvivalentné údaje na čipoch), Bezpečnostný kód karty a PIN kódy/PIN bloky. 

6.5.Obchodník je povinný bezodkladne upozorniť spoločnosť Teya na akékoľvek narušenie bezpečnosti alebo na podozrenie z narušenia bezpečnosti alebo v prípade Udalosti narušenia údajov o účte. Spoločnosť Teya môže zdieľať tieto informácie s Kartovými schémami a príslušnými orgánmi. V prípade skutočnej alebo potenciálnej Udalosti narušenia údajov o účte spoločnosť Teya a/alebo Kartové schémy môžu požadovať, aby Forenzný vyšetrovateľ PCI PFI uskutočnil nezávislé forenzné vyšetrenie na účely vyhodnotenia príčiny, rozsahu, veľkosti, trvania a vplyvov Udalosti narušenia údajov o účte alebo potenciálnej Udalosti narušenia údajov o účte. Obchodník musí bez zbytočného odkladu plne spolupracovať s Forenzným vyšetrovateľom PCI SSC počas trvania forenzného vyšetrovania a poskytnúť mu úplný prístup k všetkým svojim systémom a databázam. Ak spoločnosti Teya a Kartovým schémam nie je priamo predložená správa Forenzného vyšetrovateľa PCI SSC, musí im poskytnúť kópiu tejto správy Obchodník. Ak zistenia Forenzného vyšetrovateľa PCI SSC ukazujú, že Obchodník nedodržal Štandardy PCI/DDS v čase narušenia bezpečnosti alebo Udalosti narušenie údajov o účte a narušenie bezpečnosti alebo Udalosť narušenia bezpečnosti údajov o účte nastala v dôsledku nedodržania týchto podmienok, Obchodník bude znášať všetky náklady na vyšetrenie a/alebo na všetky súvisiace hodnotenia alebo náhradu škody a na základe žiadosti spoločnosti Teya bude tieto náklady alebo náhradu škody hradiť spoločnosti Teya. 

6.6.Všetky tretie strany, ktoré poskytujú spracovateľské služby Obchodníkovi (Iní spracovatelia - tretie strany), najmä čo sa týka operácií na termináloch, smerovania autorizácie, zaznamenávania elektronických údajov, prípravy zúčtovacieho súboru a/alebo iného nakladania s údajmi Držiteľa karty a/alebo údajmi o transakciách, musia byť správne zaregistrované v rámci Kartových schém. Obchodník je povinný preveriť, či sú jeho Iní spracovatelia - tretie strany certifikované v súlade so Štandardmi PCI/DSS. Obchodník je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho zmluvy s Inými spracovateľmi - tretím stranami obsahovali doložku ekvivalentnú odseku 6.5. Obchodník nebude využívať žiadneho Iného spracovateľa - tretiu stranu bez písomného povolenia spoločnosti Teya. Obchodník musí zabrániť prenosu informácií týkajúcich sa mena Držiteľa karty alebo Čísla kartového účtu akejkoľvek neoprávnenej tretej strane. 

6.7.Obchodník nesmie informovať žiadnu tretiu stranu o predmete alebo o obsahu tejto Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

6.8.Obchodník je vždy povinný prísne postupovať podľa a dodržiavať bezpečnostné pokyny a bezpečnostné usmernenia spoločnosti Teya, bez ohľadu na formu, v súvislosti s plnením Zmluvy o prijímaní platobných kariet a/alebo keď sa inak využívajú služby spoločnosti Teya, vrátane Internetového portálu obchodníka (B-Online). Obchodník je taktiež povinný držať sa inštrukcií spoločnosti Teya týkajúcich sa nevyhnutných zmien v systémoch Obchodníka, ktoré sa napájajú na spoločnosť Teya. Obchodník je zodpovedný za narušenie údajov v jeho pôsobnosti. 

6.9.Oprávnenému zástupcovi Obchodníka je udelený prístup do B-online a tento je zodpovedný za Obchodníkov prístup a v prípade potreby aj za udelenie prístupu iným osobám. 

7. Uchovávanie záznamov 

7.1.Obchodník je povinný uchovávať pôvodné čitateľné kópie všetkých Potvrdení o transakciách, záznamy elektronických údajov a/alebo Poukazy na vrátenie preplatku, ktoré súvisia s Transakciami predloženými spoločnosti Teya a všetkých nasledujúcich uskutočnených vrátení, v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet po dobu piatich (5) rokov. 

8. Povinnosť poskytnúť spoločnosti Teya informácie a prístup 

8.1.Obchodník musí bezodkladne písomne informovať spoločnosť Teya o nasledujúcom: 

(a)skutočné alebo domnelé narušenia bezpečnosti alebo Prípady narušenia údajov o účte v súlade s odsekom 6.5; 

(b)akákoľvek strata, krádež, zneužitie alebo skutočné alebo domnelé nepovolené použitie terminálov alebo systémov Obchodníka používaných na predkladanie žiadostí o autorizáciu alebo Transakcií spoločnosti Teya ; 

(c)podstatné zmeny v operáciách Obchodníka; 

(d)akékoľvek zmeny v oprávnených osobách Obchodníka s podpisovým právom; 

(e)akékoľvek zmeny v skutočnom vlastníctve a/alebo vlastníckej štruktúre Obchodníka; alebo 

(f)akékoľvek okolnosti, ktoré môžu brániť Obchodníkovi v tom, aby postupoval v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

8.2.Na požiadanie spoločnosti Teya, Obchodník musí bezodkladne písomne potvrdiť či došlo k akýmkoľvek udalostiam stanoveným v odseku 8.1. 

8.3.Spoločnosť môže z času na čas od Obchodníka požadovať poskytnutie kópií Potvrdení o transakciách a/alebo v prípade potreby poskytnutie akejkoľvek inej dokumentácie alebo údajov ako napríklad Listy s objednávkami zákazníkov, záznamy elektronických údajov a/alebo Poukazy na vrátenie preplatku v súvislosti s Transakciami predloženými spoločnosti Teya a/alebo nasledujúcimi uskutočnenými vráteniami. Obchodník je povinný poskytnúť tieto kópie spoločnosti Teya do dvadsiatich (20) Bankových dní od dátumu prijatia žiadosti spoločnosti Teya zo strany Obchodníka. 

8.4.Spoločnosti Teya musí byť umožnené vykonať due diligence preverenie Obchodníka, jeho konečných užívateľov výhod, riaditeľov a oprávnených zástupcov v zmysle právnych predpisov týkajúcich sa opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ako aj pravidiel Kartových schém. V súvislosti s due diligence preverením je spoločnosť Teya oprávnená kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy o prijímaní platobných kariet získavať informácie prostredníctvom systémov tretích strán alebo prostredníctvom poskytovateľov informácií, ku ktorým má spoločnosť Teya prístup. 

8.5.Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť všetky ostatné informácie a/alebo dokumentáciu rozumne požadovanú zo strany spoločnosti Teya, vrátane žiadostí o akékoľvek informácie týkajúce sa hĺbkového preverovania klientov a/alebo informácií o finančnom stave Obchodníka, vrátane kópií účtovnej závierky Obchodníka. 

8.6.Obchodník je povinný na žiadosť spoločnosti Teya, Kartových schém a/alebo kompetentného orgánu, ktorá má spoločnosť Teya vo svojej jurisdikcii, poskytnúť certifikačným orgánom a/alebo vyšetrovateľom prístup k zariadeniu a systémom Obchodníka na prijímanie Kariet. 

8.7.Obchodník je povinný udeliť spoločnosti Teya, Kartovým schémam a/alebo orgánu, ktorý má spoločnosť Teya vo svojej jurisdikcii, kedykoľvek prístup do svojich priestorov, vrátane obchodného miesta Obchodníka, a to bez požiadavky oznámenia vopred, okrem prípadu, ak oznámenie vopred vyžaduje zákon, na účely preverenia toho, či Obchodník postupuje v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

9. Právo Obchodníka používať Značky kartových schém a Značky spoločnosti Teya 

9.1.Ak nie je dohodnuté so spoločnosťou Teya inak a v zmysle ustanovenia odseku 9.2, Obchodník súhlasí so zobrazením a vystavením (a s ponechaním zobrazenia a vystavenia) promočných znakov alebo iných materiálov schválených spoločnosťou Teya na prominentnom mieste a môže používať názvy a dizajny schválené výhradne spoločnosťou Teya na označenie toho, ktoré Karty sú akceptované na platby, pričom tieto znaky by sa mali vystavovať minimálne tak prominentne ako propagačné znaky a iné materiály inej Kartových schém. Obchodník nemôže používať žiadne iné materiály vzťahujúce sa na spoločnosť Teya alebo na Kartové schémy bez schválenia spoločnosti Teya. 

9.2.Od Obchodníka sa nevyžaduje vystavenie propagačných znakov alebo iného podobného materiálu, pokiaľ nevykonáva predaj služieb a tovaru širokej verejnosti, alebo ak takýto postup je prísne zakázaný v zmysle uplatniteľného práva a pravidiel. 

9.3.V rozsahu, v akom spoločnosť Teya schvaľuje používanie servisných značiek alebo log akýchkoľvek Kartových schém a/alebo Značiek spoločnosti Teya, spoločnosť Teya prehlasuje Obchodníkovi, že je registrovaným používateľom servisných značiek alebo log Kartových schém a je majiteľom Značiek spoločnosti Teya. V rozsahu, v akom spoločnosť Teya schvaľuje používanie servisných značiek alebo log akýchkoľvek Kartových schém a/alebo Značiek spoločnosti Teya, spoločnosť Teya súhlasí, že odškodní Obchodníka a zbavuje ho povinnosti odškodnenie v prípade akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z používania týchto servisných značiek alebo log v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet a Štandardmi kartových schém. 

9.4.Spoločnosť Teya a/alebo Kartové schémy môžu kedykoľvek, na základe vlastného uváženia, oznámiť Obchodníkovi ukončenie používanie alebo vystavenia Značiek kartových schém, Značiek spoločnosti Teya a/alebo používania materiálov týkajúcich sa spoločnosti Teya alebo Kartových schém. Obchodník je povinný okamžite ukončiť používanie týchto predmetov po prijatí oznámenia. 

9.5.Žiadne ustanovenie Zmluvy o prijímaní platobných kariet nezabezpečuje Obchodníkovi nadobudnutie vlastnícka práva na duševné vlastníctvo majetku spoločnosti Teya alebo Kartových schém. Obchodník má výlučne právo na používanie duševného vlastníctva spoločnosti Teya alebo Kartových schém v zmysle ustanovení tohto odseku 9. 

