Terminálové pojmy

Last updated

22. apríla 2024

I. Úvod a uzavretie Zmluvy o termináli

Túto Zmluvu o terminálových službách a v nej obsiahnuté politiky a dokumenty (ďalej len „Zmluva o termináli“) uzatvára spoločnosť B-Payment Slovensko, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovensko („Poskytovateľ služieb“, „nás“, „my“ alebo „náš“) a subjekt alebo fyzická osoba, ktorý/á uzatvára túto Zmluvu o termináli („Vy“, „Váš“, „používateľ“ alebo „Obchodník“) ). 

Táto Zmluva o termináli stanovuje podmienky, za ktorých môžete používať terminál Teya, hardwarový produkt, prístroj alebo zariadenie, ktoré si od nás prenajímate, na prijímanie platieb a spracovanie transakcií („Terminál Teya“). Okrem podmienok tejto Zmluvy o termináli súhlasíte s tým, že budete viazaní Podmienkami Terminálu Teya a našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa týmto ustanovením stávajú súčasťou tejto Zmluvy o termináli. 

Ak používate Terminál Teya v mene podnikateľa, súhlasíte s tým, že prijímate všeobecné podmienky tejto Zmluvy o termináli a máte oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu o termináli v mene tohto podnikateľa. 

Ak nerozumiete alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ktorejkoľvek z podmienok tejto Zmluvy o termináli, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím Vám rád pomôže. 

II. Poplatky

2.1Terminál Teya Vám poskytneme v sadzbách a za poplatky („Poplatky“), ktoré sú uvedené na webových stránkach spoločnosti Teya, na stránke Vášho Účtu Teya alebo v e-maile na Vašu registrovanú e-mailovú adresu a tam uvedené Poplatky sú súčasťou tejto Zmluvy o termináli. Výška Poplatkov je bez dane z pridanej hodnoty („DPH“). Sadzba DPH účtovaná z výšky poplatkov sa počíta v súlade s (i) príslušnými zákonmi; b) regulačnými požiadavkami; alebo (iii) záväznými štandardami alebo kódexmi postupov ktoréhokoľvek príslušného orgánu (spoločne „Príslušné právo“).  

2.2 V prípade, že ste obchodník využívajúci akceptačné služby spoločnosti Teya Iceland hf., so sídlom: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island („Teya“) na spracovanie transakcií kreditnými a debetnými kartami v mene držiteľov kariet, poplatky sa odpočítajú z Vášho vyúčtovania. Akceptačné služby spoločnosti Teya a vyúčtovanie sú bližšie popísané v Akceptačných podmienkach Teya. Poskytovateľ služby vystaví elektronickú faktúru za Terminál Teya a Poplatky, s čím používaním Terminálu Teya vyjadrujete svoj súhlas. 

2.3 Pokiaľ spracovaná suma nie je dostatočná na pokrytie Poplatkov alebo iných súm súvisiacich s Vašim používaním Terminálu Teya, súhlasíte s tým, že spoločnosť Teya, môže strhnúť z Vášho bankového účtu príslušné čiastky a/alebo započítať príslušné sumy voči budúcim vysporiadania. 

2.4 If Teya is unable to deduct the Charges from the amount charged, we will notify you within five (5) business days. Based on this notification, you are required to pay by bank transfer to our bank account the fees listed in the electronic invoice. Unless otherwise agreed, we will send you invoices on a monthly basis. The invoice is due on the first day of each month, but no later than fourteen days later, unless the Fees have been collected by deduction from your settlement. Interest on arrears is calculated on invoices paid after the due date in accordance with the applicable law. In the event of non-payment of invoices, interest on arrears is calculated from the due date to the date of payment. 

2.5 Ste tiež povinní zaplatiť všetky dane, poplatky a ďalšie poplatky uložené akýmkoľvek orgánom verejnej moci vrátane dane z pridanej hodnoty, dane z tovaru a služieb, dane z obratu a príslušných nepriamych a transakčných daní („Dane“) súvisiacich s Vašim používaním Terminálu Teya poskytovaným na základe tejto Zmluvy o termináli. 

III. Trvanie a ukončenie

3.1Táto Zmluva o termináli je účinná dňom, keď prijmete túto Zmluvu o termináli online alebo keď prvýkrát otvoríte alebo použijete Terminál Teya, a bude trvať, kým nebude ukončená z Vašej alebo z našej strany. Túto Zmluvu o termináli môžete kedykoľvek ukončiť oznámením o svojom zámere ukončiť túto Zmluvu o termináli.  

3.2 Pokiaľ Príslušné právo nevyžaduje inak, môžeme s okamžitou účinnosťou ukončiť túto Zmluvu o termináli alebo pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k Terminálu Teya. 

3.3 V prípade, že sa rozhodneme podľa nášho výhradného uváženia ukončiť túto Zmluvu o termináli, alebo ak to od nás budete vyžadovať, zašleme Vám písomné oznámenie hneď ako to bude možné.  