IV. TRANSAKCIE A PREDKLADANIA

10. Autorizácia transakcií 

10.1.S výhradou odseku 10.3 Obchodník musí požiadať spoločnosť Teya o autorizáciu každej transakcie nad autorizačným limitom Obchodníka. Autorizačný limit Obchodníka predstavuje maximálnu hodnotu jednej Transakcie, ktorú Obchodník môže uskutočniť bez predchádzajúcej autorizácie od spoločnosti Teya, pričom táto suma je uvedená vo Formulári žiadosti Obchodníka alebo je inak oznámená spoločnosťou Teya Obchodníkovi. Pokiaľ nie je stanovený žiadny autorizačný limit v rámci Formuláru žiadosti Obchodníka, autorizačný limit Obchodníka bude nula a Obchodník bude vyžadovať autorizáciu od spoločnosti Teya za všetky Transakcie. Obchodník musí zabezpečiť, aby bol v každej žiadosti o autorizáciu správne identifikovaný MCC. 

10.2.Spoločnosť Teya prevádzkuje autorizačný systém, ktorý je prístupný prostredníctvom priamych elektronických komunikačných liniek. Obchodník si môže zriadiť online autorizačnú linku medzi predajným systémom alebo terminálom a systémom spoločnosti Teya. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Obchodník bude používať online linku na autorizáciu Transakcií. Obchodník je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby jeho zariadenia používané na pripojenie sa k autorizačnému systému spoločnosti Teya zodpovedalo a bolo nainštalované v súlade so Štandardmi kartových schém a Obchodnou zmluvou. 

10.3.V prípade vyššej sily, ktorá bráni Obchodníkovi v komunikácii s autorizačným systémom spoločnosti Teya a určeným autorizačným strediskom spoločnosti Teya, Obchodník môže predložiť neautorizovanú Transakciu spoločnosti Teya. Obchodník berie na vedomie, že takéto Transakcie nesú v sebe vyššie riziko toho, že budú predmetom Reklamácie (chargebacku), nakoľko neskôr môžu byť zo strany Držiteľa karty zamietnuté. Aby sa predišlo pochybnostiam, Obchodník je zodpovedný za všetky Reklamácie (chargebacky) a súvisiace náklady v súlade s odsekom 14. 

10.4.Udelenie autorizácie pred spracovaním Transakcie nepredstavuje akceptovanie alebo potvrdenie o platnosti Transakcie. Transakcia môže byť predovšetkým predmetom Reklamácie (chargebacku) v neskoršom termíne v súlade so Štandardmi kartových schém. Okrem toho spoločnosť Teya môže následne určiť, že Transakcia je Nezákonnou transakciou, napriek tomu, že bola udelená autorizácia. Obchodník takisto berie na vedomie, že okrem iného, všetky Transakcie, ktoré neboli overené Držiteľom karty, a to buď prostredníctvom PIN kódu, podpisu alebo metód 3D Secure, môžu byť neskôr odmietnuté Držiteľom karty. 

10.5.Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo obmedziť alebo zakázať prijatie Transakcií, Kariet alebo mien, v prípade, že to považuje za vhodné. Okolnosti, za ktorých môže Spoločnosť Teya môže uplatňovať toto práva v prípade existencie nasledujúcich okolností: 

(a)ak existujú devízové kontroly alebo podobné miestne zákony alebo predpisy zakazujúce vývoz Transakcií alebo údajov o Transakcii do zahraničia; 

(b)ak spoločnosť Teya alebo Obchodník má dôvod byť presvedčený o tom, že Držiteľ karty, Karta alebo Číslo kartového účtu boli alebo potenciálne budú zapojení do podvodnej činnosti alebo zanedbania povinnosti pri získavaní tovaru a služieb, prípade to môže viesť aj k zlyhaniu vyberania dlžných súm od Držiteľa karty; 

(c)Nadmerná činnosť; 

(d)v prípade, že spoločnosť Teya si je vedomá alebo má podozrenie na to, že Transakcia je Nezákonnou transakciou; 

(e)v prípade, že to od spoločnosti Teya vyžaduje zákon alebo Kartová schéma; 

(f)v prípade, že spoločnosť Teya si je vedomá alebo má podozrenie na to, že postup Obchodníka nie je v súlade so Zmluvou o prijímaní platobných kariet a/alebo Štandardmi kartových schém; alebo 

(g)v prípade, ak sa Teya rozhodne znemožniť Vrátenia peňazí v zmysle ustanovenia odseku 5.5. 

11. Potvrdenia o transakciách 

11.1.Terminál Obchodníka musí vytvoriť elektronické Potvrdenie o transakcii pre každú transakciu, vrátane Vrátenia peňazí. Kópia Potvrdenia o transakcii musí byť poskytnutá Držiteľovi karty, okrem prípadu, ak takéto potvrdenie odmietne prevziať. 

11.2.Každé vystavené Potvrdenie o transakcii musí obsahovať nasledujúce: 

(a)Názov DBA Obchodníka, pod ktorým podniká, adresa ulice, mesta a štátu/krajiny; 

(b)typ Potvrdenia o transakcii (predaj, vyplatenie hotovosti, vrátenie); 

(c)Číslo kartového účtu, pričom sa zobrazujú iba posledné štyri (4) číslice z Čísla kartového účtu. Všetky predchádzajúce číslice musia byť nahradené náhradnými znakmi, ako napríklad „X“, „*“ alebo „#“, ktoré nie sú prázdnymi medzerami alebo numerickými znakmi; 

(d)suma Transakcie (alebo kreditu) uvedená v mene Transakcie; 

(e)dátum Transakcie (alebo dátum prípravy kreditu); 

(f)autorizačný kód; 

(g)v prípade Transakcií v prítomnosti Karty, elektronický záznam údajov z magnetického prúžku alebo čipu alebo údaje o Držiteľovi karty zadané pomocou kľúča; 

(h)v prípade Čipovej transakcie, štítok aplikácie a podľa vlastného uváženia spoločnosti Teya, certifikát (úplný) Transakcie a súvisiace údaje. 

(i)na kópii Potvrdenia o transakcii pre Obchodníka iba v prípade Transakcií v prítomnosti karty vhodný priestor pre podpis Držiteľa karty, pokiaľ sa Transakcia nerealizuje PIN kódom, nakoľko sa tam použije Metóda overenia Držiteľa karty (CVM) alebo je to bez CVM; a 

(j)iba na Potvrdeniach o vrátení peňazí, podpis Obchodníka. 

11.3.Obchodník oprávňuje spoločnosť Teya na vydanie Potvrdení o transakciách a akékoľvek iné údaje alebo iné informácie týkajúce sa Potvrdení o transakciách zástupcovi spoločnosti Teya, Kartovým schémam alebo inej tretej strane, pokiaľ je to rozumne potrebné na účely splnenia povinností spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo povinnosti spoločnosti Teya ako člena Kartových schém. 

12. Predkladanie transakcií 

12.1.Obchodník je povinný predkladať spoločnosti Teya alebo kancelárii oprávnenej spoločnosťou Teya (ktorá bude priebežne informovať spoločnosť Teya ) súhrn všetkých platných Transakcií Obchodníka, ktoré predtým ešte neboli predložené. 

12.2.Každá platná Transakcia musí byť predložená do troch (3) Bankových dní po dátume Transakcie. Podľa toho je Obchodník povinný predložiť súhrn Transakcií minimálne raz za každé tri (3) Bankové dni. Obchodník však môže predkladať súhrn Transakcií aj častejšie a spoločnosť Teya odporúča predkladanie na dennej báze. 

12.3.Obchodník nemôže predložiť Transakciu, kým nenastane nasledujúce: (a) Transakcia je ukončená; (b) tovar a služby sú dodané alebo poskytnuté, to sa však nevzťahuje na prípad čiastočnej alebo úplnej zálohovej platby; (c) získa sa súhlas Držiteľa karty pre opakujúcu sa Transakciu 

12.4.Obchodník nesmie predložiť rovnakú Transakciu viac ako jedenkrát, s výnimkou podľa ustanovenia odseku 12.8. 

12.5.Obchodník nesmie predkladať žiadne Nezákonné transakcie. 

12.6.Každé predkladanie Transakcií musí obsahovať informácie, ktoré musia byť uvedené na Potvrdení o transakcii pre danú Transakciu, spolu s MCC Obchodníka a ID účtu obchodníka, pokiaľ s tým spoločnosť Teya písomne nesúhlasí, že by predkladaní informácií môžu byť niektoré vynechané. 

12.7.Každé prekladanie Transakcie musí byť vo forme, ktoré je v súlade s požiadavkami Kartových schém. 

12.8.Ak prekladanie Transakcie nezodpovedá požiadavkám Kartových schém, alebo ak informácie o Transakcii uvedené v predkladaní nie sú postačujúce na to, aby poskytli Držiteľovi karty prehľad o jeho Transakciách, spoločnosť Teya bude využívať rozumne možné prostriedky na to, aby čo najskôr na to upozornila Obchodníka. V takejto situácii môže Obchodník opätovne predložiť podanie alebo Transakciu (podľa toho, čo sa hodí) v priebehu siedmich (7) dní od dátumu pôvodného predloženia. Ak Obchodník opätovne predloží podanie alebo Transakciu (podľa toho, čo sa hodí) po siedmich (7) dňoch po pôvodnom dátume predloženia, Obchodník bude zodpovedný za všetky Reklamácie (chargebacky), ktoré vzniknú ako dôsledok predloženia. 

12.9.Obchodník je povinný dodržiavať všetky inštrukcie spoločnosti Teya týkajúce sa prijímania kariet. 

13. Služba platby na splátky 

13.1.Ustanovenia tohto odseku 13 sa budú uplatňovať v prípade, že Kartové systémy požaduje od Obchodníka ponúknuť Služby platby na splátky, alebo v prípade, že spoločnosť Teya súhlasila v písomnej forme s tým, aby mohol Obchodník ponúkať Služby platby na splátky. 

13.2.V prípade, že Obchodník ponúka alebo sa od neho vyžaduje ponúkanie Služby platby na splátky, Obchodník by mal zabezpečiť, aby jeho POS terminály umožňovali poskytovanie služby platby na splátky. 

13.3.Potvrdenie o transakcii musí obsahovať nasledujúce dodatočné informácie pre platby na splátky: 

(a)vyhlásenie, že bola vybratá platba na splátky; 

(b)počet platieb na splátky; a 

(c)vyhlásenie, že Držiteľ karty by mal kontaktovať svoju banku pre získanie ďalších informácií. 

14. Reklamácie (chargebacky) a nadmerná činnosť 

14.1.Reklamácie (chargebacky) budú riešené podľa Štandardov kartových schém jednotlivých Kartových schém. Práva Obchodníka namietať Reklamácie (changebacky) budú v súlade s pravidlami namietania príslušnej Kartových schém. 

14.2.Všetky Reklamácie (chargebacky) má na zodpovednosti Obchodník a Obchodník musí spoločnosti Teya zaplatiť všetky Reklamácie (chargebacky) na jej žiadosť, ako aj všetky poplatky spojené s Reklamáciami (chargebackmi). Pokiaľ je Reklamácia (chargeback) urobená v inej mene ako je Mena vysporiadania Obchodníka, v deň prijatia Reklamácie (chargebacku) spoločnosťou Teya dôjde ku konverzii hodnoty Reklamácie (chargebacku). Obchodník bude zodpovedný za akékoľvek rozdiely vo výmennom kurze, bez ohľadu na to, či budú znižovať alebo zvyšovať vysporiadanie Obchodníka v dotknutej mene vysporiadania. 

14.3.V prípade, že Spoločnosť Teya dostane od Kartových schém pokutu v dôsledku Nadmernej činnosti Obchodníka, alebo v dôsledku toho, že hodnota Obchodníkových Vrátení v prípade Transakcií spracúvaných v príslušnom kalendárnom mesiaci presiahne 5% Hodnoty transakcie, takéto pokuty, náklady alebo poplatky budú uhradené Obchodníkom na základe žiadosti. 

V. VYSPORIADANIE, POPLATKY A PLATBA

15. Vysporiadanie platných Transakcií 

15.1.Za predpokladu, že Obchodník bude dodržiavať podmienky tejto Zmluvy o prijímaní platobných kariet, spoločnosť Teya bude, v zmysle podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet, priamo vysporiadať voči Obchodníkovi všetky platné Transakcie, ktoré Obchodník predložil. 

15.2.V zmysle ďalších podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet, vrátane práva spoločnosti Teya na zadržanie vysporiadania v zmysle odseku 21, spoločnosť Teya vyplatí Obchodníkovi v Deň vysporiadania Hodnotu vysporiadania za všetky nevysporiadané, platné nákupné Transakcie predložené Obchodníkom. 

15.3.Platby z vysporiadania budú uskutočnené spoločnosťou Teya na bankový účet v mene Obchodníka. Prvotným účtom Obchodníka pre vysporiadanie je účet uvedený vo Formulári žiadosti Obchodníka. Obchodník musí informovať spoločnosť Teya, ak chce zmeniť vysporiadacie účty, zaslaním podpísaného zmenového formulára spoločnosti Teya spolu s potvrdzujúcimi bankovými údajmi, pričom týmto neodvolateľne poskytne autorizáciu na vyplatenie vysporiadania na vysporiadací účet určený na zmenovom formulári. Spoločnosť Teya môže zamietnuť zmenu vysporiadacieho účtu, pokiaľ sa domnieva, že týmto by mohli byť spoločnosť Teya alebo jej poskytovatelia vystavení ďalším rizikám. 

15.4.Spoločnosť Teya bude mať právo na získavanie platby od Kartových schém v súvislosti s Transakciami predloženými spoločnosti Teya. Obchodník berie na vedomie, že si nemôže uplatniť priame nároky voči Kartovým schémam v súvislosti s Transakciami predloženými spoločnosti Teya. 

15.5.Obchodník bude oprávnený na vyplatenie Hodnoty vysporiadania v súvislosti s platnými Transakciami iba na svoj špecifikovaný bankový účet od dátumu, kedy je spoločnosť Teya povinná uskutočniť vysporiadanie platby v súvislosti s týmito Transakciami a v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. Obchodník nemá nárok na žiadne úroky z čiastok, ktoré drží spoločnosť Teya v súvislosti s Transakciami ešte pred vznikom povinnosti spoločnosti Teya realizovať vysporiadanie platby na špecifikovaný bankový účet Obchodníka v súvislosti s týmito Transakciami. 

15.6.V prípade, ak sa bude rozhodovať o žiadosti Obchodníka o častejšie ako mesačné vysporiadanie, bude sa brať v úvahu uzatvorenie hodnotenia kredibility Obchodníka a posúdenie rizika. Na základe zvýšeného rizika alebo hodnotenia kredibility Obchodníka môže spoločnosť Teya bez upozornenia zmeniť Cyklus Vysporiadania, a to kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy. 

15.7.Spoločnosť Teya pripraví list o vysporiadaní/oznámenie o vysporiadaní v súvislosti s vysporiadaním platby, ktoré sa potom sprístupní Obchodníkovi. List o vysporiadaní/oznámenie o vysporiadaní bude obsahovať informácie o výške vyplatenej čiastky a bude špecifikovať Transakcie zahrnuté do vysporiadania, ako aj všetky Poplatky a iné zrážky, úpravy alebo započítania. 

15.8.Prijatie a/alebo vysporiadanie Transakcií zo strany spoločnosti Teya a/alebo zahrnutie Transakcií spoločnosťou Teya do listu o vysporiadaní/oznámenia o vysporiadaní alebo iného oznámenia o tom, že Transakcie majú byť vysporiadané nebude a nebude sa ani považovať za záväzné na strane spoločnosti Teya, čo sa týka platnosti týchto Transakcií. Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo na zamietnutie akejkoľvek Transakcie v akomkoľvek bode, pokiaľ zistí alebo má podozrenie, že sa jedná o Nezákonnú transakciu. 

15.9.Pokiaľ bude v tom istom čase spoločná hodnota vrátení peňazí, reklamácií, poplatkov alebo iných súm, ktoré Obchodník dlží spoločnosti Teya vyššia ako súhrnná hodnota Obchodníkovho vysporiadania, vyplatí Obchodník Záporný zostatok v termíne splatnosti. Termín splatnosti nastane sedem dní po dátume, kedy Záporný zostatok vznikne. V prípade, ak termín splatnosti pripadne na deň pracovného pokoja, platba bude uskutočnená na prvý nasledujúci pracovný deň. 

15.10.Obchodník nemá právo na obdržanie Hodnoty vysporiadania, t.j. hodnoty platných transakcií, od spoločnosti Teya, do doby, kým platba za ne nebude od Kartových schém a/alebo od príslušného vydavateľa karty prijatá spoločnosťou Teya. Obchodník nemá právo na úrok z transakcií odo dňa predkladania ako ani z iných prostriedkov držaných spoločnosťou Teya. 

16. Úroky 

16.1.Do doby, kedy Obchodník zaplatí Záporný zostatok späť spoločnosti Teya, bude platiť Obchodník spoločnosti Teya úroky z celkovej hodnoty Záporného zostatku, a to nasledovne: 

(a)od prvého dňa Záporného zostatku do splatenia Záporného zostatku spoločnosti Teya bude Obchodník platiť spoločnosti Teya úrok z celkovej hodnoty Záporného zostatku v úrokovej sadzbe stanovenej v Sadzobníku. Spoločnosť Teya je oprávnená zmeniť výšku úrokovej sadzby v súlade s odsekom 30.1; 

(b)od termínu splatnosti stanoveného v odseku 2515.9 do splatenia Záporného zostatku spoločnosti Teya bude Obchodník popri úroku stanovenom pod písmenom (a) tohto odseku vyššie platiť taktiež úrok z omeškania v úrokovej sadzbe stanovenej na internetovej stránke Centrálnej banky Islandu https://www.cb.is/other/keyinterest-rate/ v tabuľke Penalty rates, pokiaľ nebude v Sadzobníku uvedené inak. 

16.2.Výpočet úrokov je založený na 30 úrokových dňoch za mesiac a 360 úrokových dňoch za rok. Úroky sa počítajú zo Záporného zostatku na konci každého dňa a pripisujú sa na účet Obchodníka. Úroky sa nepočítajú za deň, kedy dôjde k zaplateniu Záporného zostatku. Všetky platby uskutočnené Obchodníkom v súvislosti s dlhom sú najskôr použité na úhradu úrokov, úrokov z omeškania a ďalších a nákladov, vrátane súvisiacich nákladov vymáhania a právneho zastúpenia. 

17. Nezákonné transakcie 

17.1.Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Teya nebude povinná vysporiadať alebo uhradiť platbu Obchodníkovi v súvislosti s Nezákonnými transakciami a Obchodník nebude mať nárok na žiadnu platbu v súvislosti s Nezákonnými transakciami. 

17.2.Ak spoločnosť vysporiada Transakciu, o ktorej neskôr zistí, alebo má na to dôvodné podozrenie, že je Nezákonnou transakciou, spoločnosť Teya bude oprávnená na okamžité vrátenie Hodnoty vysporiadania príslušnej Transakcie od Obchodníka a bez obmedzenia akýchkoľvek iných práv spoločnosť Teya alebo bez rizika postihu, spoločnosť Teya môže odpočítať Hodnotu vysporiadania danej Transakcie z akéhokoľvek budúceho vysporiadania s daným Obchodníkom. 

17.3.Bez ohľadu na vyššie uvedené, Obchodník bude povinný zaplatiť spoločnosti Teya Poplatky za Nezákonné transakcie, ako keby sa jednalo o platné Transakcie, ako aj ďalšie čiastky, ktoré si spoločnosť Teya môže nárokovať od Obchodníka v zmysle ustanovení Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

17.4.Aby sa predišlo pochybnostiam, ustanovenia odsekov 17.1-17.3 sa budú uplatňovať bez ohľadu na to, či sa od spoločnosti Teya vyžaduje vrátenie alebo je schopná vrátiť akékoľvek finančné čiastky týkajúce sa Transakcií Kartovým schémam, Vydavateľovi karty alebo Držiteľovi karty. 

18. Minimálna suma vysporiadania 

18.1.Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo na stanovenie výšky Minimálnej sumy vysporiadania. Ak je Hodnota vysporiadania nižšia ako Minimálna suma vysporiadania, platba bude posunutá na nasledujúci Deň vysporiadania, kedy kumulovaná Hodnota vysporiadania dosiahne Minimálnu sumu vysporiadania. 

18.2.Ak je Hodnota vysporiadania platných Transakcií určených na vysporiadanie v Deň vysporiadania nižšia ako je Minimálna suma vysporiadania, vysporiadanie takýchto Transakcií bude posunuté na nasledujúci plánovaný Deň vysporiadania, kedy sa Hodnota vysporiadania platných Transakcií určených na vysporiadanie rovná alebo prevyšuje Minimálne sumu vysporiadania. 

19. Poplatky a iné sumy splatné Obchodníkom 

19.1.Obchodník požaduje, aby mu Teya účtovalo Blended platobnú schému bez uvedenia jednotlivých kategórií poplatkov a iných značiek platobných kariet s inými Interchange poplatkami. Ak si obchodník želá, aby mu boli účtované poplatky za inú platobnú schému ako Blended, prosím, kontaktujte Teya. Obchodník tiež žiada, aby individuálne špecifikované informácie o poplatkoch obchodníka zo strany Teya, Interchange poplatkoch a poplatkoch platobných schém neboli konkretizované na obchodnej zmluve. Oddelené informácie o stiahnutých poplatkoch budú uverejnené na webovom portáli pre obchodníka. 