3.4 Po ukončení tejto Zmluvy o termináli z akéhokoľvek dôvodu: (i) budete naďalej niesť zodpovednosť za všetky Poplatky, platby a iné platobné povinnosti, ktoré vznikli do dňa ukončenia v súvislosti s Terminálom Teya, a (ii) do siedmich (7) pracovných dní vrátite Terminál Teya, ako aj akékoľvek ďalšie vybavenie alebo materiál, ktorý môžete mať a ktorý nám patrí. 

IV. Oznámenie a zmeny

4.1Vyžiadaním a používaním Terminálu Teya súhlasíte s tým, že všetky oznámenia a komunikácia týkajúce sa Terminálu Teya môžu byť uskutočňované elektronicky, vrátane, ale nie výlučne pri návšteve našich webových stránok alebo webových stránok Teya, na domovskej stránke Vášho Účtu Teya alebo prostredníctvom e-mailu, vrátane oznámení týkajúcich sa dodatkov k alebo zmien tejto Zmluvy o termináli alebo akýchkoľvek zásad, zverejnení, oznámení, informácií o transakciách, vyhlásení, odpovedí na reklamácie a iných komunikácií so zákazníkmi, ktoré od Vás podľa zákona môžeme vyžadovať („Oznámenia“). Súhlasíte tiež s tým, že elektronické Oznámenia majú rovnaké právne účinky ako fyzické kópie. Oznámenie, ktoré Vám bude odoslané prostredníctvom vyššie opísaných metód, budeme po 24 hodinách považovať za doručené. 

4.2 Túto Zmluvu o termináli, akékoľvek príslušné Poplatky alebo zásady môžeme kedykoľvek zmeniť s oznámením, ktoré považujeme za primerané za daných okolností, a to zverejnením zmenenej verzie na našej webovej stránke alebo webovej stránke spoločnosti Teya, tým, že Vám ju oznámime prostredníctvom Terminálu Teya alebo prostredníctvom e-mailu alebo inými metódami opísanými v článku 4.1 (každá z nich „Upravená verzia“). Každá Upravená verzia bude účinná od času jej zverejnenia. V prípade nesúladu s Poplatkami uvedenými v zmysle aplikovateľných metód pre Vám určené Oznámenia, budú platiť Poplatky uvedené v poslednom e-maile pre Vás. Vaše ďalšie používanie Terminálu Teya po zverejnení Upravenej verzie predstavuje Váš súhlas s touto Upravenou verziou. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, poskytneme Vám dlhšiu výpovednú lehotu. 

V. Užívateľské povinnosti

5.1Nesiete zodpovednosť za Terminál Teya a ste povinní s ním zaobchádzať a používať ho s náležitou starostlivosťou. Ak poškodíte, zničíte alebo inak spôsobíte zničenie Terminálu Teya, budete povinní nám uhradiť hodnotu zariadenia. 

5.2 Je zakázané sa udeľovať iným stranám prístup k Terminálu Teya.  

5.3 Žiadnym spôsobom nesmiete Terminál Teya otvoriť, upraviť alebo zmeniť. 

5.4 Akonáhle sa dozviete o strate, krádeži, nevhodnom alebo akomkoľvek neoprávnenom použití Terminálu SatltPay, ste povinní nás bez zbytočného odkladu informovať. 

VI. Informácie o Vás

6.1Sme dcérskou spoločnosťou spoločnosti Teya Europe Ltd. a Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našou materskou spoločnosťou a ďalšími dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Teya Europe Ltd., a to na účely opísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Ak dôjde k zmenám v forme nášho podnikania, vo forme podnikania spoločnosti Teya Europe Ltd. alebo iných dcérskych spoločností spoločnosti Teya Europe Ltd., napríklad zlúčením alebo čiastočným alebo úplným odkúpením, môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané s novými vlastníkmi na účely popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov. 

6.2 Beriete na vedomie a oprávňujete nás, našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti materskej spoločnosti alebo pridružené spoločnosti („Skupina Teya“), aby sme zverejnili informácie zhromaždené o Vás a Vašich zástupcoch medzi entitami v rámci skupiny Teya Group, za účelom správy a servisu Vášho zmluvného vzťahu s nami alebo zmluvného vzťahu s akýmkoľvek iným subjektom v rámci Skupiny Teya. Informácie, ktoré môžu byť zdieľané, zahŕňajú najmä, ale nie výlučne: (i) totožnosť Vás, Vašich štatutárnych orgánov, riaditeľov, vedúcich a riadiacich pracovníkov; (ii) kontaktné informácie a informácie o Vašom podnikaní; (iii) finančné a úverové informácie a; (iv) číslo bankového účtu a ďalšie fakturačné údaje. 

VII. Vaše vyhlásenia a záruky

7.1Vyhlasujete a zaručujete nám, že: (a) máte najmenej osemnásť (18) rokov; (b) máte oprávnenie používať Terminál Teya a máte právo, spôsobilosť a schopnosť uzatvárať a plniť podmienky podľa tejto Zmluvy o termináli, a to aj v mene akéhokoľvek podnikateľa používajúceho terminál Teya; (c) všetky informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s Terminálom Teya, vrátane Vášho obchodného mena, presne a pravdivo vyjadrujú Vašu obchodnú alebo osobnú identitu, na základe ktorej predávate tovar a služby; (d) Vy a všetky Vami vyvolané transakcie budú v súlade so všetkým Príslušným právom; (e) Terminál Teya nebudete používať priamo ani nepriamo na žiadne podvodné konanie; a (f) Vaše používanie terminálu Teya bude v súlade s touto Zmluvou o termináli a Príslušným právom. 