19.2.Obchodník je povinný platiť Poplatky spoločnosti Teya. Výmenné poplatky, Poplatky kartových schém alebo Servisné poplatky, ktoré sa účtujú na Transakciu, budú splatné v čase predloženia Transakcie. Poplatky za spracovanie transakcií budú splatné v čase požiadania o autorizáciu v súvislosti s Transakciou. Poplatky vysporiadania SWIFTu budú splatné v čase vysporiadania platby. Poplatky za Reklamácie (chargebacky) budú splatné v čase iniciovania Reklamácie (chargebacku). Všetky ostatné Servisné poplatky a iné poplatky budú splatné v čase poskytnutia služby zo strany spoločnosti Teya alebo keď spoločnosť Teya bude oprávnená na ich zaplatenie v súlade s podmienkami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

19.3.Obchodník je povinný zaplatiť spoločnosti Teya na jej žiadosť aj akékoľvek iné čiastky, ktoré musí spoločnosti Teya zaplatiť Obchodník v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo ako výsledok porušenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet zo strany Obchodníka, vrátane všetkých Vrátení preplatkov, Reklamácií (chargebackov), vyplatenia nákladov na prevod cudzej meny, vyplatenia pokút, posúdenia rozsahu škôd a odškodnenia alebo úhrady škôd. 

19.4.Obchodník bude plne zodpovedný za všetky náklady týkajúce sa splnenia a výkonu povinností v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet, vrátane aj nákladov Iných spracovateľov - tretích strán, ktoré poskytujú služby Obchodníkovi. V prípade, že spoločnosť Teya hradí akékoľvek náklady Iných spracovateľov - tretích strán, ktoré poskytujú služby Obchodníkov, Obchodník je povinný na žiadosť spoločnosti Teya uhradiť jej tieto čiastky. 

19.5.Spoločnosť Teya bežne odpočíta všetky Poplatky alebo iné sumy, ktoré musí Obchodník zaplatiť v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet z vysporiadacích platieb v súlade s odsekom 20. Spoločnosť Teya si však vyhradzuje právo požadovať od Obchodníka zaplatiť priamo spoločnosti Teya všetky Poplatky a iné sumy, ktoré Obchodník dlhuje spoločnosti Teya a Obchodník nebude oprávnený započítať alebo zadržať akékoľvek Poplatky alebo iné sumy splatné spoločnosti Teya voči vysporiadacím platbám alebo iným sumám, ktoré musí spoločnosť Teya uhradiť Obchodníkovi. Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo na zinkasovanie všetkých Poplatkov a iných súm, ktoré Obchodník dlhuje spoločnosti Teya prostredníctvom inkasa. Aby sa predišlo pochybnostiam, nároky spoločnosti Teya voči Obchodníkovi za Poplatky a iné sumy, ktoré musí zaplatiť Obchodník, sa nebudú obmedzovať na čiastky získateľné z vysporiadacích platieb, z rezerv alebo inak v zmysle ustanovenia odseku 19 a Obchodník naďalej bude zodpovedný za zaplatenie všetkých ostatných súm, ktoré musí Obchodník uhradiť v súvislosti so Zmluvou o prijímaní platobných kariet. 

Ak si Obchodník zvolil nezmiešané (IC++) poplatky za služby Obchodníka, Obchodník berie na vedomie, že poplatky za systém a výmenné poplatky účtované Kartovými systémami a Vydavateľmi kariet sa môžu z času na čas meniť podľa toho, ako ich určujú Kartové systémy a čiastočne Vydavatelia kariet. V dôsledku toho si spoločnosť Teya vyhradzuje právo na zmenu Poplatkov za systém a/alebo výmenných poplatkov, a to bez predchádzajúceho upozornenia Obchodníka. 

Služby spoločnosti Teya môžu byť ponúkané v spolupráci s treťou stranou prostredníctvom mobilnej aplikácie, webovej stránky alebo iného softvéru tejto tretej strany. V takýchto prípadoch sa vzťah Obchodníka s treťou stranou bude riadiť samostatným obchodným vzťahom medzi Obchodníkom a takouto treťou stranou. Spoločnosť Teya je výlučne zodpovedná za svoje platobné služby poskytované spoločnosťou Teya v rámci služieb tretích strán. Teya nezodpovedá za funkčnosť služieb tretej strany. Ak sa Obchodník a tretia strana dohodnú, Teya môže v mene tretej strany vyberať aj poplatky za služby. 

20. Zrážky, úpravy a rezerva na riziká 

20.1.Spoločnosť môže odpočítať nasledujúce sumy z Hodnoty vysporiadania, alebo pridať k tejto hodnote v prípade úpravy v prospech Obchodníka, pričom sa Hodnota vysporiadania vzťahuje na platné nákupné Transakcie určené na vysporiadanie, a to v rozsahu, v akom ešte neboli Obchodníkom uhradené spoločnosti Teya, alebo v prípade úpravy v prospech Obchodníka, spoločnosťou Teya Obchodníkovi: 

(a)Poplatky; 

(b)akékoľvek sumy, ktoré sú výsledkom Reklamácie (chargebacku) a poplatky s nimi súvisiace; 

(c)akékoľvek Vrátenia peňazí; 

(d)akékoľvek iné poplatky alebo zrážky, ktoré je spoločnosť Teya oprávnená uskutočniť v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet; 

(e)akékoľvek iné sumy, ktoré Obchodník dlhuje spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet a v dôsledku porušenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet zo strany Obchodníka, vrátane prípadu, ak je to v dôsledku skutočných alebo domnelých Nezákonných transakcií, náklady na prepočet meny, vyplatenie poplatkov Iného spracovateľa - tretej strany a/alebo vyplatenie akýchkoľvek pokút a zistení rozsahu škôd a odškodnenia, ako aj úhrady škôd; 

(f)všetky daňové alebo oficiálne poplatky, vrátane DPH, vyrubenej na čiastky splatné spoločnosťou Teya Obchodníkovi podľa Zmluvy o prijímaní platobných kariet, ktoré spoločnosť Teya vyčísli Obchodníkovi a zaplatí príslušnému orgánu; a 

(g)opravy v prípade nesprávneho vysporiadania. 

20.2.Všetky zrážky a úpravy uskutočnené v zmysle tohto odseku 20 musia byť písomne zdokumentované spoločnosťou Teya. Všetky sumy, ktoré sa odpočítali alebo pridali k Hodnote transakcie v zmysle tohto odseku 20 sa budú považovať za zaplatené v deň uskutočnenia zrážky alebo úpravy. 

20.3.Bez ohľadu na odsek 20.1, v zákonom povolenom rozsahu môže spoločnosť Teya vo forme písomného oznámenia započítať akékoľvek sumy, ktoré Obchodníkovi dlhuje v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo z iného dôvodu, voči sumám, ktoré spoločnosti Teya dlhuje Obchodník v zmysle alebo v súvislosti s Obchodnou zmluvou alebo akoukoľvek inou dohodou. 

20.4.Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo, jednak ako súčasť prvotného prijatia Obchodníka a ako súčasť priebežného riadenia a hodnotenia rizika, požadovať od Obchodníka poskytnutie takých dodatočných finančných garancií alebo zábezpek, ktoré spoločnosť Teya môže považovať za vhodné. Ak spoločnosť Teya požiada o dodatočné finančné záruky alebo zábezpeku po uzavretí Zmluvy o prijímaní platobných kariet, táto žiadosť sa bude považovať za úpravu Zmluvy o prijímaní platobných kariet v zmysle odseku IX Zmeny. Ak Obchodník nevypovie Zmluvu o prijímaní platobných kariet v súlade s odsekom 32 potom, ako spoločnosť Teya požiadala o dodatočné finančné záruky alebo zábezpeku, predpokladá sa, že Obchodník prijal túto úpravu. 

21. Právo spoločnosti Teya na zadržanie platby 

21.1.Spoločnosť Teya môže právoplatne zadržať nevyplatené a/alebo nasledujúce vysporiadania a/alebo vyplatenie z rezerv voči Obchodníkovi za nasledujúcich okolností: 

(a)v prípade akýchkoľvek Transakcií, u ktorých spoločnosť Teya má podozrenie, že nie sú platnými Transakciami, spoločnosť Teya môže zadržať platbu, kým sa nepresvedčí o tom, že Transakcie sú platnými Transakciami; 

(b)v prípade, že Teya alebo akákoľvek iná osoba požiadala Obchodníka o poskytnutie informácií v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet, spoločnosť Teya môže zadržať platbu, kým tieto informácie nie sú poskytnuté k spokojnosti spoločnosti Teya ; 

(c)v prípade porušenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet a/alebo Štandardov kartových schém zo strany Obchodníka, spoločnosť Teya môže zadržať platbu až do nápravy porušenia a kým nie sú zo strany Obchodníka splnené všetky záväzky vyplývajúce z porušenia; 

(d)v prípade podozrenia na podvod Obchodníka alebo potenciálneho porušenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet a/alebo Štandardov kartových schém, spoločnosť Teya môže zadržať platby až kým spoločnosť Teya neuzavrie vyšetrenie a spoločnosť Teya ku svojej spokojnosti zistí, že nedošlo k podvodu alebo porušeniu Zmluvy o prijímaní platobných kariet a/alebo Štandardov kartových schém zo strany Obchodníka; 

(e)v prípade Reklamácií (chargebackov) alebo iných činností Obchodníka, ktoré môžu vystaviť spoločnosť Teya kreditnému riziku podľa určenia spoločnosťou Teya, spoločnosť môže zadržať platby až kým spoločnosť Teya neuzavrie vyšetrenie a spoločnosť Teya ku svojej spokojnosti zistí, že nebude vystavená kreditnému riziku; 

(f)v prípade, že sa spoločnosť Teya dôvodne domnieva, že sumy, ktoré majú byť prijaté v súvislosti s Transakciami nepokryjú budúce záväzky Obchodníka voči spoločnosti Teya, najmä Poplatky, Reklamácie (chargebacky) alebo Vrátenia peňazí, spoločnosť Teya môže zadržať platbu až kým spoločnosť Teya k svojej spokojnosti nezistí, že sumy, ktoré majú byť prijaté v súvislosti s Transakciami dostatočne pokryjú budúce záväzky Obchodníka; 

(g)v prípade, že Obchodník trpí finančnými ťažkosťami, ktoré by podľa názoru a vlastného uváženia spoločnosti Teya mohli jej spôsobiť utrpenie škody, spoločnosť Teya môže zadržať platbu až kým sa nevyriešia finančné ťažkosti Obchodníka; 

(h)v prípade, že spoločnosti Teya to prikáže alebo od nej vyžaduje Kartová schéma, spoločnosť Teya môže zadržať platbu tak dlho ako je to uvedené v pokynoch alebo v požiadavkách Kartových schém; alebo 

(i)v prípade, že spoločnosť nie je alebo sa dôvodne domnieva, že nie je v zmysle zákona oprávnená uhradiť platbu Obchodníkovi, spoločnosť Teya zadrží platbu do tej doby, kedy bude oprávnená uhradiť platbu Obchodníkovi. 

21.2.V zákonom povolenom rozsahu je spoločnosť Teya povinná informovať Obchodníka o zadržanej platbe a o dôvode zadržania platby. Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo na zmenu alebo uvedenie dodatočných dôvodov na zadržanie platby, v prípade, že sa spoločnosť Teya dozvie o nových skutočnostiach, ktoré by nezávisle zabezpečili spoločnosti Teya právo na zadržanie v súlade s týmto odsekom 21.1. 

21.3.V prípade, že pominú okolnosti, ktoré oprávňovali spoločnosť Teya k zadržaniu platieb, spoločnosť Teya uskutoční vysporiadanie platby pri nasledujúcom plánovanom Dátume vysporiadania, za predpokladu, že vtedy nebudú existovať žiadne okolnosti, ktoré by oprávňovali spoločnosť Teya k zadržaniu platby. 

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

22. Ochrana osobných údajov 

22.1.Súhlas so spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom stanovuje podmienky spracúvania osobných údajov v súvislosti s Držiteľmi kariet a/alebo Transakciami, ako aj práva a povinnosti spoločnosti Teya a Obchodníka. Bez ohľadu na Súhlas so spracúvaním údajov alebo na akékoľvek iné špecifické ustanovenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet vzťahujúce sa na nakladanie s údajmi a bezpečnosť údajov, je Obchodník vždy povinný dodržiavať všetky príslušné zákonné predpisy a pravidlá vzťahujúce sa na ochranu údajov, a to aj v súvislosti s Držiteľom karty a informáciami o Transakciách. 

22.2.Bezpečnosť údajov je pre spoločnosť Teya mimoriadne dôležitá a spoločnosť Teya zaviedla vhodné bezpečnostné opatrenia, aby zabránila náhodnej strate, použitiu, neoprávnenému prístupu, zmene alebo zverejneniu údajov obchodníka, osobných údajov a údajov držiteľa karty. Okrem toho Teya obmedzuje prístup k Osobným údajom na zamestnancov, zástupcov, dodávateľov a iné tretie strany, ktoré ich potrebujú poznať z obchodného hľadiska. Spoločnosť Teya má zavedené postupy pri podozrení na porušenie ochrany osobných údajov a v prípade, že to od spoločnosti Teya vyžaduje zákon, oznámi porušenie ochrany osobných údajov Obchodníkovi a všetkým príslušným regulačným orgánom. 

22.3.Spoločnosť Teya je jediným vlastníkom všetkých údajov a informácií, ktoré sú uvedené v systéme, ako napríklad informácií o karte. Využívanie vyššie uvedených údajov sa však obmedzuje na priame alebo nepriame využívanie na účely Zmluvy o prijímaní platobných kariet a iba na účely stanovené v politikách spoločnosti Teya na ochranu osobných údajov. 

22.4.Spoločnosť Teya nesmie za žiadnych okolností poskytnúť Obchodníkovi informácie o Držiteľovi karty. 

22.5.V zákonom povolenom rozsahu môže spoločnosť Teya vykonávať kontroly, sledovanie alebo dohľad nad Obchodníkom alebo nad obchodným miestom Obchodníka, a to buď diaľkovo alebo osobne, uskutočniť audit a sledovať dodržiavanie podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet zo strany Obchodníka. 22.5. V niektorých prípadoch, vrátane vtedy, keď spoločnosť Teya vypovie Zmluvu o prijímaní platobných kariet, sa od spoločnosti Teya môže požadovať, aby poskytla informácie o Obchodníkovi Kartovým schémam. Okrem toho spoločnosť Teya môže informovať Kartové schémy a všetky kompetentné orgány o individuálnych Transakciách a/alebo o celkovom obrate Obchodníka, a to buď podľa konkrétnych kariet alebo v agregátnom formáte. Spoločnosť Teya môže ďalej poskytovať požadované informácie a/alebo dokumenty bankám spoločnosti Teya pre vysporiadanie, a to za predpokladu, že takáto požiadavka dotknutej banky je súčasťou due diligence preverenia tejto banky ohľadom vysporiadania s Obchodníkom. Obchodník súhlasí s takýmto poskytnutím informácií zo strany spoločnosti Teya a Obchodník si nemôže voči spoločnosti Teya uplatniť žiadny nárok vyplývajúci z takéhoto poskytnutia údajov. 

VII. ZODPOVEDNOSŤ

23. Odškodnenie zo strany Obchodníka 

23.1.Obchodník súhlasí s tým, že nahradí spoločnosti Teya a bude ju chrániť pred akýmikoľvek stratami, nárokmi, žalobami, záujmami, zodpovednosťou, pokutami, trestami alebo nákladmi (vrátane primeraných právnych nákladov), ktoré vznikli spoločnosti Teya vyplývajúc z alebo v súvislosti s čímkoľvek, čoho sa Obchodník, jeho zástupcovia alebo predstavitelia (alebo ich zamestnanci) dopustili z nedbanlivosti, úmyselne, bezprávne alebo nezákonne, prípadne čo neurobili, v súvislosti so Zmluvou o prijímaní platobných kariet alebo ako výsledok porušenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet, vrátane všetkých pokút alebo vyčíslených škôd, ktoré vyplývajú z nedodržania Štandardov kartových schém alebo iných predpisov. Náhrada škody je nad rámec a neobmedzuje všeobecné zákonné práva spoločnosti Teya vyplývajúce z porušenia zmluvy zo strany Obchodníka, najmä práva na náhradu škôd. 

23.2.Obchodník súhlasí s tým, že spoločnosť Teya bude oprávnená, podľa svojho vlastného rozumného uváženia, prijať, namietať, urovnať alebo inak nakladať s akýmikoľvek nárokmi, domnelými nárokmi, stratou alebo záväzkom, ktoré sú voči nej uplatnené a nebude mať v súvislosti s nimi žiadne záväzky voči Obchodníkovi. 

24. Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Teya 

24.1.V zmysle ustanovenia odseku 24.3, spoločnosť Teya nebude Obchodníkovi za žiadnych okolností zodpovedať za nasledujúce: 

(a)ušlý zisk; 

(b)strata predaja alebo obchodu; 

(c)strata dohôd alebo zmlúv; 

(d)strata predpokladaných úspor; 

(e)strata alebo poškodenie dobrej povesti; alebo 

(f)nepriama alebo následná strata. 

24.2.S výhradou ustanovenia odseku 

24.3a okrem v súvislosti s povinnosťou spoločnosti Teya zaplatiť Hodnotu vysporiadania platných Transakcií pri splatnosti, celková zodpovednosť spoločnosti Teya za všetky straty, nároky alebo škody vyplývajúce zo všetkých porušení Zmluvy o prijímaní platobných kariet zo strany spoločnosti Teya budú obmedzené do výšky Poplatkov, ktoré spoločnosť Teya prijala od Obchodníka za obdobie dvanástich (12) mesiacov pred porušením zmluvy. 

24.3.Žiadne ustanovenia odseku 24.1 alebo 24.2 nebude obmedzovať žiadnu zodpovednosť, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov nemôže obmedziť. 

VIII. TRVANIE A UKONČENIE

25. Trvanie Zmluvy o prijímaní platobných kariet 

25.1.Pokiaľ to nie je inak uvedené na Formulári žiadosti Obchodníka, Zmluva o prijímaní platobných kariet ostáva v platnosti až do jej vypovedania zo strany spoločnosti Teya alebo Obchodníka v súlade s jej podmienkami, pokiaľ nie je nahradená novou zmluvou o prijímaní platobných kariet uzavretou medzi spoločnosťou Teya a Obchodníkom, alebo kým sa Zmluva o prijímaní platobných kariet nevyhlási za neplatnú. 

26. Výpoveď zo strany Obchodníka 

26.1.Obchodník môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu s obchodníkom bez udania dôvodu, a to tak, že spoločnosti Teya zašle písomné oznámenie o svojom úmysle vypovedať Zmluvu s obchodníkom. 

26.2.Obchodník môže ďalej okamžite ukončiť Zmluvu s obchodníkom na základe písomného oznámenia spoločnosti Teya, ak nastane jedna alebo viacero z nasledujúcich okolností: 

(a)spoločnosť Teya nevyplatí akúkoľvek splatnú čiastku Obchodníkovi v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet v deň splatnosti a nedošlo k náprave tohto porušenia zmluvy zo strany spoločnosti Teya v priebehu štrnástich (14) dní odkedy Obchodník zaslal upozornenie spoločnosti Teya ; 

(b)spoločnosť Teya poruší akékoľvek ustanovenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet a v prípade, že by bolo možné toto narušenie napraviť, nenapravila toto porušenie v priebehu štrnástich (14) dní v prípade závažných porušení a tridsiatich (30) v prípade menej závažných porušení odkedy Obchodník zaslal upozornenie na toto porušenie spoločnosti Teya; 

(c)Ak Obchodník nesúhlasí s akýmkoľvek dodatkom k Zmluve s Obchodníkom, môže písomne vypovedať Zmluvu s Obchodníkom s okamžitou platnosťou a bez poplatkov. 

(d)spoločnosť Teya odmietne plniť akékoľvek podmienky Zmluvy o prijímaní platobných kariet; alebo 

(e)nastane čokoľvek z nižšie uvedeného v súvislosti so spoločnosťou Teya, za predpokladu že nemôže dôjsť k výpovedi, pokiaľ by to bolo v rozpore s uplatniteľným právom za týchto okolností: 

(i)spoločnosť Teya ukončí svoju obchodnú činnosť, 

(ii)nariadi sa alebo sa podá žiadosť o likvidáciu spoločnosti Teya, 

(iii)spoločnosť Teya sa snaží uzavrieť dohodu so svojimi veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu, 

(iv)spoločnosť Teya nie je schopná splatiť svoje dlhy a požiada alebo je na ňu uvalené moratórium za vyplatenie dlhov, 

(v)vymenuje sa správca, administratívny správca, likvidátor alebo správca konkurznej podstaty v súvislosti so spoločnosťou Teya a jej majetkom, alebo 

(vi)ak nastanú akékoľvek iné udalosti, ktoré sa podobajú na vyššie uvedené prípady v akejkoľvek krajine v súvislosti so spoločnosťou Teya. 