VIII. Odškodnenie

8.1Súhlasíte s odškodnením, zaistením právnej ochrany a zbavením zodpovednosti nás, materskej spoločnosti sesterských spoločností, pridružených spoločností, štatutárnych orgánov, riadiacich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, zamestnancov a dodávateľov v prípade akýchkoľvek súdnych sporov, nárokov, zodpovednosti, strát, pokút alebo iných výdavkov (vrátane nákladov na právne zastúpenie a obhajobu), ktoré môžeme utrpieť alebo ktoré nám môžu vzniknúť v dôsledku: (i) Vášho porušenia Zmluvy o termináli (ii) Vášho používania Terminálu Teya; (iii) Vášho konania alebo opomenutia a / alebo; (iv) Vášho porušenia Príslušného práva. 

IX. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

9.1V maximálnom rozsahu povolenom Príslušným právom nebudeme v žiadnom prípade zodpovední za žiadne priame, nepriame, náhodné, represívne alebo následné alebo exemplárne náhrady škody, okrem iného vrátane ušlého zisku, poškodenia goodwill, užívacích práv, údajov alebo iného nehmotného majetku, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy o termináli alebo používania Terminálu Teya, vrátane nemožnosti alebo nedostupnosti Terminálu Teya. Vo všetkých prípadoch nebudeme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré nie je možné primerane predvídať. Za žiadnych okolností nebudeme zodpovední za akékoľvek škody, straty alebo zranenia v dôsledku hackerstva, neoprávnenej manipulácie alebo iného neoprávneného prístupu alebo použitia Terminálu Teya alebo informácií v ňom uvedených.  

9.2 Súhlasíte s obmedzením akejkoľvek ďalšej zodpovednosti za škodu, ktorú podľa tejto Zmluvy o termináli nevylučujeme, ktorá by bola nad rámec Vám vzniknutej priamej a zdokumentovanej škody, a že výška tejto škody za žiadnych okolností nepresiahne sumu Poplatkov, ktoré sme získali v súvislosti s Vašim používaním Terminálu Teya počas troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich udalosti, ktorá viedla k uplatneniu zodpovednosti. Táto časť o obmedzení zodpovednosti za škodu sa uplatní bez ohľadu na to, či je takáto údajná zodpovednosť založená na zmluve, delikte, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo na akomkoľvek inom základe. 

X. Všeobecné ustanovenia

10.1Táto Zmluva o termináli bude záväzná a bude platiť v prospech oprávnených nástupcov a postupníkov každej strany. Túto Zmluvu o termináli nemôžete postúpiť bez nášho písomného súhlasu. Túto Zmluvu o termináli môžeme podľa nášho uváženia postúpiť bez Vášho súhlasu. 

10.2 Naše nevykonanie alebo nevynútenie ktoréhokoľvek ustanovenia alebo práv podľa tejto Zmluvy o termináli nepredstavuje vzdanie sa takého ustanovenia alebo práva. 

10.3 Ak je ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o termináli neplatné alebo nevynútiteľné podľa Príslušného práva, bude zmenené a interpretované tak, aby sa dosiahli ciele tohto ustanovenia v najväčšej možnej miere podľa Platného práva a zostávajúce ustanovenia zostanú v platnosti a účinnosti. 

10.4 Na základe tejto Zmluvy o termináli naďalej nesiete zodpovednosť za všetky Poplatky a ďalšie sumy, ktoré vzniknú používaním Terminálu Teya kedykoľvek, bez ohľadu na ukončenie tejto Zmluvy o termináli. 

XI. Rozhodné právo a riešenie sporov

11.1Táto Zmluva o termináli a všetky spory alebo nároky (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov), ktoré vychádzajú z alebo v súvislosti s ňou alebo jej predmetom alebo uzatvorením, sa riadia a vykladajú v súlade s islandským právom. 

11.2 Ak nie ste spokojní s našimi službami, môžete podať sťažnosť. Našou politikou je úspešne vyriešiť všetky problémy tak, aby boli spokojné obe strany. 

11.3 Okresný súd v Reykjavíku na Islande má výlučnú jurisdikciu na urovnávanie akýchkoľvek sporov alebo nárokov (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov), ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto Zmluvou o termináli alebo s jej predmetom alebo uzatvorením. 

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)

Copyright © 2024 Teya Services Ltd. Platobné služby spoločnosti Teya v Európskom hospodárskom priestore (EHP) poskytuje spoločnosť Teya Iceland hf. (registračné číslo: 440686-1259). Spoločnosť Teya Iceland hf. má licenciu od Úradu pre finančný dohľad Islandskej centrálnej banky na vykonávanie činnosti úverovej spoločnosti. Prečítajte si viac informácií o spoločnosti Teya Iceland hf.

Slovakia (Slovenský)