27. Výpoveď zo strany spoločnosti Teya 

27.1.Pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inak, spoločnosť Teya si vyhradzuje právo okamžite ukončiť Zmluvu s obchodníkom, a to písomným oznámením Obchodníkovi. 

27.2.Okrem ustanovenia 27.1 môže spoločnosť Teya na základe písomného oznámenia obchodníkovi okamžite ukončiť zmluvu s obchodníkom, ak nastane jeden alebo viacero z nasledujúcich prípadov: 

(a)od spoločnosti Teya vyžaduje zákon, Kartová schéma alebo Štandardy kartových schém, prípadne regulačný alebo iný orgán, ktorý má nad ňou právomoc, aby vypovedala Zmluvu o prijímaní platobných kariet; 

(b)pokračovanie v poskytovaní služieb Obchodníkovi spoločnosťou Teya sa stane nezákonným; 

(c)Obchodník poskytol, respektíve sa spoločnosť Teya dôvodne domnieva, že Obchodník poskytol nepresné, neúplné a zavádzajúce informácie spoločnosti Teya v súvislosti so žiadosťou, uzavretím a/alebo plnením Zmluvy o prijímaní platobných kariet; 

(d)Obchodník porušil, respektíve sa spoločnosť Teya dôvodne domnieva, že Obchodník porušil Štandardy kartových schém a/alebo príslušné zákony alebo predpisy; 

(e)Obchodník predložil, respektíve sa spoločnosť Teya dôvodne domnieva, že Obchodník predložil Nezákonné transakcie spoločnosti Teya; 

(f)došlo k podstatnej zmene v charaktere podnikateľskej činnosti Obchodníka; 

(g)Obchodník predáva všetky svoje aktíva alebo ich značnú časť; 

(h)Obchodník sa zlúči s iným subjektom a/alebo došlo k zmene v ovládaní Obchodníka; 

(i)Obchodník prostredníctvom vlastného konania alebo opomenutia urobí niečo, o čom je spoločnosť Teya dôvodne presvedčená, že škodí spoločnosti Teya, značke Kartových schém, ich imidžu, dobrej povesti alebo goodwillu, alebo môže inak poškodiť alebo spôsobiť stratu na goodwille platobného systému Kartových schém; 

(j)v prípade akýchkoľvek iných udalostí alebo sérií udalostí, bez ohľadu na ich vzájomnú spojitosť (najmä nepravidelný predaj prostredníctvom karty, Nadmerná činnosť, hodnota Obchodníkových Vrátení presahujúca v prípade Transakcií spracúvaných v príslušnom kalendárnom mesiaci 5 % Hodnoty transakcie, indikátory podvodných Transakcií alebo Nezákonných transakcií, akákoľvek podstatná nepriaznivá zmena v obchodných aktívach alebo vo finančnom stave Obchodníka), ktoré podľa názoru spoločnosti Teya, s príslušným odvolaním sa aj na jej rizikovú politiku, môže ovplyvniť schopnosť spoločnosti Teya splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet; 

(k)Obchodník nevyplatí akúkoľvek splatnú čiastku spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet v deň splatnosti a nedošlo k náprave tohto porušenia zmluvy zo strany Obchodníka v priebehu štrnástich (14) dní odkedy spoločnosť Teya zaslala upozornenie Obchodníkovi; 

(l)Obchodník poruší akékoľvek ustanovenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet a v prípade, že by bolo možné toto narušenie napraviť, nenapravil toto porušenie v priebehu štrnástich (14) dní v prípade závažných porušení a tridsiatich (30) dní v prípade menej závažných porušení odkedy spoločnosť Teya zaslala upozornenie na toto porušenie Obchodníkovi; 

(m)Obchodník nepredloží v lehote štrnástich (14) dní od žiadosti od spoločnosti Teya požadované informácie, ktoré spoločnosť Teya považuje za nevyhnutné, napríklad pre posúdenie rizika spoločnosťou Teya alebo pre due diligence preverenie týkajúce sa Obchodníka; 

(n)Obchodník nepredloží v lehote siedmich (7) dní od žiadosti od spoločnosti Teya žiadnu záruku; 

(o)Obchodník odmietne plniť akékoľvek podmienky Zmluvy o prijímaní platobných kariet; alebo 

(p)Zástupca Obchodníka sa dostane na akýkoľvek sankčný zoznam; 

(q)Obchodník viac nekoná v rámci rizika prípustného pre spoločnosť Teya podľa definície spoločnosti Teya v danom čase; 

(r)nastane čokoľvek z nižšie uvedeného v súvislosti s Obchodníkom, za predpokladu že nemôže dôjsť k výpovedi, pokiaľ by to bolo v rozpore s uplatniteľným právom za týchto okolností: 

(i)Obchodník ukončí svoju obchodnú činnosť, 

(ii)nariadi sa alebo sa podá žiadosť o likvidáciu Obchodníka, 

(iii)Obchodník sa snaží uzavrieť dohodu so svojimi veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu, 

(iv)Obchodník nie je schopný splatiť svoje dlhy a požiada alebo je na neho uvalené moratórium za vyplatenie dlhov, 

(v)vymenuje sa správca, administratívny správca, likvidátor alebo správca konkurznej podstaty v súvislosti s Obchodníkom a jeho majetkom, alebo 

(vi)ak nastanú akékoľvek iné udalosti, ktoré sa podobajú na vyššie uvedené prípady v akejkoľvek krajine v súvislosti s Obchodníkom. 

28. Čiastočná výpoveď a uzavretie ID účtu obchodníka 

28.1.Spoločnosť Teya, ako aj Obchodník sú oprávnení vypovedať Zmluvu o prijímaní platobných kariet v súvislosti s jednou alebo viacerými Kartovými schémami, pričom ale Zmluva o prijímaní platobných kariet ostáva v platnosti v súvislosti s inými príslušnými Kartovými schémami. Oznámenie o čiastočnej výpovedi v zmysle tohto odseku 28 sa musí predložiť v súlade s ustanoveniami odseku 26 alebo odseku 27 (podľa vhodnosti). 

28.2.Pokiaľ Obchodník nepredloží bez akéhokoľvek dôvodu spoločnosti Teya transakcie na spracovanie v lehote trinástich (13) mesiacov, bude spoločnosť Teya oprávnená uzatvoriť Obchodníkov(e) účet(ty), a to bez udania dôvodu, v dôsledku čoho nebudú môcť byť transakcie predložené spoločnosti Teya. Obchodník bude oprávnený požiadať o znovuotvorenie v lehote troch (3) mesiacov od uzatvorenia účtu/ov. 

29. Dôsledky vypovedania 

29.1.Pri vypovedaní Zmluvy o prijímaní platobných kariet (bez ohľadu na to, ako k tomu dôjde) je Obchodník povinný okamžite prestať predkladať Transakcie spoločnosti Teya a musí ukončiť používanie všetkých Značiek kartových schém, ako aj duševného vlastníctva spoločnosti Teya a okrem prípadu uvedeného v odseku 29, zaniknú povinnosti spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

29.2.Výpoveď zmluvy (bez ohľadu na to, ako k nej dôjde) nebude mať dopad na záväzky, ktoré vznikli alebo vyvstali v deň výpovede alebo pred týmto termínom, prípadne ktoré sa týkajú udalostí v deň výpovede alebo pred týmto termínom. Bez ohľadu na práva spoločnosti Teya na zadržanie vysporiadania alebo na iné práva spoločnosti Teya v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet, k vysporiadaniu Transakcií predložených ešte pred vypovedaním Zmluvy o prijímaní platobných kariet dôjde v nasledujúci príslušný Deň vysporiadania. 

29.3.Po výpovedi Zmluvy o prijímaní platobných kariet ostávajú ustanovenia odsekov 6, 7, 14-21, 23, 24, 39 a 40 týchto Podmienok, ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet, ktoré výslovne alebo implikovane zostávajú v platnosti aj po výpovedi zmluvy, v plnom rozsahu platné a účinné. 

IX. ZMENY

30. Právo spoločnosti Teya na zmenu Zmluvy o prijímaní platobných kariet 

30.1.Teya môže kedykoľvek zmeniť podmienky Zmluvy s obchodníkom prostredníctvom oznámenia, ktoré Teya považuje za primerané (s výnimkou prípadov, keď zákon vyžaduje určitú výpovednú lehotu, v takom prípade sa Teya bude riadiť platným zákonom). 

30.2.Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť v deň, ktorý Teya určí v oznámení Obchodníkovi, a používanie služieb Teya Obchodníkom po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení predstavuje súhlas Obchodníka so zmenami a doplneniami. 

30.3.Spoločnosť Teya môže zmeniť Autorizačný limit obchodníka kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a môže nastaviť rôzne Autorizačné limity v prípade jednotlivých Kartových schém. 

30.4.Ak Obchodník požiada o zmenu akýchkoľvek údajov uvedených v jeho Zmluve s obchodníkom, takúto žiadosť podáva oprávnená osoba Obchodníka určená spoločnosťou Teya. 

31. Oznámenie o zmene 

31.1.Spoločnosť Teya môže kedykoľvek zmeniť akékoľvek úrokové sadzby alebo výmenné kurzy, a to bez predchádzajúceho oznámenia, pokiaľ sa zmeny v týchto sadzbách zakladajú na zmene referencie alebo výmenných kurzov. 

X. ĎALŠIE USTANOVENIA

32. Vyššia moc 

32.1.Spoločnosť Teya nebude zodpovedná za žiadne straty, škody alebo náklady, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z nesplnenia alebo oneskoreného splnenia svojich záväzkov v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet, pokiaľ sa jedná o následok okolností mimo jej kontroly („Udalosť vyššej moci“), pričom tento pojem bez obmedzenia všeobecného charakteru pojmu zahŕňa alebo by mal zahŕňať nasledovné (okrem prípadu, ak spoločnosť Teya neuplatnila príslušnú starostlivosť): vojna alebo podobný úkon vojenských síl, terorizmus, vzbura, občianske nepokoje, vandalizmus, nehoda, zlyhanie alebo poškodenie elektronických, telekomunikačných alebo iných zariadení, požiar, povodeň, vyššia moc, štrajk, výluka alebo iné priemyselné spory (bez ohľadu na to, či týkajú zamestnancov spoločnosti Teya ), epidémie, pandémie, legislatívne alebo administratívne zásahy. 

32.2.V prípade vzniku Udalosti vyššej moci je spoločnosť Teya podľa svojho vlastného uváženia oprávnená vykonať alebo prerušiť výkon Zmluvy o prijímaní platobných kariet. V prípade, že je výkon zmluvy prerušený, spoločnosť Teya sa bude podľa praktických možností snažiť stretnúť s Obchodníkom vopred (alebo rozprávať sa s ním cez akýkoľvek komunikačný prostriedok, ktorý je prijateľný pre obe strany), aby prediskutovali vzniknutú situáciu s cieľom dospieť k uspokojujúcemu riešeniu. Spoločnosť Teya podnikne všetky kroky, ktoré sú za daných okolností rozumné, k tomu, aby sa dopracovala do stavu, kedy je schopná plniť svoje záväzky v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

33. Celá dohoda 

33.1.Zmluva o prijímaní platobných kariet predstavuje úplnú dohodu uzavretú medzi Obchodníkom a spoločnosťou Teya v súvislosti s predmetom stanoveným v tomto dokumente a všetky predchádzajúce dohody s podobným účinkom budú okamžite zrušené pri nadobudnutí účinnosti Zmluvy o prijímaní platobných kariet, s výnimkou prípadov práv a povinností, ktoré vznikli v zmysle týchto dohôd. 

33.2.Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade, že existujúci Obchodník uzatvára novú Zmluvu o prijímaní platobných kariet výhradne v súvislosti s obchodným miestom Obchodníka alebo v prípade, že poskytovanie tovaru a služieb nie je pokryté existujúcou(imi) Zmluvou(ami) o prijímaní platobných kariet, takáto nová Zmluva o prijímaní platobných kariet sa bude považovať za dodatok k Zmluve o prijímaní platobných kariet a nezruší existujúce Zmluvy o prijímaní platobných kariet Obchodníka, pokiaľ sa na tom Obchodník a spoločnosť Teya vzájomne nedohodnú. 

34. Poverenie a využívanie subdodávateľov a zástupcov 

34.1.Obchodník nemôže podstúpiť alebo previesť žiadne zo svojich práv a povinností v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Teya. 

34.2.Spoločnosť Teya môže postúpiť alebo previesť svoje práva v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet bez potreby vyžiadania si súhlasu Obchodníka. 

34.3.Spoločnosť Teya si takisto vyhradzuje právo na splnenie akýchkoľvek svojich povinností a záväzkov v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet použitím zástupcov a subdodávateľov. Všetci zástupcovia a subdodávatelia, ktorých spoločnosť Teya kedykoľvek využije, budú pôsobiť pod identitou spoločnosti Teya a spoločnosť Teya bude voči Obchodníkov zodpovedná za zmluvný vzťah uzavretý s Obchodníkom. 

34.4.Spoločnosť Teya môže bez obmedzenia použiť ISO na poskytovanie konkrétnych služieb Obchodníkov. V prípade, že spoločnosť Teya využíva ISO identita ISO môže byť stanovená vo Formulári žiadosti Obchodníka alebo môže byť inak zo strany spoločnosti Teya oznámená Obchodníkovi. Aby sa predišlo pochybnostiam, ISO je poskytovateľom služieb spoločnosti Teya a nie Obchodníka. Obchodník má uzavretý zmluvný vzťah so spoločnosťou Teya a nie s ISO, bez ohľadu na to, či je ISO podpísané na Formulári žiadosti Obchodníka. 

35. Neplatnosť a oddeliteľnosť 

35.1.Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy o prijímaní platobných kariet je vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo neuplatniteľné, takéto vyhlásenie nebude mať dopad na platnosť, zákonnosť alebo uplatniteľnosť ostatných ustanovení. Na Zmluvu o prijímaní platobných kariet sa bude v takomto prípade hľadieť, ako keby nikdy neobsahovala takéto ustanovenie a príslušné ustanovenie bude nahradené vzájomne akceptovateľným znením, ktoré sa čo najviac približuje k pôvodnému úmyslu príslušného ustanovenia. 

36. Bez zrieknutia sa práva alebo úpravy 

36.1.Pokiaľ spoločnosť Teya prepáči nejaké porušenie Zmluvy o prijímaní platobných kariet, nebude to predstavovať zrieknutie sa práva v prípade nasledujúcich a trvajúcich porušení. V prípade, že si spoločnosť neuplatní alebo s omeškaním uplatní svoje práva v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet, nebude sa to považovať za zrieknutie sa týchto práv, prípadne ich prepadnutie z pohľadu spoločnosti Teya a predovšetkým bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť Teya si môže uplatniť svoje práva na výpoveď Zmluvy o prijímaní platobných kariet kedykoľvek pri vzniku takého práva, bez ohľadu na to, či sú okolnosti vedúce k právu na vypovedanie ešte stále aktuálne pri uplatnení práva. 

37. Oznámenia 

37.1.Spoločnosť Teya môže Obchodníkovi poskytnúť oznámenia v súvislosti so Zmluvou o prijímaní platobných kariet: 

(a)poštou alebo osobne alebo kuriérom zaslaním na adresu sídla, miesto podnikania uvedené na Formulári žiadosti Obchodníka alebo na akúkoľvek inú adresu pre oznámenia uvedenú vo Formulári žiadosti Obchodníka, pričom sa v takomto prípade oznámenie považuje za doručené pri jeho doručení, alebo v prípade podania poštou, po uplynutí dvoch Bankových dní od podania pri vnútroštátnej pošte alebo päť Bankových dní pri medzinárodnej pošte; 

(b)prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú vo Formulári žiadosti Obchodníka alebo na emailovú adresu, ktorú Obchodník naposledy poskytol, pričom v tomto prípade sa bude považovať za doručené po odoslaní spoločnosťou Teya; 

(c)v prípade, že Obchodník využíva internetový portál obchodníka (B-Online) prostredníctvom Internetového portálu obchodníka (B-Online), pričom v tomto prípade sa bude považovať za doručené, keď ho spoločnosť Teya sprístupní na Internetovom portáli obchodníka (BOnline); alebo 

(d)v prípade, že spoločnosť Teya poskytuje služby Obchodníka prostredníctvom ISO, cez ISO, ale aby sa predišlo pochybnostiam, od spoločnosti Teya sa nebude vyžadovať poskytnutie oznámení Obchodníkovi cez ISO. 

37.2.Obchodník môže spoločnosti Teya poskytnúť oznámenia v súvislosti so Zmluvou o prijímaní platobných kariet: 

(a)poštou alebo osobne alebo kuriérom zaslaním na adresu na zasielanie oznámení, ktoré je uvedené na Formulári žiadosti Obchodníka, alebo pokiaľ na Formulári žiadosti Obchodníka nie je určená žiadna adresa pre zasielanie oznámení, potom na adresu: Teya Iceland hf., Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island, Do rúk: Generálny riaditeľ ako príjemca, pričom v tomto prípade sa oznámenie bude považované za doručené pri doručení, alebo v prípade podania poštou, po uplynutí dvoch Bankových dní od podania pri vnútroštátnej pošte alebo päť Bankových dní pri medzinárodnej pošte; 

(b)prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v Formulári žiadosti Obchodníka alebo pokiaľ na Formulári žiadosti Obchodníka nie je určená žiadna emailová adresa pre zasielanie oznámení, potom na e-mailovú adresu podpora@teya.com, pričom v tomto prípade sa bude považovať za doručené jeho prijatím spoločnosťou Teya. 

37.3.Všetky oznámenia musia byť poskytnuté v jazyku uvedenom na Formulári žiadosti Obchodníka alebo v anglickom jazyku. Pokiaľ nie je stanovený žiadny jazyk na Formulári žiadosti Obchodníka, oznámenia sa majú poskytovať v islandskom alebo anglickom jazyku, v prípade Obchodníkov, ktorých obchodné miesto je na Islande a v anglickom jazyku v prípade ostatných Obchodníkov. 

XI. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

38. Rozhodné právo 

38.1.Obchodná zmluva sa riadi islandským právom a vykladá sa podľa neho bez ohľadu na kolízne normy. V rozsahu, v akom je islandské právo v rozpore s právnymi predpismi krajiny, v ktorej má obchodník bydlisko, má v maximálnej možnej miere prednosť islandské právo. 

39. Riešenie sporov 

39.1.Ak Obchodník nie je spokojný so službami spoločnosti Teya, Obchodník môže podať sťažnosť na spoločnosť Teya. Politika riešenia sťažností spoločnosti Teya a informácie o spôsobe podania sťažností sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti Teya. 

39.2.Obchodník môže predložiť niektoré spory týkajúce sa Zmluvy o prijímaní platobných kariet Islandskému výboru na riešenie sťažnosti pri transakciách s finančnými inštitúciami (the Icelandic Complaints Committee on Transactions with Financial Firms). Ďalšie informácie o Výbore pre sťažnosti sa nachádzajú na internetovej stránke Islandského úradu pre finančný dohľad (the Icelandic Financial Supervisory Authority) www.fme.is. Rozsudok Výboru pre sťažnosti nezabraňuje tomu, aby mohol byť príslušný prípad následne prejednaný pred súdom. 

39.3.Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, spory vyplývajúce z Obchodnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, jej predmetom alebo vznikom, bude riešiť Okresný súd v Reykjavíku. Napriek vyššie uvedenému si spoločnosť Teya vyhradzuje právo uplatniť akékoľvek nároky (vrátane súdneho príkazu) voči Obchodníkovi v jurisdikcii, v ktorej sa Obchodník nachádza, alebo v akejkoľvek inej vhodnej jurisdikcii. Aby sa predišlo pochybnostiam, súdny príkaz zahŕňa okrem iného: (i) zablokovanie, (ii) predbežný súdny príkaz alebo (iii) podobné prostriedky nápravy. 

XII. ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE TRANSAKCIE BEZ PRÍTOMNOSTI KARTY

40. Rozsah a pôsobnosť 

40.1.Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na všetkých Obchodníkov, ktorí vykonávajú Transakcie bez prítomnosti karty. Keď sa Transakcie vykonávajú cez internet, okrem týchto špecifických podmienok, sa uplatňujú aj špecifické podmienky spoločnosti Teya vzťahujúce sa na internetových obchodníkov. 

40.2.Okrem rozsahu v akom sú tieto špecifické podmienky v priamom rozpore s ustanoveniami Všeobecných podmienok spoločnosti Teya, tieto špeciálne podmienky sú doplňujúceho charakteru a nenahrádzajú žiadne zo Všeobecných podmienok spoločnosti Teya. 42. Autorizácia na prijímanie Kariet na platby za Transakcie bez prítomnosti karty 42.1. Iba Obchodníci, ktorí podpísali Zmluvu o prijímaní platobných kariet so spoločnosťou Teya, ktorá im umožňuje prekladať Transakcie bez prítomnosti karty, môžu prijímať Karty na platbu za Transakcie bez prítomnosti karty. 

41. Registrácia informácií 

41.1.V súvislosti s Transakciami bez prítomnosti karty je Obchodník povinný získať nasledujúce informácie od Držiteľa karty: 

(a)Číslo kartového účtu; 

(b)dátum exspirácie Karty; 

(c)Bezpečnostný kód karty; 

(d)meno a iniciály Držiteľa karty; 

(e)v prípade potreby, adresa na zasielanie výpisu pre Držiteľa karty; 

(f)v prípade potreby a ak sa nezhoduje s adresou Držiteľa karty na zasielanie výpisov, doručovacia adresa; a 

(g)akékoľvek dodatočné informácie, ktoré Obchodníkovi oznámi spoločnosť Teya v písomnej forme. 

42. Potvrdenia o transakciách 

42.1.Kópia Potvrdenia o transakcii sa v prípade žiadosti Držiteľa karty pošle prostredníctvom e-mailu alebo iného elektronického alebo fyzického spôsobu. 

XIII. ŠPECIÁLNE PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA INTERNETOVÝCH OBCHODNÍKOV

43. Rozsah a pôsobnosť 

43.1.Tieto špeciálne podmienky sa vzťahujú na všetkých Obchodníkov, ktorí vykonávajú Transakcie cez internet. 

43.2.Okrem rozsahu v akom sú tieto špecifické podmienky v priamom rozpore s ustanoveniami Všeobecných podmienok spoločnosti Teya, tieto špeciálne podmienky sú doplňujúceho charakteru a nenahrádzajú žiadne zo Všeobecných podmienok spoločnosti Teya. Okrem týchto špeciálnych podmienok sa uplatňujú aj špeciálne podmienky vzťahujúce sa na Transakcie bez prítomnosti karty. 

44. Autorizácia na prijímanie Kariet na platby za Transakcie cez internet 

44.1.Iba Obchodníci, ktorí získali špecifickú autorizáciu od spoločnosti Teya na prijímanie Kariet na platby za Transakcie cez internet môžu prijímať Karty na platbu za platné Transakcie na internete. 

44.2.Obchodné miesto obchodníka bude iba url uvedené vo Formulári žiadosti Obchodníka. 

44.3.Všetky transakcie uskutočnené cez internet musia byť správne označené kódom Transakcie elektronického obchodovania. 

45. Zverejnenie informácií na internetovej stránke 

45.1.Obchodník je povinný jednoznačne zverejniť nasledujúce informácie na všetkých internetových stránkach, na ktorých prijíma platby Kartou: 

(a)plne farebné logá Kartových schém a nediskriminačným spôsobom označiť možnosť akceptácie Kariet; 

(b)kompletný popis tovaru a služieb ponúkaných na predaj Obchodníkom prostredníctvom jeho internetovej stránky; 

(c)politika vrátenia/náhrady Obchodníka; 

(d)podmienky propagácie, ak sú obmedzené; 

(e)tlačidlo „kliknutím prijať“ alebo akékoľvek iné potvrdenie osvedčujúce, že Držiteľ karty prijal politiku vrátenia/náhrady Obchodníka; 

(f)informácie o kontakte na zákaznícky servis Obchodníka, vrátane emailovej adresy alebo telefónneho čísla; 

(g)adresa stálej prevádzkarne Obchodníka a adresa obchodnej jednotky Obchodníka; 

(h)informácie o mene Transakcie; 

(i)informácie o vývozných obmedzeniach a všetkých právnych obmedzeniach (ak sú známe); 

(j)politika doručovania Obchodníka; 

(k)politika zabezpečenia ochrany osobných údajov spotrebiteľov Obchodníka; 

(l)zverejnenie krajiny, v ktorej sa nachádza obchodná jednotka Obchodníka v čase prezentovania platobných možností Držiteľovi karty; 

(m)bezpečnostné možnosti Obchodníka a politika prenosu údajov o platobnej karte; a 

(n)prezentácia podmienok Obchodníka počas procesu objednávania a to: 

(i)na rovnakej obrazovke, ktorú používa obrazovka pokladne a uvádza celkovú sumu transakcie, alebo 

(ii)v rámci sekvencie webových stránok sprístupnených Držiteľovi karty ešte pred samotnou pokladňou na konci. 

46. Potvrdenia o transakciách 

46.1.Pri každej dokončenej Transakcii sa musí zobraziť stránka s potvrdením s možnosťou tlače potom, čo Držiteľ karty potvrdí nákup. Kópia Potvrdenia o transakcii sa v prípade žiadosti Držiteľa karty pošle prostredníctvom e-mailu alebo iného elektronického spôsobu. 

47. Online bezpečnosť 

47.1.Obchodníci, ktorí prijímajú Platby kartou cez internet musia zabezpečiť, aby boli Čísla kartového účtu počas prenosu a ukladania chránené. Obchodníkom sa odporúča, aby používali službu virtuálneho čísla spoločnosti Teya. 

47.2.Spoločnosť Teya si vyhradzuje právo na zamietnutie niektorých typov obchodov na účely Transakcií elektronického obchodovania, ak Obchodník nepoužíva metódy 3D Secure. Ak sa používajú metódy 3D Secure, Vydavateľom karty poskytnutá hodnota overenia totožnosti Držiteľa karty by mala byť uvedená na každej žiadosti o autorizáciu. 

48. Využívanie províznych systémov (affiliates) 

48.1.Obchodník nebude využívať žiadne provízne (affiliate) systémy na zvýšenie návštevnosti svoje internetovej stránky bez povolenia spoločnosti Teya. Spoločnosť môže kedykoľvek požiadať Obchodníka o kópiu zmluvy/zmlúv s jeho províznymi (affiliate) systémami. 

49. Povinná rezerva a bezpečnosť 

49.1.Spoločnosť Teya môže určiť Povinnú rezervu pre zabezpečenie toho, aby mala spoločnosť Teya uhradené všetky Poplatky a iné sumy, ktoré jej dlhuje alebo o ktorých sa rozumne predpokladá, že ich bude dlhovať Obchodník v zmysle Zmluvy o prijímaní platobných kariet alebo v dôsledku porušenia Zmluvy o prijímaní platobných kariet zo strany Obchodníka. 

49.2.Ak spoločnosť Teya určuje Povinnú rezervu, spoločnosť Teya odpočíta Zrážku Povinnej rezervy z Hodnoty transakcie pri jednotlivých Transakciách v záujme doplnenia Minimálnej rezervy. 

49.3.Zrážka Povinnej rezervy musí byť uvedená na Formulári žiadosti Obchodníka alebo musí byť inak spoločnosťou Teya oznámená Obchodníkovi. Ak nie je na Formulári žiadosti Obchodníka uvedená žiadna Zrážka Povinnej rezervy alebo nie je ani inak oznámená spoločnosťou Teya Obchodníkovi, Zrážka Povinnej rezervy bude nula. Spoločnosť Teya môže zmeniť Zrážku Povinnej rezervy podľa svojho vlastného uváženia pri súčasnom poskytnutí oznámenia Obchodníkovi, vrátane výsledku úkonov Obchodníka, ktoré presvedčili spoločnosť Teya o tom, že súčasná Zrážka Povinnej rezervy a sumy v rámci Povinnej rezervy nepokryjú dostatočne sumy, ktoré Obchodník môže dlhovať spoločnosti Teya, ďalším dôvodom môže byť Nadmerná činnosť, zvýšenie objemu Transakcií nad odhad Obchodníka, upozornenia alebo hodnotenia od Kartových schém a akékoľvek významné negatív49ne zhoršenia vo finančnom stave Obchodníka. 

49.4.Oznámenie o zriadení Povinnej rezervy alebo zmeny percenta Zrážky povinnej rezervy sa musí poslať Obchodníkovi minimálne dva (2) týždne pred prvou zrážkou z vysporiadania alebo prvou zrážkou pri novom percente Zrážky povinnej rezervy (podľa konkrétneho prípadu). Spoločnosť Teya bude informovať Obchodníka o zriadení Povinnej rezervy alebo o zvýšení percenta Zrážky povinnej rezervy, pričom Obchodník má právo písomne vypovedať Zmluvu o prijímaní platobných kariet s okamžitou platnosťou ešte pred účinnosťou zriadenia Povinnej rezervy alebo pred účinnosťou zmeny percenta Zrážky povinnej rezervy. 

49.5.Spoločnosť Teya môže použiť akékoľvek čiastky v rámci Povinnej rezervy na úhradu Poplatkov a/alebo iných súm, ktoré jej dlhuje Obchodník. Všetky platby uskutočnené pomocou peňažných prostriedkov z Povinnej rezervy musia byť zdokumentované v písomnej forme zo strany spoločnosti Teya. 

49.6.Zrážka Povinnej rezervy v súvislosti so všetkými Transakciami v rámci kalendárneho mesiaca má byť v zmysle iných podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet Obchodníkovi zaplatená v nasledujúci Deň vysporiadania po uplynutí šiestich (6) kalendárnych mesiacov od uplynutia posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Transakcia predložená. Napríklad Zrážky povinnej rezervy v máji, v rozsahu nepoužitom na Reklamácie (chargebacky), Vrátanie peňazí, Poplatky alebo iné sumy, ktoré Obchodník dlhuje spoločnosti Teya a v zmysle iných podmienok Zmluvy o prijímaní platobných kariet, budú zaplatené Obchodníkovi v nasledujúci Deň vysporiadania po 30. novembri. Spoločnosť Teya bude naďalej uhrádzať platby z Povinnej rezervy spôsobom popísaným v tomto odseku na mesačnej báze po ukončení Zmluvy o prijímaní platobných kariet. 

49.7.Obchodník bude mať právo na platby z Povinnej rezervy iba od dátumu stanoveného v odseku 51.6, pričom však spoločnosť Teya bude mať aj právo na zadržanie platieb v súlade s ustanoveniami Zmluvy o prijímaní platobných kariet. Spoločnosť Teya bude uhrádzať sumy z Povinnej rezervy Obchodníkovi najkomfortnejším a najpraktickejším spôsobom, ktorý má spoločnosť Teya k dispozícii. Obchodník nebude mať nárok na žiadne úroky z peňažných prostriedkov uložených v Povinnej rezerve. 

49.8.Uzavretím tejto Zmluvy o prijímaní platobných kariet Obchodník poskytuje zábezpeku a právo spoločnosti Teya započítať všetky sumy, ktoré spoločnosť Teya dlhuje Obchodníkovi a všetky práva Obchodníka na tieto sumy, ako aj sumy, ktoré v dôsledku uplatniteľného práva môžu byť zadržané spoločnosťou Teya pre alebo v mene Obchodníka vo forme zábezpeky na krytie všetkých dlhov Obchodníka voči spoločnosti Teya, a to bez ohľadu na to, či tie súvisia s Obchodnou zmluvou alebo nie. 

49.9.Práva spoločnosti Teya týkajúce sa Povinnej rezervy a všetky iné práva v zmysle odseku 20.4 ostávajú v platnosti aj po zániku Zmluvy o prijímaní platobných kariet 

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)